Centerpartiets Budget 2022 för Strömstads kommun

Budget 2022

för

Strömstads kommun

Vision 2030: 15 000 invånare och fossiloberoende

- styr kommunen framåt till 2030.

 

Stärk skolan-samverka med näringslivet-fler i arbete!

Strömstads kommun har årtionden bakom sig som en framgångsrik kommun. Ordnad ekonomi, nyföretagande, inflyttning och framgångsrika företagare har lett till låg arbetslöshet till gagn för alla Strömstadsbor. Nu måste Strömstad kommun lägga kraft och resurser på framåtsyftande idéer som möter nya utmaningar. Strömstads kommun måste fortsatt stödja det lokala näringslivets olika initiativ, trygga arbetstillfällen och stärka unga så väl som äldre för att med bra skola och utbildningsmöjligheter vara rustade för aktivt arbetsliv som anställd eller som företagare. Upprätta bredare och gemensamma svensk/norska initiativ som motståndskraft gentemot kommande utmaningar. Hållbarhet och grön omställning är en given inriktning på fortsatt utveckling och det digitala språnget är avgöranden. Strömstad kommun borde vara vinnare när fler söker sig utanför de större städerna för nytt boende i attraktiva miljöer. Då spelar bra skola med olika utbildningsmöjligheter såväl som intressant kultur- och fritidsutbud stor roll för attraktiviteten.

Hela Strömstad - hållbar, klimatsmart och inkluderande kommun 2035
(FNs globala mål 7,8,9,12,14)

Framtiden är grön. En hållbar omställning av hela vår livsstil är nödvändig för att skapa ett samhälle som bygger på en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt i hela Strömstad. I Strömstad äter, bor och reser vi klimatsmart. Strömstad har fantastiska förutsättningar att genom en hållbar utveckling och tillväxt skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen. Första steget är att hålla fast vid den utstakade vägen och genomförandeplanen för att bli en fossiloberoende kommun 2030.

Stegen vidare är bland annat att ta fram en strategi/plan för optimerad upphandling av närodlade varor och tjänster. Ett arbete som måste göras i nära samarbete med näringslivet med målet att vara självförsörjande i närregionen och därigenom skapa förutsättningar för de gröna näringarna att utvecklas inom kommunen eller i vår närhet. I Strömstadsperspektiv så är det småskaliga producenter som kan börja visa vägen framåt.

Viktiga områden för ett hållbart samhälle är livsmedelsproduktion, byggande, boende, smarta energilösningar, kollektivtrafik och transporter. Därför är det viktigt att ge förutsättningar för alternativa energikällor och fossiloberoende drivmedel till fordon. Solcellsanläggningar, vindkraftsetableringar både på land och till havs och vätgasanläggningar kommer fortsatt att söka nya och lämpliga områden för etableringar och platser för utveckling. Det tekniska kunnandet när det kommer till miljöteknik är redan stort längs med västkusten, Strömstad kan vara centrum för detta tekniska kunnande.


Kultur- och föreningsliv skapar kittet i ett socialt hållbart gemenskapande samhälle där alla känner sig välkomna oberoende av bakgrund. Att det ges förutsättningar för ett rikt föreningsliv och en mångfald av kulturutbud är grundbulten för ett demokratiskt och socialt hållbart samhället.

Att det skapas förutsättningar för en utvecklad besöksnäring med hög kvalitet och ett brett utbud tillsammans med ett aktivt arbete för att bredda näringslivet, skapar förutsättningar att attrahera fler att se Strömstad som en framtida bostadsort. Hela kommunen skall kunna erbjuda bra och intressanta boendemiljöer för dem som söker alternativa platser för boende såväl som för nya företagsideer.

En skola, såväl grundskola, gymnasium som vuxenutbildning, med hög kvalitet, brett utbud och trygghet för alla är viktiga förutsättningar för att kommunen fortsatt ska vara attraktiv och en viktig grund för en långsiktig positiv utveckling och tillväxt.

Strategiskt och framtidsinriktat arbete för att skapa enkelhet och flexibilitet där möjligheten att tillskapa boende i olika former och i hela kommunen är ledorden. Attraktiva boendemiljöer är en viktig faktor för en hållbar framtida utveckling i hela kommunen.

Strömstads kommun måste aktivt identifiera de företag som söker orter för etablering av satsningar inom miljö och klimatområden. När sol, vind och vatten eller havet är grunden för företagsidén ska Strömstad vara den självklara etableringsorten. Marina verksamheter med olika inriktningar, men med kustnära yrkesfisket som bas, har stora möjligheter att utvecklas och skapa nya företag och arbetsplatser med hjälp av Tjärnö Marina Laboratorium, med dess läge vid Sveriges artrikaste havsområde. Strömstads kommuns läge mitt i den intressanta svensk/norska regionen har stora möjligheter att vara motor i ett breddat näringsliv i området om ett svensk/norskt gränsregionalt samarbete fördjupas med fokus på båda ländernas styrkor.

Stadsnät i hela kommunen är vägen framåt

(FNs globala mål 9)

StrömstaNet är med det nära samarbetet ihop med de fyra Fiberföreningarna en unik tillgång som Strömstad förfogar över. Vi har ett öppet och fritt stadsnät som täcker hela kommunen. Strömstad förfogar därmed över ett kommuntäckande fiberoptisk och framtidssäkert bredbandsnät. Ett stabilt och öppet fibernät i hela kommunen är en viktig infrastruktur i samhällsbyggandet på samma sätt som vägar, gator, el, vatten och avlopp. Det skapar förutsättningar att utveckla kommunala tjänster till alla invånare i Strömstad, utveckla digitala kommunikationer för alla och ger förutsättningar för att utveckla trådlös kommunikation för 4G/5G.


Strömstads kommun skall öka takten i utvecklingen av digitala lösningar och dess möjligheter inom all kommunala verksamhet för att vara en attraktiv framtidskommun. Tendenserna efter pandemin är ett ökat intresse för boende på landsbygd och mindre tätorter. Ett heltäckande och väl fungerande fibernät är nyckeln för att var attraktiv i denna trend. För att täcka in de vita fläckarna som finns kvar så måste fibernätet utvecklas i takt med utvecklingen och utvecklas med fiberkontakter/ fibertrafik med övriga Västra Götaland och gränstrakterna i Norge för större säkerhet i fibernätet och ta tillvara affärsmöjligheter. Utbyggnadsmålet skall vara att 2024 skall 99,9% av hushållen i Strömstad ha möjlighet till fiberuppkoppling.

Centerpartiet vill under 2022:
- att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa hela koncernen och dess verksamheter i syfte att lägga en investerings och utbildningsplan för ett digitaliseringslyft.

- att Strömstads kommun ska vara drivande i att möjliggöra att alla våra invånare ska kunna ha tillgång till bredbandsmålet som finns på regional nivå.

- att 2024 skall målet vara att 99,9 % av kommunens hushåll har möjlighet att ansluta med fiberuppkoppling.

- att Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler planerar för och installerar smarta digitala lösningar som underlättar för hyresgäster och brukare.

Agenda 2030 för hela kommunen framåt till fossiloberoende 2030

(FNs globala mål 7 och 13)

Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen är i sin linda och behöver trappas upp. Låt kommunernas Klimatlöfte inför 2022, med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen vara påskyndare för att nå målet. Ett flertal av de tjugo insatserna som ingår i löftet är konkreta och möjliga att snabbt bocka av som genomförda. Som exempel, styrmedel bort från fossila bränslen och fossilbaserade engångsprodukter och öka livslängden eller finna nya användningsområden på det som redan är inköpt och upphandlat. Många företrädare inom näringslivet lyfter hållbara produkter som en konkurrensfördel och på samma sätt ska Strömstads kommun konkurrera genom att ligga i topp som en engagerad miljökommun.

Bostads- och lokalbolagen bör få i uppdrag att arbeta fram tidsplan och investeringsplan för solenergianläggningar på kommunägda fastigheter. Och pandemin har lärt oss att hitta alternativ till bilen vilket lett till delvis ändrade beteende. Det är läge att öka takten bort från fossildrivna fordon och skapa fler möjligheter att ställa bilen. För att människor ska välja cykel som alternativ till bil så krävs trygg och säker infrastruktur. Överläggningar med Trafikverket för att aktualisera cykelstråk där medfinansiering från staten bör vara aktuell bör prioriteras likaså återta arbetet med att satsa på sammanhållna cykelbanor i och runt centrum och runt centrala Skee samhälle.


Centerpartiet vill under 2022:
- att en översyn av “Policy för tjänsteresor” görs med syfte att minska resor och transporter och stimulera digitala möten och konferenser.

- att en översyn av “Policy för inköp och upphandling” görs med syfte att stärka miljö och hållbarhetskraven.

- att vid inköp/leasing av fordon ska det alltid vara norm med fordon som drivs med alternativa bränslen.

- att bostads- och lokalbolaget ges i uppdrag att anta en tidsplan och investeringsplan för solenergianläggningar på lämpliga kommunägda fastigheter.

- att ett Agenda 2030 utskott under kommunstyrelsen tillsätts.

- att den framtagna cykelplanen, som avser de centrala områdena av Strömstads tätort, omgående lämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

- att vägstråket Ånneröd - Hällestrand samt Daftö - Båleröd aktualiseras som prioriterade cykelvägar vid överläggning med Trafikverket om medfinansiering.

- att planerna för gång och cykelväg i och kring centrala Skee åter aktualiseras.

- att i investeringsbudgeten inledningsvis avsätta 3 miljoner kronor till utbyggnad av nya cykelvägar/banor.

Cirkulär ekonomi för klimatets bästa
(FNs globala mål 7)

För att Strömstad, på sikt, ska bli en hållbar kommun behövs ett bredare förhållningssätt gällande gemensamma resurser med tydligare cirkulär användning. Österröd är en bra och uppskattad återvinningsstation där invånare och företag också kan lämna föremål och material för vidare försäljning på Återbruket. Här borde finnas en utvecklingspotential, för klimatets bästa, genom ytterligare samordning inom det interna återvinningsuppdraget.

Arbetslivsenhetens olika verksamheter tillsammans med tekniska förvaltningens enheter borde ha stora möjligheter att ta ansvar för detta. Kanske kan delar av verksamheten på Återbruket på sikt utvecklas till ett socialt företag där samarbete med bla Arbetsförmedlingen och integrationscentrum är viktiga aktörer.

Centerpartiet vill under 2022:
- att tekniska förvaltningen och arbetslivsenheten inleder ett arbete där mer av det som lämnas på Österröds Återvinningscentral ska kunna återanvändas.

- att arbetslivsenheten tillsammans med andra parter undersöker möjligheten att på sikt driva delar av Återbruket som socialt företag.

Äldreomsorg, Särskilt boende och Individ och familjeomsorg
(FNs globala mål 3)

Andelen äldre kommer att öka och därmed behovet av särskilda boendeplatser. Ett nytt särskilt boende som möter dagens och framtidens krav på lägenheter med tillhörande lokaler, som kan byggas på ett sätt som skapar flexibilitet både nu och i framtiden behövs. Fortsatt ombyggnation av Beatebergsgårdens övriga avdelningar behöver prioriteras, efter att avdelning Vit nu är ombyggd. Detta är viktigt för en god boendemiljö och för bättre arbetsmiljöförhållanden för personalen.

Det är viktigt att ha en fungerande korttidsvård med plats för dem som inte känner sig trygga med att gå direkt hem efter en sjukhusvistelse, för dem med behov av palliativ vård och omsorg, samt för dem som behöver växelvård. Alternativa driftsformer som till exempel intraprenad bör prövas inom kommunen.

Kompetenshöjande insatser till framför allt baspersonal behöver fortsätta och nya arbetsmetoder som individens behov i centrum (IBIC )måste på ett bra sätt implementeras i ordinarie verksamhet. Samarbetet med regionen behöver fortsatt utvecklas. Detta kan ske genom vidareutveckling av samverkande sjukvård, men också genom arbetet med god och nära vård, där kommunens hemsjukvård, primärvården och regionen tillsammans arbetar för att mer vård och omsorg ska kunna ske nära, helst i patientens hem, när så är möjligt.

Det finns en pandemiskuld när det gäller personer som blivit arbetslösa. Det gäller främst personer som står lite längre från arbetsmarknaden, men också personer som behöver hjälp av socialtjänstens olika insatser. Med anledning av detta behövs resurser inom Individ och familjeomsorgen för att kunna prioritera insatser för att undvika fler långtidsarbetslösa.

Centerpartiet vill under 2022:
- arbeta fram en långsiktig plan för äldreomsorgen inklusive alternativa boendeformer, samt se till att det finns planberedskap för nybyggnation av sådana boenden/bostäder.

- arbeta för att ytterligare utveckla samverkande sjukvård med regionen, samt att tillsammans med regionen arbeta med god och nära vård.

- fortsätta ombyggnationen av Beatebergsgården.

- skapa förutsättningar för att rehabutredningar fortsatt ska kunna genomföras i Strömstad via Samordningsförbundet väst.

- att digitalisering av verksamheterna fortsätter.

- att det tillförs socialnämndens budgetram 500 tkr vilket gör den totala ramen till 278,2 mnkr.

Barn och Utbildning

(FNs globala mål 4 och 8)

Strömstad kommun ska erbjuda en skola där alla barn och unga kan lyckas och nå bra skolresultat utifrån var och ens förutsättningar. Pandemin slog hårt mot Strömstad. Det har och kan framöver komma att ställa nya och andra krav på Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet och utbud om allt fler vuxna kommuninvånare efterfrågar utbildningsmöjligheter. Det är viktigt att se utbildningsinsatserna för vuxna som en möjlighet att möta kommunens behov av olika kompetenser.

Strömstads skolor har behov av fler utbildade lärare men även fler vuxna som kan vara närvarande i skolan även utanför elevernas lektionstid. För att kunna höja kvaliteten på undervisningen så anser Centerpartiet att fler klasser ska ges möjlighet att använda sig av tvålärarsystemet. Klasser med många elever och klasser där det finns barn som har olika funktionsvariationer bör prioriteras. För att kunna locka fler utbildade lärare till Strömstad behövs ett aktivt rekryteringsarbete. Vidare måste arbetsmiljön för de verksamma inom barn och utbildningsförvaltningen stärkas för att göra Strömstad till attraktiv arbetsplats och Strömstads kommun till en attraktiv arbetsgivare .

Under 2022 behöver biblioteksverksamhetens utredas för att kunna utveckla verksamheten ytterligare och nå nya och fler besökare. Att erbjuda ett modernt mediatek och mer flexibla öppettider kan vara ett sätt. Verksamheten ska tillsammans med bibliotek i samverkan - Bibliotek i Ranrike - fortsätta att utvecklas med fler olika typer av media. En fortsatt satsning på digitalisering är ett måste. Många olika media erbjuds idag digitalt vilket en stor del av invånarna konsumerar. Detta kan handla om allt mellan ljudböcker och spel till olika plattformar.

Strömstiernaskolans verksamheter behöver ytterligare och bättre anpassade lokaler för dagens undervisning. Arbete pågår med att planera för ombyggnad av framtidens högstadieskola i Strömstad. Elevantalet växer och högstadieskolan kräver mer och bättre anpassade ytor. Grundsärskolan och kulturskolan som idag finns på Strömstiernaskolan behöver därmed nya undervisningslokaler. För snart 60 år sedan invigdes idrottshallen i Skee, byggd och anpassad för dåvarande skolas storlek och undervisning. Idag är skolan utbyggd med fler elever och undervisningen är moderniserad. Under 2022 ska planering starta för att bygga ny idrottshall i Skee.

Centerpartiet vill under 2022:
- att BUN som sakägare utreder och planerar för framtida lokalbehov för verksamheter som idag finns på Strömstiernaskolan. Ombyggnation ska planeras starta under 2022.

- att biblioteksverksamheten ska erbjuda ett modernt mediatek med mer flexibla öppettider och på så sätt kunna nå fler och nya besökare.

- att utreda möjligheten till att stödja barnskötare som vill utbilda sig till förskollärare.

- att planering av ny idrottshall i Skee startar.

- att det tillförs barn och utbildningsnämndens budgetram 2 mnkr vilket gör den totala ramen till 381,2 mnkr.

Måltider för hälsa välmående och med miljöansvar

(FNs globala mål 2, 3, 12)

För att kunna leverera ett bra arbete varje skoldag krävs att barnen får bra och nyttig mat. Kommunens äldre bör på motsvarande sätt garanteras bra kvalitet på maten, viktigt för både livskvalité och välmående. Den sårbarhet vi har när det gäller tillgång till svenska livsmedel har blivit tydligare under pandemin samtidigt som vi ser ökat intresse för närproducerade livsmedel. Det finns en grupp av engagerade småskaliga lokala producenter av livsmedel. Skall den nödvändiga ökningen av lokalt producerade livsmedel i Strömstad bli verklighet behövs stimulans och dialog med den gröna näringen.

Kommunen kan genom lokala inköp till de offentliga köken medverka till att successivt skapa förutsättningar och underlag för närproducerade livsmedel. Den tidigare planeringen för lagercentral för lokalproducerat måste åter aktiveras som en signal till näringen och intresserade att det finns en seriös ambition från kommunen att vara med och utveckla lokal produktion av livsmedel.

Andelen ekologisk mat och lokalproducerat måste successivt öka. Matsvinnet måste minska såväl vid tillagningen som vid måltiderna.

Centerpartiet vill under 2022:
- att det utarbetas en plan för hur kommunen genom tydliga upphandlingsprinciper kan medverka till att mer livsmedel produceras lokalt.

- att minst 35% ska vara ekologiska livsmedel.

- att minst 5% ska vara närproducerade livsmedel.

- att matsvinnet ska minska med 10%.

- att svenska råvaror väljs i första hand.

En jämställd och jämlik kommun leder utvecklingen framåt

(FNs globala mål nr 5 och 10)

Det är lätt att tro att vi lever i ett jämställt samhälle. I förhållande till flera länder som går åt motsatt håll är Sverige fortfarande relativt jämställt. Under pandemin har det kommit rapporter om att våld i hemmet har ökat och det sätter en stor press på kvinnojourerna. Strömstads Kommun måste säkra att Kvinnojouren har ett hållbart stöd från kommunen över tid.

Att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck kräver ett målinriktat arbetssätt med relevant kunskap. I samarbete med polisen behövs ett uttalat mål att arbetet mot våld i hemmet och hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras.

Att analysera hur jämställd och jämlik kommunens verksamheter är genom könsuppdelad statistik, är inte bara rättvist utan också smart eftersom det skapar utveckling. Gender Budgeting är ett sätt att med budget och bokslut kunna se hur gemensamma skattemedel fördelas. Exempel på siffror som kan redovisas kan vara antal anställda, kvinnor och män, snittlöner, utbildningsnivå bland kvinnor och män i de olika förvaltningarna och bolagen. Besökare på kultur och fritidsarrangemang, fördelat på kvinnor och män. Fördelningen bland de förtroendevalda ska också redovisas för nämnder och bolag. På sikt kan det arbetas fram olika parametrar för vad som ska redovisas.

Centerpartiet vill under 2022:
- att stödet till kvinnojouren är hållbart över tid.

- att det i medborgarlöftet med polisen anges att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska vara ett av de prioriterade områdena.

- att varje nämnd redovisar i kommunens bokslut hur de arbetat med jämställdhet.

- att Gender Budgetering på sikt införs i hela kommunen.

- att det i budgetarbetet inför 2023 arbetas fram vilka siffror som ska redovisas i bokslut.

Attraktiva boendemöjligheter i hela kommunen och trygg och säker miljö
(FNs globala mål 11)

En grundläggande förutsättning för att nå kommunens vision om ökad befolkning är tillgång till bostäder i attraktiva lägen i hela kommunen.

Planering för hyresrätter i centrum såväl som utanför tätorten samt att underlätta byggande på landsbygden bör prioriteras. På så sätt skapas ökad möjlighet till levande centrum såväl som ökad möjlighet till kommunal service i hela kommunen, t ex förskola, skola och äldreboenden. Bostadsbyggandet på Filjestad verkar nu få annan lösning än via det kommunala bostadsbolaget Strömstadsbyggen vilket leder till att det måste ges garantier så att bostäderna blir för permanentboende.


I centrumnära läge, gamla Canningområdet, finns nu kvar en förorenad grusplan som måste åtgärdas samt en kaj som idag är avstängd. Platsen är i anslutning till ett attraktivt promenadstråk och måste uppfylla både trygghet och säkerhet. Planering av bro över Bojarkilen måste återupptas så att staden knyts ihop med en året-runt säker infrastruktur. Med nya utvecklingsplaner för Strömstad Spa så blir det ytterligare tryck på promenadstråket och att förbättra kontakten med stadens centrum till allas fördel.

Nybyggnation av hyreslägenheter påbörjas snart i kvarteret Linden, Myren. Det kommer att göra gamla Elektroluxområdet, som förfaller undan för undan, än mer synligt. Det är viktigt för kommunen, och stadens välkomnande, att det snarast inleds samarbete med aktuella fastighetsägare så att uppsnyggning av södra infarten kan ta fart.

Centerpartiet vill under 2022:
- att planeringen för bostäder på Rådhusberget slutförs.

- att på landsbygden tillåta byggande av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan krav på detaljplan och att detta antas som riktlinje av kommunfullmäktige.

- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling eller annan småskalig verksamhet.

- att plan för sanering av mark och byggnader samt iordningställande av kaj på Canningområdet prioriteras.

- att åtgärder för ett tryggt, säkert och vackert promenadstråk genom Canningområdet prioriteras.

- att planering av bro över Bojarkilen återupptas.

- att kommunen initierar, tillsammans med fastighetsägare, en uppsnyggning av södra infarten till Strömstad.

- att Strömstadsbyggen är en resurs för bostadsförsörjning i hela kommunen.

Kommunens styrning av bostad- och lokalförsörjningsprocesser måste tydliggöras.
(FNs globala mål 11)

Det finns idag otydligheter om var övergripande prioriteringar görs och hur beslut av nämnder och kommunfullmäktige respekteras. Det sker omprioriteringar inom bolagen som går emot kommunfullmäktige beslut. Det görs nya utredningar som inte följer förvaltningarnas beställningar.


I en revisionsrapport från mars 2020 riktar EY kritik mot lokalförsörjningsprocessen. Rapporten tycks inte lett till förändring. De kommunala bolagen skall vara ett redskap för att förverkliga kommunala ambitioner. Idag ser den kommunala verksamheten inte alltid att det är huvudsyftet och bolagen agerar i vissa fall allt för kortsiktigt och begränsat. Det behöver göras en översyn av hur bolagen kan samspela bättre övergripande kommunal utvecklingsstrategi. Det allmännyttiga Strömstadsbyggen skall vara en resurs för bostadsförsörjning i hela kommunen. Strömstadslokaler skall vara en serviceresurs för de kommunala verksamheterna. StrömstaNet skall vara redskapet för att bygga, underhålla och utveckla ett framtidsinriktat fibernät och utveckla förutsättningar för en digital infrastruktur i framkant.

Centerpartiet vill under 2022
- att roll- och ansvarsfördelning avseende lokalförsörjningsprocessen tydliggörs mellan styrelser, nämnder och bolag samt att denna fördelning efterlevs.

- att översyn av ägardirektiven och avkastningskrav på Bolagen för att värdera vilka direktiv och avkastningskrav som optimalt medverkar till att bolagen har förutsättningar att vara en aktiv part i utvecklingen av Strömstad.

Bra företagsklimat, samarbete mellan kommun- näringsliv stärker tillväxt och nya företag
(FNs globala mål 8, 9, 11 och 12)

Strömstads kommuns fortsatta positiva utveckling kräver bostäder, bra näringslivsklimat och möjlighet för företag att utvecklas. Det är grunden för att nå målet 15 000 invånare och därmed lägga en grund för fortsatta investeringar inom välfärdens olika områden. SKR betonar allvaret med minskande antal i arbetsför ålder. Kommuner, generellt, behöver inflyttning som tillför skattemedel och stärker ekonomin för att kunna finansiera ökat och mer avancerat stöd och omsorg. Därför är det avgörande att kommun och näringsliv tillsammans skapar bra förutsättningar för fortsatt utveckling av näringslivet till gagn för trygga arbetsplatser, nya arbetsplatser, hög sysselsättning och gemensamt mål att locka nya företagare såväl som nya kommuninvånare till Strömstad.

I initiativ från näringslivet har framkommit förslag om samverkansformer där kommun och näringsliv etablerar gemensamt forum med uppdrag att stärka Strömstad. Efter pandemins utmaningar för Strömstad, som helhet, är förslag i enlighet med näringslivets tankar viktigt att bejaka som inledande steg för att tillsammans komma vidare för Strömstads bästa.

Centerpartiet vill under 2022:
- att Strömstads kommun målmedvetet arbetar med att förbättra näringslivsklimatet.

- att Strömstads kommun beslutar ingå i näringslivets initiativ om samverkan kommun- näringsliv i gemensamt utvecklingsbolag.

Strömstads kommun bör söka ökad roll inom arbetsmarknadspolitiken–för bättre helhetsinsatser.
(FNs globala mål 3, 8, 9 och 11)

Centerpartiet har tidigare föreslagit att Strömstad kommun under pandemin skulle söka om att utöka ansvaret inom arbetsmarknadspolitiken under en försöksperiod. Det initiativet kan tolkas överspelat då inget sådant initiativ gentemot regeringen lyftes då möjligheter gavs under pandemin. Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortgår dock och ny organisation växer fram dock inte med, vad som hitintills informerats om, fler lokala AF kontor. SKR trycker på vikten av att kommunernas och regionernas arbete tas till vara inom arbetsmarknadspolitiken men vill också betona kommunernas roll inom både utbildning och näringslivsutveckling. Målet måste vara minskad arbetslöshet med bättre kompetensförsörjning över hela landet. Detta är något som tillskapandet av Utvecklingsarena Strömstad bygger på så att utvecklingsmöjligheterna utgår från helhetsperspektiv för att undvika att enskilda faller mellan stolarna. Dock finns här stor risk att kommunen finansierar det som kan anses vara statens ansvar att finansiera eller att det faktiskt också ger dubbelarbete.

I spåren av att Arbetsförmedlingen lagt ned lokalkontor runt om i landet blir kommunernas roll fortsatt betydelsefull för den enskilde kommuninvånaren. Det borde i dagsläget vara av intresse, med pandemitidens erfarenhet, att Strömstads kommun söker utökat ansvar, med tillhörande statliga medel, av vissa tjänster riktade till vissa grupper i en överenskommelse med staten/Arbetsförmedlingen.

Kulturen leder oss framåt
(FNs globala mål 3 och 12)

Kulturens roll för både gamla och unga har synliggjorts detta pandemins förödande år. Kulturutövarna i Strömstad har låtit kreativiteten blomma ut till glädje för många äldre runt om i kommunen. Och med teknikens hjälp har många kunnat ta del av kulturutbud utan att vara fysiskt närvarande. Detta bör tas tillvara och ges möjlighet att utvecklas och göras tillgängligt både för enskilda såväl som inom våra olika boenden.

Konsthallen Lokstallet, med sin höga kvalitét på utställningar, lockar en bred publik, är viktig för kulturens utveckling och lyfter kulturutbudet lokalt såväl som regionalt genom att även nå besökare boende utanför kommunen. Därför erhålles ekonomiskt stöd från VGR vilket ställer krav på att kommunen är aktiv både i verksamheten och i samarbetet med VGR. Kulturen har oftast små medel att tillgå, men de kommunala medel som ges leder till att utbudet mångfaldigas på ett oerhört fascinerande sätt.

Kulturverksamhetens roll måste vara att pröva olika former att utveckla kulturmöten både digitalt som fysiskt. Strömstad måste fånga människors ökade intresse för nya besöksmål i såväl utomhusmiljöer, historiska kulturmiljöer som traditionella utställningar. Strömstads kommun borde här söka sätt att via digitala redskap, utveckla verksamheten och öppna upp besöksmålen för fler besökare, tillsammans med tex föreningslivet.

Kommunen har erfarenhet av många olika samarbetspartners vad gäller insatser för att öppna upp kulturmiljöer och finna ekonomiskt stöd för verksamhetsutveckling, där både länsstyrelse, VGR, Bohuslänsmuseum, norska samarbetspartners och föreningslivet finns med. Möjliga EU-stöd ska undersökas.

Centerpartiet vill under 2022:
- att inventering av kommunens kulturmiljöer genomförs och åtgärdsplaner bereds inför kommande budgetarbeten.

- att kommunen och föreningslivet tillsammans tar fram en plan på hur det med stöd av digitala redskap kan tillgängliggöra kulturmiljöer och besöksmål på ett nytt sätt.

-att det tillförs kommunstyrelsens budgetram 100 tkr dedikerat till kulturverksamhet vilket gör den totala ramen till 83,5 mnkr.

Föreningar och fritidsverksamhet stärker demokratin
(FNs globala mål 11)

Aktivt fritids- och kulturliv förutsätter aktiva och engagerade föreningar och invånare i alla åldrar. Det är viktigt med kommunala resurser för att stödja och stimulera nya såväl som etablerade föreningar. Ett starkt, inkluderande och ansvarstagande civilsamhälle med många lokala föreningar och aktiva medlemmar stärker demokratin och förståelse för varandra oberoende av bakgrund.

De ideella krafter som bidrar till utveckling av de olika kommundelarna är ovärderliga och några kan nämnas som Skee Multisportarena, Skateparken i Strömstad, Idefjordens Sk`s poängpromenader, Rossö samhälls-och fritidsförening mfl . Med ömsesidigt engagemang mellan det offentliga och civilsamhället så leder det till framgångsrika lösningar till gagn för alla kommuninvånare.

En förutsättning för ett aktivt fritids- och idrottsliv är tillgång till väl fungerande anläggningar och lokaler i hela kommunen. Speciellt viktigt är att alla ungdomar får meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter och att dessa är rättvist fördelade över kommunen, mellan flickor och pojkar och mellan verksamheter.

Fritidsgårdens placering i Kulturhuset Skagerack är en markör för att unga finns just i centrum. Fritidsgårdsverksamhet i Skee har öppnats under hösten 2021 och bör ges ett helt verksamhetsår för att kunna göra en rättvis utvärdering av intresset för fritidsgårdens verksamhet.


En översyn av tillgången till fritids- och idrottsanläggningar i hela kommunen bör göras där ny idrottshall i Skee ska prioriteras. Strömstads Badhus är en viktig del i kommunens ansvar att erbjuda simundervisning, viktig för föreningsverksamhet och folkhälsa förutom att det är en mötesplats som skapar rörelser i centrum som stärker centrums utbud. Badhuset är i mycket stort behov av renovering och det tidigare beslutet om renovering bör aktualiseras igen.

Centerpartiet vill under 2022:
- översyn av tillgången till fritids- och idrottsanläggningar i hela kommunen. .

- att renovering av Strömstads Badhus genomförs.

- att fritidsverksamheten ges uppdrag att utveckla verksamheter och mötesplatser för unga utanför centrum.

- att Skee Fritidsgård fortsätter med öppen verksamhet 2022.

- att 1,3 miljoner kronor tillförs investeringsbudgeten för byggnation av toalett vid Kärleksudden.

Kosters möjligheter lyfter Strömstad framåt

(FNs globala mål 7 och 11)

Kosteröarna måste ses i ett helhetsperspektiv. I pandemins slutfas kan nya flyttmönster skönjas där både Strömstad och Koster kan komma till del för dem som söker nya attraktiva boendemiljöer, förutsatt att rätt insatser görs. Det geografiska läget, småskalighetens speciella förutsättningar med nya och hållbara utkomstmöjligheter ska tydligare lyftas fram.

Hållbarhet och småskalighet är redan ett starkt signum för många verksamheter på Kosteröarna. Vilket ansluter till Turistrådet Västsveriges initiativ, Hållbarhetsklivet, för en hållbar besöksnäring. Besöksnäringen är den bransch som drabbats hårdast av pandemin och det påverkar naturligtvis Kosters företag och företagare. Men med gemensamma mål så kan det långsiktigt vändas till en fördel då debatten om hållbara lösningar och småskalighet vinner mark. Därför bör den näringslivsresurs som nu åter finns i kommunen vara tillgänglig på Koster för att på plats kunna ge stöd och service och för att tillvarata lokala idéer.

Infrastruktur, boende, lösningar för vatten och avlopp är avgörande för Kosters utveckling och dess attraktivitet som åretrunt samhälle. Bostäder på Filjestad är prioriterade och dessa ska byggas för åretruntboende oavsett offentlig eller privat exploatör. Bostäder har avgörande betydelse för möjligheten att öka antalet åretruntboende vilket i sin tur påverkar skolan och affärens möjlighet att fortsatt finnas. Därför bör exploatering ske i samråd med lokalbor med vikt på att det byggs anpassat för åretruntboende och ungas bostadsbehov. Lokala lösningar på VA-frågan bör åter lyftas fram för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av åretruntboende. Med utbyggd digital infrastruktur så kommer helt nya möjligheter för åretruntboende på Koster att kunna vara möjlig precis som nya tjänster och lokala företag kan säkra sin verksamhet.


Koster är ett mycket starkt varumärke gentemot omvärlden med ökad internationell uppmärksamhet vilket Kosterhavets Nationalpark starkt bidragit till. För att på bästa sätt använda de offentliga medel och verksamheter som finns på Koster på ett samlat och framåtsyftande sätt bör en genomlysning av de offentliga medel som är verksamma och tillgängliga på Koster göras, för att värdera om de på aktivt sätt kan generera mer lokal utveckling än idag. Dialog bör påbörjas om Koster via folkvalda kosternämnden på försök ska förvalta och utveckla den kommunala verksamhet som bedrivs på Koster. Det för att optimalt utnyttja resurser men även för att få specifik lokal anpassning för Koster och Kosterbornas bästa.

Kostertrafikens tidtabell är viktig för att stärka Kosters möjlighet till åretrunt utveckling och för pendling. Tillsammans med Kosternämnden, och i samarbete med Västtrafik, bör fortsatt dialog föras för att söka lösningar för anpassade vintertidsavgångar.

Centerpartiet vill under 2022:
- att bostäder på Filjestad ska byggas för åretruntboende.

- att återuppta arbetet med lokala lösningar på VA-frågan enligt tidigare påbörjat arbete.

- att kommunens näringslivsresurs avsätter tid för att på plats på Koster ge stöd och service till företag.

- att en genomlysning av de offentliga medel som är verksamma och tillgängliga på Koster genomförs för att värdera om de på aktivt sätt kan generera mer lokal utveckling än idag.

- att tillsammans med Kosternämnden fortsätta dialogen med Västtrafik för att finna lösningar på bättre anpassade avgångar vintertid.

100 år av demokrati i Sverige- stärk den lokala demokratin
(FNs globala mål 16)

1919 genomfördes det första valet till kommunala församlingar med allmän och lika rösträtt för kvinnor såväl som för män. Demokratins utveckling behöver ständigt diskuteras och är starkt beroende av engagerade människor som är beredda att ta på sig förtroendeuppdrag och fritidsuppdrag som politiskt förtroendevalda i kommunen. SKR lyfter fram den ökade utsattheten som förtroendevalda i kommunsverige upplever med ökat hot, hat och påverkanstryck i olika ärenden. Partierna med dess förtroendevalda har ansvar att tillse och försvara att beslut och processer i nämnder och styrelser genomförs rättssäkert. Alla kommuninvånare måste veta att beslut fattas rättssäkert. Därtill är kommunrevisionens arbete, som är kommunfullmäktiges organ, viktigt att följa upp.

Kommunrevisionen lyfter i en rapport som EY genomfört för deras räkning, ett antal frågor som berör jäv och otillåten påverkan i plan och bygglovsärenden. ” I granskningen framkommer samstämmiga uppgifter om agerande som uppfattas som jäv och otillåten påverkan i plan- och bygglovsärenden avseende enskilda förtroendevalda. Enligt vår bedömning finns risk att lagstridigt agerande förekommer samt risk för att ärenden inte hanteras likvärdigt.”

Det är naturligtvis oerhört allvarligt om det förekommit eller misstänks förekommit otillbörlig påverkan eller jävssituationer därför bör kommunfullmäktige ta fram en plan för återkommande aktuell och relevant utbildning för förtroendevalda som även inkluderar nämndernas förtroendevalda som förebyggande åtgärd.

Centerpartiet vill under 2022:
- att kommunfullmäktige, med anledning av den revisionsrapport som pekar på misstanke om jäv och otillåten påverkan i beslutsärenden, antar utbildningsplan för kommunens förtroendevalda.

Centerpartiets förslag till Mål & Budget för Strömstads kommun år 2022 och plan 2023 – 2025

Sammanfattningsvis vill Centerpartiet under kommande år fokusera på att stärka skolan, utveckla samarbetet med näringslivet och få fler i arbete. Det ska ske genom aktiva insatser beskrivna ovan och även genom följande budgetsatsningar:

- Fastslå Socialnämndens budgetram till 278,2 mnkr, en utökning med 500 tkr.

- Fastslå Barn och utbildningsnämndens budgetram till 381,2 mnkr, en utökning med 2 mnkr.

- Fastslå kommunstyrelsens budgetram till 83,5 mnkr, en utökning till kulturverksamheten med 100 tkr.

- Fastslå tekniska nämndens ram till 47,2 mnkr.

- Beräkna intäkter från färjetrafiken till 15 mnkr.

- Fastslå budgeterat resultat till 3,5%.

- Utöka investeringsbudgeten med 3 mnkr för satsningar på cykelvägar.

- Utöka investeringsbudgeten med 1,3 mnkr för toalett på kärleksudden.

Förslag till beslut

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Att skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91 kronor.

- Att Centerpartiets förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023 - 2025 enligt inriktningar, prioriteringar och satsningarna i detta budgetdokument antas

- Att fastställa förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022, med de justeringar som föranleds av det som redovisas i detta budgetdokument.

- Att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2022 och planperioden 2023 – 2025 med de justeringar som föranleds av det som redovisas i detta budgetdokument.

- Att utöver av det som redovisas i detta budgetdokument fastställa, enligt Kommunstyrelsens förslag, Mål & Budget för 2022 och plan 2023 – 2025.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.