Om oss

Vi står för stabilitet och verklighetsförankring och vill ge lika förutsättningar för alla.
Delaktigheten i samhället skall omfatta alla, oavsett ålder, kön, etnisk eller religiös bakgrund eller funktionshinder. Nya former för medborgarnas delaktighet och påverkan skall utvecklas.

Vi vill ta tillvara och utveckla den sociala ekonomin för en hållbar tillväxt och utveckling i Uddevalla. Då stärks demokratin, delaktigheten och mångfalden av förutsättningar för entreprenörskap öppnas för flera. Sociala företag är ett sätt att minska utanförskap och öppna upp för grupper som idag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bli medlem

Vill du bli medlem

sol-has-bg

Vi strävar efter att Uddevalla kommun ska vara en företagarkommun där människors idéer och vilja att utvecklas tas tillvara.  Snabbhet, enkelhet och flexibilitet är honnörsord för det företagsklimat som ska prägla ett företagsamt Uddevalla. Företagare och entreprenörer skall känna sig uppskattade av kommunen och uppleva kommunen som en bra aktör för utvecklingen av företagande och entreprenörskap.
Det är företag och företagande som skapar arbete och sysselsättning och därmed resurser för att betala vår gemensamma välfärd.

Vi vill att Uddevalla skall vara en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Föräldrar skall uppmuntras att engagera sig och det skall finnas stor valfrihet och mångfald när det gäller barnomsorg och olika skolformer. Vi tror på individens lust att lära och längtan att utvecklas. Det är viktigt att möta eleven där den står utefter dennes förutsättningar, oavsett om det gäller behov av särskilt stöd eller utmaningar för att stimulera lärandet. Alla barn måste, utifrån vars och ens förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter att klara skolan.

Vi har en positiv inflyttning till Uddevalla och vill då ge våra nya kommuninvånare möjligheter till olika alternativ av bostäder utifrån deras behov och ekonomiska möjligheter. Alla skall ha rätt till bostad till rimlig kostnad.

Bostadsbrist, trångboddhet och boendesegregation måste byggas bort. Framförallt måste fler hyresrätter byggas. Fler bostäder behövs i alla kommundelar.

Detta är lite av vad Centerpartiet i Uddevalla vill och jobbar för, vill du veta mer så är du välkommen att höra av dig till oss.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.