Nyheter

Filtrera arkiv:
Senaste nytt
Visa fler artiklar

Framåt för höjd vägstandard i Hofors
kommun

En väl fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en levande
landsbygd. Bra vägar är en viktig faktor för att hela Sverige ska leva. Många
av kommunens företag finns idag utanför Hofors och Torsåkers centralorter.
Dessa företag är helt beroende av ett väl underhållet vägnät, för sin
kundservice och sina transporter.

Många av kommunens mindre vägar är dock i dagsläget i så dåligt skick att de
utgör ett hinder för företagens verksamhet, dessutom med skador på fordon och
försämrad trafiksäkerhet som följd. Exempel på dessa dåliga vägar är Hallarbäcksvägen
och Östansjövägen

En bra vägstandard är en förutsättning för företagens tillgänglighet och överlevnad i
områden där bilen är det enda alternativet och det förenklar även för de boende
att ta sig till skola, jobb och omsorg.

Centerpartieti Hofors-Torsåker vill därför att underhållet av kommunens mindre vägar
förbättras, så att företagare utanför Hofors och Torsåkers centralorter kan ta
emot och leverera sina varor och tjänster året om.

Centerpartiet
Hofors Torsåker

Esbjörn Andersson  Jakob Staland  Per Berglund

 

Framåt för Hofors kommun!

Centerpartiet Hofors – Torsåker har länge arbetat för ett
trygghetsboende i Torsåker därför att många äldre önskar bo kvar i sin hembygd
så länge det bara är möjligt. Sverige har en åldrande befolkning och så även i
Torsåker. Trygghetsboende är en boendeform för äldre personer som är för friska
för ett äldreboende, men som vill ha mer trygghet och sociala kontakter än vad
de kan få i sitt nuvarande hem.

Vi skrev redan 2017 en motion till Hofors kommun angående
detta, och nu har äntligen Hoforshus AB startat en utredning för att utreda
behovet av trygghetsboende i Torsåker.
Vi ser fram mot fortsättningen och vill uppmana alla kommuninnevånare
att engagera sig i frågan så att det framtida trygghetsboende verkligen blir på
bästa sätt.

Centerpartiet Hofors-Torsåker står för en närodlad politik.
Det handlar om att människan ska kunna påverka sin vardag och bestämma över
sitt liv. Vi vill att alla kommuninnevånare som är äldre än 85 år ska ha rätt
att få ett trygghetsboende om de så önskar, naturligtvis även tidigare om
behovet finns. Många äldre upplever ökad ensamhet. Genom ökad tillgänglighet
till ett trygghetsboende, som för med sig ökad social samvaro, kan man minska
den upplevda ensamheten. Ett trygghetsboende i Torsåker är också viktigt för
att skapa en boenderotation. Yngre personer har möjlighet att flytta in i de
hus som äldre lämnar för att flytta till trygghetsboendet.

Ann-Sofie Stenbacka

Jakob Staland

Hans Larsson

Centerpartiet Hofors Torsåker

 

Hofors pendlare förtjänar bättre!

/ Bättrependlingsmöjligheter för Hofors framåt!

Centerpartiet vill att hela Sverige ska leva. För invånarna i
Hofors kommun betyder det bland annat att bra förutsättningar för pendling till
och från skola och jobb utanför kommunen är en viktig fråga. Dagligen reser
hundratals kommuninvånare till jobb och utbildning i andra kommuner. Vi tror
att alla steg som kan leda till en ökad pendling med tåg eller buss stärker
Hofors kommun.

För att göra Hofors kommun till en bättre pendlingskommun och
därmed en attraktivare kommun att bo i vill vi:

Förbättra säkerheten på Magasinsvägen som leder
till Torsåker station. Idag blandas bilar, cyklister och fotgängare på en väg
som är så smal att två bilar inte kan mötas.
Behåll eller förbättra säkerheten vid Hofors
station. Det är viktigt att busspassagerare, bilister och fotgängare kan
fortsätta att hållas åtskilda i trafiken kring Hofors station. Kommunen behöver
en större lyhördhet i sin planering av trafiksituationen.
Inled en dialog med Trafikverket om att göra
vänthallen vid Hofors station till en inbjudande plats lämpad för arbete eller
studier vid väntan på försenade tåg.
För att hela kommunen ska leva vill vi utöka
flextrafiken. Flextrafiken är en bra lösning för miljöeffektiv kollektivtrafik
till de delar av kommunen som ligger långt från bussarnas turer. Vi vill att
flextrafiken ska utökas till att gälla kl 6-22 och att kommunen bör
marknadsföra den tydligare.
Tätare busstrafik till Gävle, Sandviken och
Falun. Fler turer med buss 46 på kvällar och helger.
Bussförbindelser
söderut mot Horndal, Fors och Avesta.
Förbättrade kommunikationer är en strategiskt mycket viktig
fråga för Hofors kommun då vi är helt beroende av att det är enkelt att pendla
till jobb och utbildning. För att minska miljöbelastningen från kommunen
invånare bör kollektivtrafiken både marknadsföras mer och förbättras. Det för
Hofors framåt!

Centerpartiet i Hofors-Torsåker

Jakob Staland, Per Berglund, Esbjörn Andersson, Ann-Sofie
Stenbacka


Hofors kommun bör prioritera närodlade råvaror

Hofors kommun har fortfarande flera verksamma lantbruk som producerar fantastiska
livsmedel med djurhållning i världsklass och som dessutom bidrar till att hålla
jordbrukslandskapet öppet. Centerpartiet i Hofors-Torsåker vill att kommunen i
sina inköp av livsmedel prioriterar närodlat framför ekologiskt och att andelen
närproducerad mat ska öka i kommunens verksamhet till exempel genom krav i
upphandlingen att servera mat producerad av närodlade produkter efter säsong,
samt att ersätta importerad ekologisk mjölk med närproducerad. Ris kan också
ersättas med svenskt matvete vid vissa måltider.

Centerpartiet
i Hofors – Torsåker välkomnar en nationell och regional livsmedelsstrategi som
gör det möjligt för kommunens livsmedelsproducenter att producera livsmedel att
användas i kommunens kök.

 

Hofors kommun behöver ändamålsenliga
lokaler

För att den kommunala verksamheten ska fungera bra behövs
ändamålsenliga lokaler.

Förskolan och grundskolan i Hofors kommun behöver mer
utrymme för att kunna bedriva en verksamhet som är bra både för barn och personal.
Mindre barngrupper gynnar både barnens lärande och personalens arbetsmiljö. Vi
ser fram emot de redan beslutade ny- och tillbyggnaderna av förskolor i
Torsåker och vid Lillåskolan samt att under kommande mandatperiod vara med och
besluta om upprustade lokaler för grundskolan så att vi också kan flytta ur de
tillfälliga paviljonger som idag kostar flera miljoner per år att hyra.

Även för äldreomsorgen behöver lokalerna anpassas till de
boendes och personalens behov.

Centern har länge jobbat
för att förverkliga ett trygghetsboende i Torsåker för att ge fler personer
möjlighet att själva bestämma när det är dags att skaffa ett tryggare och bekvämare
boende.

Ut- och ombyggnad av befintliga särskilda boenden behövs i
första hand för dem som bor där, men också för att skapa goda arbetsmiljöer för
personalen med en starkare personalorganisation i ett läge när kommunen måste
använda varje skattekrona så effektivt som möjligt.

För att kunna utnyttja kommunens lokaler maximalt anser Centerpartiet
att det behövs en stark, tydlig styrning och ökat samarbete mellan kommunens
alla verksamheter.

Hans Larsson, Jakob Staland, Alice Lindgren, kommunfullmäktigekandidater för Centerpartiet i
Hofors kommun

 

 


Text