Under mandatperioden 2023 – 2026 vill Centerpartiet i Hofors – Torsåker bland annat driva följande frågor

Boende på Landsbygden ska också ha bra vägar

Kommunens enskilda vägar utanför tätbebyggt område har under många år inte underhållits tillräckligt. Som en följd av det har inte boende och företagare längs dessa vägar samma förutsättningar som andra kommuninvånare att nå samhällsservice och i vissa fall ta emot post, paket och hemtjänst. Vi vill satsa mer pengar på enskilda vägar för att det ska bli rättvisa förutsättningar för boende i hela kommunen. Det är viktigt att det finns kontaktpersoner i byarna för de olika vägarna.

Skapa ett centrum för gröna näringar, integration och försäljning av närodlade produkter

”Trädgårdsstaden” vid Hagaparken kan
bidra till att skapa ett centrum för att utveckla gröna näringar, öka
integrationen genom ett socialt projekt för att få flera personer som idag står
utanför arbetsmarknaden i sysselsättning samt bli en plats för försäljning av
lokala produkter.

God folkhälsa genom att använda närproducerade livsmedel av god kvalitet i all kommunal verksamhet.

Öka användandet av närproducerade produkter i kommunens kök. Vid
upphandling skall samma krav gälla som ställs på svenskproducerade livsmedel.
Importerad ekologisk mjölk ska ersättas av mjölk från lokala mejerier. Minst
två gånger per månad ska bara närproducerade produkter användas.

Bygg om Magasinsvägen till Torsåkers station, bredda och anlägg cykelbana, samt förbättra trafikmiljön runt Hofors station.

Tågpendling är ett klimatsmart sätt att ta sig till jobb och
skola utanför kommunen. Att säkert kunna nå stationsområdet är av stor
betydelse. Laddstolpar behövs också där för miljöns skull.

Om och nybyggnad av äldreboenden, förskolor och grundskolor

För att kostnadseffektivt bedriva kommunal verksamhet behövs
ändamålsenliga lokaler, för barn och äldre, men också för personalen. Centern
ser fram mot att vara med och besluta om igångsättning av de förslag som personal
och tjänstemän arbetat fram.

Stöd till det lokala föreningslivet

Vår kommun är känd för sin rika kultur- och fritidsverksamhet. Den behövs
för en attraktiv kommun att flytta till och leva i.

Vidareutveckla vuxenutbildningen i nära samarbete med företagen

Behovet av utbildad arbetskraft kommer att bli ännu större under kommande
år, det unikt goda samarbete mellan företagare och vuxenutbildning som finns
inom yrkesvux behöver vårdas. Vi vill också inrätta ett centralt lärcenter för
att underlätta distansstudier på högskolenivå.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.