Planerna för Heden: 1000 nya studentbostäder och mer plats för park och idrott

Centerpartiet föreslår att en del av Heden bebyggs så det finns plats för 1 000 studentbostäder och 500 bostadsrätter, samtidigt som idrotten får mer plats.

Heden är en unik plats i Göteborg och fyller med sina idrottsytor en viktig funktion för såväl förenings- som spontanidrott, inte minst för unga. Det är också en viktig yta för besöksnäring och cityhandel i och med de centrala p-platserna. Samtidigt upplever många Heden som en ödslig, outnyttjad och ibland en otrygg plats när det inte pågår evenemang. Istället för att Heden fungerar som en levande samlingspunkt blir platsen idag snarare en barriär mellan centrala staden och evenemangsområdet. Utvecklingen av Heden har flera gånger dragits i långbänk och området har istället blivit en avställningsyta för tillfälliga lösningar.

Till skillnad från vad många tror är det fullt möjligt att utveckla Heden med bostäder och nöjen på en mindre del av området samtidigt som ytan för idrotten inte bara bevaras, utan faktiskt utökas på en större del av området. Centerpartiet lanserar nu ett förslag om hur Heden kan utvecklas med plats för både idrott och bostäder, där 1000 studentbostäder skulle kunna få plats.

– Vi behöver få studenter att flytta hit och stanna här. Vi behöver också mer liv och rörelse i centrala staden alla dygnets timmar. Dessutom vill vi att Heden ska fortsätta vara en samlingspunkt för idrott, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

Förslaget innebär att Heden bebyggs enligt klassisk stadsnätsplan. Ett helt nytt alléstråk anläggs över Heden och Vasastan knyts ihop med evenemangsområdet, som håller på att utvecklas.

Skiss på förslaget

 

– Vi utvecklar evenemangsområdet nu och vi vill inte att Heden ska vara en barriär mellan innerstaden och evenemangsområdet, utan det ska flyta sömlöst där, säger Emmyly Bönfors

Norr om det nya stråket (mot Exercishuset och Parkgatan) byggs enligt förslaget fem kvarter med bostäder och levande bottenplan med fokus på restauranger, barer och publik verksamhet. Det ger plats åt uppåt 1 000 nya studentbostäder och 500 nya bostadsrätter.

På innegårdarna byggs enligt förslaget innergårdsradhus och förskoleavdelningar. Söder om det nya alléstråket samlas Hedens nuvarande fotbollsplaner och dessutom utökad yta för idrotten. P-platserna förläggs i ett åtta våningar högt kombinerat p-hus/idrottshall, med plats för 500–600 p-platser på sju våningar och en fullstor inomhushall på åttonde våningen. Utöver den ökade ytan för idrotten finns även plats för en mindre park och ett torg.

Centerpartiets förslag innebär:

  • 1 000 studentbostäder och 500 bostadsrätter
  • Pilotsatsning på innergårdsradhus - nytt sätt att bygga småhus centralt
  • Nya förskoleplatser
  • Fler fotbollsplaner – mer yta för idrott
  • Vasagatan förlängs – nytt alléstråk genom Heden och vidare till evenemangsområdet genom Bohusgatan
  • Mer levande stad – Nya lokaler i markplan för handel, restauranger och publik verksamhet
  • Grönare stad – Ny central pocketpark samt nytt torg
  • P-hus med upp till 600 p-platser och fullskalig inomhushall på översta våningen.
  • Göteborgarna får bestämma husens utseende