Miljö och klimat

CENTERPARTIET ÄR GÖTEBORGS GRÖNA RÖST

Göteborg liksom omvärlden står inför många stora miljöutmaningar som vi inte kan vänta med att ta itu med. Göteborgarnas vardag påverkas såväl av de globala miljö- och klimatutmaningarna som av mer lokala frågor som luft- och vattenkvalitet. Miljöarbetet måste vara en del i alla beslut. Det är en självklarhet att jobba för att minska utsläpp och för en friskare stad med renare luft, samtidigt som vi måste anpassa staden efter de klimatförändringar som sker redan nu.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

En frisk stad

Frisk luft fri från föroreningar, ett rent hav, en närmiljö fri från skräp och föroreningar och med hög biologisk mångfald är nödvändigt för människors hälsa och välbefinnande. Vi måste också komma till rätta med övergödning, utsläpp av gifter, nedskräpning och andra hot mot sjöar, marker, hav och kuster. Det måste vara lätt för såväl individer som verksamheter att göra rätt och att agera miljövänligt.

Energi för framtiden

Energifrågan är central för att åstadkomma ett klimatneutralt Göteborg. Vår plan för Göteborg innefattar så väl uppdrag till förvaltningar och bolag, som att göra det enklare för individer att göra klimatsmarta energival. Det är också viktigt att staden inte sätter käppar i hjulen för de som vill bidra till energiomställningen genom att starta energiproducerande anläggningar i staden. Det ska råda en acceptansnorm gällande etablering av havsbaserad vindkraft och andra koldioxidneutrala energikällor, det ska alltså bli svårare att överklaga dessa och regeln ska vara att få ansökningar beviljade. Vi vill även möjligen

Staden kan även på andra sätt underlätta omställningen genom att möjliggöra uthyrning av kommunala tak och fasader till solkraftsproduktion eller småskalig vindkraft. Som ägare av Göteborgs Energi har staden även möjlighet att ställa krav på dess klimatomställningstakt.

Staden kan även på andra sätt underlätta omställningen genom att möjliggöra uthyrning av kommunala tak och fasader till solkraftsproduktion eller småskalig vindkraft. Som ägare av Göteborgs Energi har staden även möjlighet att ställa krav på dess klimatomställningstakt.

Hållbara transporter

Att vi ska kunna transportera oss smart är nyckeln till att uppnå våra miljö- och klimatmål. För att minska miljöpåverkan, men bibehålla mobiliteten, måste transporterna bli effektivare, möjligheten att åka kollektivt bättre och att cykla bli mer attraktivt. Centerpartiet i Göteborg vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen, men inte hindrar människors och företags resor och transporter. Cykeln är ett transportslag med stor miljö- och klimatpotential som dessutom är bra för hälsan och bidrar till trevligare livsmiljöer. För att fler ska ta cykeln behöver vi rusta upp och bygga ut cykelvägnätet i hela kommunen, göra det säkert att cykla året runt och separera de olika transportslagen från varandra. Trafikplaneringen ska effektiviseras med god avvägning mellan olika trafikslag för att uppnå bättre trafikflöden.

Klimatanpassning

Utöver att Göteborg som stad ska göra sitt yttersta för att förhindra klimatförändringarna behöver vi även rusta staden och dess medborgare från konsekvenserna av det redan förändrade klimatet. Värmeböljor och översvämningar är två av de klimatrelaterade problem som i närtid skulle kunna drabba Göteborg men som vi kan värja oss mot.

En cirkulär stad

Cirkularitet innebär att återanvända, återbruka, uppgradera eller återvinna de material vi använder så att förbrukningen av naturresurser kan minska drastiskt. För många människor är det redan självklart att sortera och återvinna hushållsavfall, men enskilda individer, företag och staden behöver höja ambitionerna för att uppnå cirkularitet. Det kan gälla sådant som att gynna återbruk av material vid byggnation men även att göra det enklare för individer och verksamheter att göra kloka miljöval. Redan idag finns ett återbruk implementerat när det gäller exempelvis kontorsmöbler men detta behöver utvidgas till att omfatta väsentligt fler verksamheter och typer av material. Samtidigt är det centralt att klimatsmarta val görs när nya material måste användas, exempelvis bör man överväga byggande i trä eller andra klimatsmarta material.

Centerpartiet vill

  • Göra det lättare att välja klimatsmarta färdmedel som cykel och kollektivtrafik
  • Klimatanpassa staden genom att bygga älvkantsskydd- och havsbarriärer, öka växtligheten och utveckla dagvattenhantering för att kunna hantera ökade regnmängder och höjda havsnivåer
  • Öka andelen hållbara transporter genom att exempelvis bygga ut laddinfrastruktur och se till att stadens fordon är fossilfria
  • Bekämpa nedskräpning genom att fortsätta arbetet med att bötfälla nedskräpning och inrätta fler återvinningscentraler, både marina och traditionella
  • Göra det som krävs för att bromsa utsläppen och minska klimateffekterna 
  • Jobba för att hindra hormonstörande ämnen och gifter från att läcka ut i hav, sjöar och andra vattendrag
  • Att energianvändningen i kommunala fastigheter och verksamheter ska minska
  • Fler laddstolpar i centrala Göteborg
  • Jobba för att möjliggöra uthyrning av kommunala tak och fasader för småskalig energiproduktion
  • På olika sätt stötta innovation som tar fram morgondagens lösningar för klimatkrisen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.