Sociala frågor

Centerpartiet verkar för en politik där alla individer har möjlighet att leva ett liv i frihet. Idag finns det allt för många, både vuxna och barn, som lever i utsatthet.

Därför måste staden sätta in rätt insatser, gärna i samarbete med civilsamhället som gör ett ovärderligt arbete. Det gäller allt från missbruksvård till arbetet för att minska hemlöshet. Det är också självklart för oss med migration och vi välkomnar människor hit, samtidigt som staden behöver arbeta aktivt med integration för att förhindra utanförskap och segregation.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Ekonomi och ekonomiskt bistånd

Centerpartiet ska verka för en politik där alla individer har möjlighet att leva ett liv i frihet. Den som lever i utanförskap på grund av sina ekonomiska förhållanden är inte fri och ekonomisk utsatthet drabbar i synnerhet redan utsatta grupper. Att det exempelvis fortfarande finns barn utan fast bostad är någonting som samhället aldrig kan acceptera. Därför är det väsentligt att staden sätter in rätt sociala insatser för att råda bukt på dessa utmaningar. Resultatet får däremot inte bli att den ekonomiska utsattheten ersätts av bidragsberoende. Målsättningen med de bidrag som betalas ut till människor ska vara att individen sedan kan gå vidare till egenförsörjning.

Integration

Migration till Göteborg är lika gammalt som staden själv och en självklar del av staden som berikar samhället. Samtidigt behövs det arbetas aktivt med integration på flera olika sätt för att förhindra utanförskap och segregation. Centerpartiet i Göteborg tror på en framtid där den som kommer till Göteborg skall ha lätt att finna sig en plats i staden. Det behövs en ökad samverkan mellan det kommunala, privata och civilsamhället i arbetet för en lyckad integration.

Staden bör inom ramen för samhällsorienteringen för nyanlända verkar för att sätta människor i direkt kontakt med relevanta myndigheter, organisationer, utbildningsväsende och arbetsmarknad för att förbättra integrationen.

Missbruksvård

Sverige har Europas näst högsta narkotikarelaterade dödlighet i överdoser, fyra gånger högre än genomsnittet. Den som är fast i missbruk ska få hjälp och politiken bör utgå från att missbrukaren behöver vård i första hand. Ytterst måste politiken baseras på en evidensbaserad forskning som syftar till skademinimering.

Sprututbytesprogram minskar dödligheten bland personer i missbruk, detta finns nu efter många års förhalning på plats Göteborg och det är bra. Injektionsrum bemannade av sjukvårdpersonal skulle ytterligare minska otryggheten för den som är beroende. Detta finns idag med goda resultat i Tyskland, Frankrike, Danmark och flera andra EU-länder samt sedan mer än 15 år i Oslo. Ett införande av injektionsrum i Sverige är - tillsammans med en generellt stärkt missbruksvård - den insats som bäst skulle kunna minska överdödligheten bland individer i missbruk men är idag förbjuden. Göteborg bör därför ansöka om att få bli försökskommun för injektionsrum.

Genom utökat samarbete mellan offentliga myndigheter, skola, fritidsverksamhet och frivillighetsorganisationer skall stadens arbete alltid syfta till att förebygga droganvändning bland minderåriga.

Stöd för individ och grupp

Alla människor ska ha samma rätt till frihet och samma möjligheter att uppnå sina livsdrömmar, och förutsättningar för detta ser olika ut för olika individer. Att hjälpa människor förutsätter en mångfald av verksamheter. LOV ska fortsättningsvis vara en del av detta och det ska vara lätt för nya aktörer att etablera sig. Staden behöver också bli bättre på att samverka med civilsamhället som ofta besitter kunskap som är ovärderlig i det förebyggande arbetet. Centerpartiet vill även att samarbete mellan bland annat skola, socialtjänst och familjehem stärks för att ge barnet bättre förutsättningar att klara av skolan. Det kan till exempel göras genom att utöka arbetet i Skolfam.

Centerpartiet i Göteborg anser att försörjningsstöd som beviljats till två parter i ett förhållande också ska utbetalas till respektive person. Idag händer det att par som får försörjningsstöd från kommunen inte får det var och en för sig, utan att stödet enbart betalas ut till en av parterna.

Akut hjälp och hemlöshet

Även om det idag finns tillräckligt många kommunala sovplatser för dem som lever i hemlöshet finns det ändå personer som lever på gatan. Anledningarna är många, men en av dem är att vissa inte känner tillit till kommunen. Där behöver staden bli bättre och måste också samarbeta nära med de ideella organisationer som också erbjuder stöd till personer i utsatthet.

För att hjälpa utsatta människor tillbaka till en bra tillvaro behövs insatser mot missbruk och psykisk ohälsa. Det måste också finnas stöd för att hitta sysselsättning och bostad. Här arbetar kommunen idag med “Bostad först”, ett framgångsrikt arbete som bör fortsätta.

Centerpartiet vill

  • Öka samarbetet med civilsamhället för att hjälpa människor i hemlöshet och annan utsatthet
  • Stärka stadens arbete för familjehemsplacerade barn
  • Utveckla det förebyggande arbetet för att minska droganvändningen bland minderåriga genom utökat samarbete mellan offentliga myndigheter, skola, fritidsgårdar och frivillighetsorganisationer
  • Se till att nyanlända snabbare kopplas ihop med andra aktörer än kommunen som ett steg i att förbättra integrationen
  • Att försörjningsstöd ska betalas ut till båda parter i ett förhållande om båda ansökt och beviljats
  • Att Göteborgs stad fortsätter sprutbytarprogrammet samt ansöker om att få bli försökskommun för injektionsrum
  • Att alla barn som är i kontakt med socialtjänsten ska ha en och samma socialsekreterare genom hela processen 
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.