Trygghet

ETT ENAT GÖTEBORG

Centerpartiet vill att alla medborgare får ta del av ett demokratiskt Göteborg utan hot, våld eller annan form av brottslighet. Göteborg ska vara en trygg stad med framtidstro, som jobbar för trygghet både på gatan och i hemmet. Vi vill jobba förebyggande med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga och motverka att de hamnar på fel bana och se till att det finns vuxna att vända sig till både i skolan och utanför.

Våld i nära relationer är ett enormt samhällsproblem. Därför vill vi jobba förebyggande för att motverka våld men också se till att det finns hjälp att lämna. Där är samarbetet med tjej-och kvinnojourer oerhört viktigt. Lika viktigt är det att motverka det hedersrelaterade våldet, för att alla individer ska få leva fria från förtryck.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Våld i nära relationer

Centerpartiet i Göteborg vill arbeta för en tryggare stad både i och utanför hemmet. Våld i nära relationer är ett enormt samhällsproblem. Här är förebyggande arbetet genom information och kunskapsspridning i bland annat skolor och arbetsplatser av stor vikt. Idag finns bra stöd att få i form av bland annat kvinnojourer men kortsiktiga avtal och projekt försvårar arbetet. Därför vill Centerpartiet Göteborg se långsiktiga avtal och finansiering för kvinnojourer.

Det räcker inte att förhindra våld i stunden, den utsatte måste känna att de kan lämna situationen för gott. Bristen på bostäder utgör ett stort hinder för våldsutsatta att lämna destruktiva relationer. Centerpartiet vill därför att våldsutsatta ges förtur till bostäder inom allmännyttan.

Motverka radikalisering och våldsbejakande extremism

Vi kommer alltid att jobba för varje medborgares mänskliga rättigheter och emot förtryck av alla dess slag. Det är viktigt att arbeta förebyggande och tidigt fånga upp de ungdomar som är i riskzonen och på väg att hamna på fel väg.

Kommunikationen med olika religiösa samfund och centrum är viktig för att samordna arbetet mot religiös extremism. Vi tycker också att processen för att lagföra hemvändare från terrorresor måste gå snabbare och att det ska gå snabbt att identifiera hemvändarna och därmed förebygga brott. Arbete på både samhälls-, grupp- och individnivå är väsentligt för att motverka radikalisering och extremism.

En meningsfull fritid

Det är viktigt med meningsfulla fritidsintressen för att ge unga ett sammanhang där de kan växa och utvecklas. Centerpartiet vill möjliggöra för föreningar att driva verksamhet som bidrar till innanförskap, där man kan träffa goda förebilder och vara i ett inkluderande sammanhang. Stadens bidrag till studieförbund och föreningsliv spelar stor roll för att civilsamhället ska fortsätta växa.

Fritidsverksamhet ledda av kompetenta fritidsledare ger ungdomar möjlighet att ägna sig åt olika typer av aktiviteter. Staden bör möjliggöra för fler unga att ta del av dessa aktiviteter genom att möjliggöra nyttjande av skolornas lokaler. Samtidigt som det är viktigt att staden hjälper till med bidrag och finansiering så är det även viktigt att Göteborgs stad inte beviljar stöd till föreningar som inte delar demokratiska värderingar.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder

Idag har polis och ordningsvakter med utökade befogenheter ett nära samarbete i några centrala delar i staden. Detta skapar tryggare torg och mötesplatser och bör därför utökas till fler platser. Även stadens anställda har en viktig roll. I skolan förekommer problem som mobbning, trakasserier och annan diskriminering, men problemen återfinns även inom andra kommunala verksamheter. Därför behöver all offentlig personal som arbetar med barn- och unga få utbildning och rätt verktyg i hur man identifierar och hanterar unga i riskzon från att hamna i kriminalitet.

Centerpartiet bör verka för att stärka polisens synlighet i de områden som är utpekade som utsatta och öka närvaron på gator och torg där. Genom att lära känna sin lokala polis bygger man trygghet. Målet bör vara en fysisk polisstation på varje torg i de delar av staden som är klassade som utsatta.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att människor begränsas i sina liv och blir utsatta för våld eller förtryck på grund av, för en viss grupp, normavvikande beteende. Det är av stor vikt att barn får mer kunskap om våld och förtryck, dess uppkomstmekanismer och om hur man kan söka hjälp. Det är också avgörande med insatser som riktar sig mot föräldrar, vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Centerpartiet vill

  • Att samarbetet mellan civilsamhället och offentliga myndigheter stärks för att förebygga kriminalitet och extremism
  • Stärka Göteborgs föreningsliv och se till att det finns fler fritids- och kulturverksamheter för ungdomar
  • Fler fältassistenter och trygghetsvärdar i hela staden
  • Att staden aktivt arbetar för att motverka korruption, tystnadskultur och otillåten påverkan inom stadens verksamheter
  • Se till att kvinnojourer och andra jourcentraler får en långsiktig och stabil finansiering och samverkansavtal med staden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.