Utbildning

MYCKET BÖRJAR REDAN I FÖRSKOLAN OCH DET ÄR EN VIKTIG TID FÖR ALLA BARN

Extra viktig är den för de som har en uppförsbacke från start, med tuffa förhållanden hemma eller svårigheter med språket. Därför behöver staden arbeta utåtriktat för att upplysa föräldrar om förskolans viktiga uppdrag. Vuxenutbildningen är oerhört viktigt för att kunna läsa in ämnen eller komplettera en utbildning, men också för att kunna läsa en helt ny utbildning. Yrkeshögskoleutbildningarna ska utvecklas i samarbete med näringslivet med fokus på de kompetensbehov som finns. Här ingår också SFI:n, som ska hålla hög kvalitet för att de som är nya i Sverige snabbt kan lära sig svenska på ett bra sätt.
Att klara skolan är viktigt av många skäl och också grundläggande för att komma vidare ut i arbetslivet. Skolan ska vara en trygg plats med fokus på lärande och alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg. Det är också ett viktigt socialt sammanhang.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Förskola

För att utjämna livschanser och ge fler barn en bra start behöver Göteborg en likvärdig förskola av hög kvalitet. De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna i livet. Samtidigt är det just dessa barn förskolan har svårast att nå̊. Kunskap och information om förskolans verksamhet ska nå̊ ut bättre. Förskolan ska vara en trygg plats där lärande och barnens utveckling står i centrum. Barns rätt till lärande och utveckling ska inte hänga på̊ vilken situation föräldrarna befinner sig i. Genom att staden arbetar med uppsökande verksamhet kan fler föräldrar få kunskap om förskolans uppdrag och verksamhet så fler barn som gynnats av att gå̊ på̊ förskolan faktiskt får det.

Grundskola och gymnasium

Centerpartiet i Göteborg anser att en ökning av andelen elever som klarar skolan är ett av de mest angelägna målen. Utökade resurser för förebyggande arbete behövs för att hjälpa elever som inte klarar målen att gå vidare till nästa årskurs. Det är inte acceptabelt att en mängd elever blir så kallade ”hemmasittare” eller hoppar av skolan helt.

Utbildning för vuxna

Utbildning är en väg mot frihet och alla ska ha möjlighet att utbilda sig genom hela livet. Det måste bli lättare att utvecklas eller byta karriär under sitt arbetsliv. Centerpartiet i Göteborg vill därför fortsätta att förstärka och expandera Yrkeshögskolan. Yrkeshögskoleutbildningarna ska utvecklas i samarbete med näringslivet och Centerpartiet vill förstärka detta med fokus på de kompetensbehov som finns. En god koppling mellan skola och arbetsliv ökar möjligheten till anställning efter utbildningen. Att näringslivet kan flagga för vilka kompetenser som behövs och en flexibel yrkeshögskola snabbt kan svara på efterfrågan gör också att utbildningens nivå höjs och studenterna går ut rustade för framtidens arbetsmarknad.

Centerpartiet vill

  • Att skolan ska ha bra förutsättningar att skapa en god läromiljö med stärkt trygghet och studiero genom att se till att skolan har tillräckliga resurser
  • Stärka arbetet med nolltolerans mot mobbning och trakasserier, rasism och hedersförtryck samt förbättra
  • tillgängligheten av information rörande dessa områden
  • Ha ett gemensamt och aktivt skolval i form av en gemensam valplattform med information om alla skolor införs
  • Uppmuntra vidareutbildning av obehöriga lärare, pedagoger, barnskötare och assistenter inom den kommunala skol- och förskoleverksamheten
  • Jobba för en ökad mängd närodlad mat kommunens skolor och förskolor. Vi vill också att tillagning av maten i den utsträckning det är möjligt sker ute i verksamheterna
  • Att kommunen ska arbeta mer med uppsökande verksamhet såsom informationskampanjer för att nå familjer med svårare förutsättningar, för att uppmuntra dem att ha sina barn i förskola
  • Att fler nya förskolor ska byggas med färre antal avdelningar än idag
  • Öka antalet platser på yrkeshögskolan och komvux samt göra det lättare att läsa in grundläggande behörighet i anslutning till detta


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.