Alliansen Gotland

Vår gemensamma politik för ett nytt ledarskap för Gotland!

Här finns både det alla allianspartier på Gotland, C, M, L och Kd kommit överens om, men också det Borgerlig samverkan (C, M och L) drivit.

Gruppbild på Alliansens ledare på Gotland

Eva Nypelius (C), Sara Lidqvist (KD), Johan Thomasson (L) och Jesper Skalberg Karlsson (M) leder Alliansen på Gotland.

Avsiktsförklaring för mandatperioden 2019-2022

Gotland behöver förändring och förnyelse

Vår analys av valresultatet är att gotlänningarna röstat för en förändring för Gotland och förändring av ledarskapet i Region Gotland.

Vi, Alliansen Gotland (Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) vill utveckla Gotland genom öppenhet och dialog och är därför beredda ta ledarskapet i regionen. För oss är det inget drömläge att styra i minoritet. Diskussionerna över blockgränserna gav inget formaliserat samarbete. Vi är ändå beredda att axla ansvaret att leda Region Gotland med följande inriktning.

Hela Gotland skall utvecklas

Vi vill se hela Gotland frodas och utvecklas. Gotland är till befolkning den 39:e största kommunen i landet, vi har också en stor andel som bor utanför tätort. En så spridd befolkning och en så levande landsbygd är unikt i landet och en tillgång att vara stolta över i utvecklingen framåt.

Vi ser en fortsatt ökande befolkning och ett livskraftigt näringsliv som nyckeln till framgång. Det behövs ett offensivt bostadsbyggande över hela ön. En kollektivtrafik, bra vägstandard och infrastruktur som gör det möjligt att bo och arbeta på hela Gotland. Valfrihet är viktig för såväl gotlänningar som medarbetare. Vi vill se att vård, skola och omsorg drivs med kvalitet och fokus på människan.

Medarbetarna är regionens viktigaste resurs.

För att långsiktig klara en bra service och välfärd till gotlänningarna krävs ett öppet och lyhört ledarskap på alla nivåer med medborgarnas bästa för ögonen. Vi vill införa ett ledarskap som baseras på tillit. Det innebär att det finns ett ömsesidigt ansvar, förtroende och mandat att inom budget och verksamhetsplan utforma mål och verksamhet enligt de av politiken fastställda riktlinjerna. Ansvar och befogenhet skall följas åt.

För att klara de mål som Regionfullmäktige beslutat om krävs en ansvarsfull budget. Vi ser utmaningar i en avstannande högkonjunktur åren framöver då skatteintäkterna inte utvecklas i samma oerhört höga nivå som de senaste åren.

Gotlands utveckling - regionalt fokus

Ett särskilt utskott inrättas under Regionstyrelsen för att lyfta upp tillväxt och de regionala utvecklingsfrågorna. Tillväxtrådet, regionens dialogforum med näringslivet ses över och får ett tydligt ansvar för dialogen om uppföljning och genomförande av tillväxtprogrammet.

Arbetet med att förbättra företagsklimatet måste fortgå och förstärkas, det handlar om ändrade arbetssätt och större fokus på dialog och service.

Sammanfattande punkter om Alliansen Gotlands politik

 • Satsningar på medarbetarna i Region Gotland är oerhört viktiga för att klara kompetensförsörjning och en bra arbetsmiljö framåt.
 • Vi kommer att återinföra utmaningsrätten.
 • Handläggningstiderna för bygglov måste kortas och arbetet med planläggning intensifieras.
 • Bostadsbyggande över hela ön.
 • Alliansen vill stimulera gröna smarta tekniklösningar, närproducerat och vidareförädling. Ett samhälle med hundra procent förnyelsebar energi lokalt producerad är prioriterat i ekokommunen.
 • Vi kommer att återuppta diskussionerna med extern part för att pröva försäljning av Romabadet.
 • Ett nytt badhus står högt på agendan när ekonomiskt utrymme finns
 • Vi vill arbeta med olika satsningar inom hälsofrämjande hälso- och sjukvård för att göra gotlänningarna friskare.
 • Vi vill lägga fokus på barn och ungas hälsa – bland annat för att förebygga psykisk ohälsa.
 • Det behövs ett tydligt fokus på primärvården.
 • Vi vill återinföra efterhandskompensation till privat drivna vårdcentraler för att ge likvärdiga villkor oavsett huvudman.
 • För att det ska vara möjligt att bo och leva på hela Gotland behöver det finnas skolor och barnomsorg spridda över hela ön.
 • Det skall vara tryggt att åldras på Gotland med tillgång till olika boendeformer och hjälp i hemmet när det behövs.
 • Ekonomi i balans.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.