Hållbara bostäder

Bild

Inom ramen för att göra Halland till Sveriges grönaste tillväxtregion har nu ett nytt program tagits fram för en långsiktigt hållbar bostadsproduktion. I programmet konstateras att bostadsbrist råder på flera håll, och behovet av bostäder är stort både i tätort och på landsbygden, såväl längs kustbandet som i inlandet.

Om husen byggs med genomgående hållbara material kommer koldioxidavtrycket att minska från bostadsproduktionen. I programmet föreslås nya lösningar för såväl energi som vatten- och avlopp.

Centerpartiets förslag i sammandrag:

Bostadsproduktionen ska vara långsiktigt hållbar i hela Halland

 • Placera bostäder så att det blir enkelt att använda kollektivtrafik och cykel för att nå skola, service och arbetsplatser.
 • Se till att ny kommunal och regional service alltid ingår i planering av nya bostadsområden.
 • Blanda olika bostadstyper och upplåtelseformer både i staden och på landsbygden för att underlätta kvarboende och mångfald.
 • Inför ett särskilt regionalt investeringsstöd för solceller på privatbostäder.

Gör det enklare att bygga nytt och innovativt

 • Gör Halland till en testbädd för ett innovativt och hållbart byggande för Sverige.
 • Enskilda aktörer ska i större utsträckning kunna initiera och genomföra planprocessen.
 • Ge Region Halland en tydligare roll i den övergripande planeringen för regionen.

Grönare städer

 • Gör gröna tak till en framtidsmodell för kolbildning, dagvattenhantering och energiproduktion.
 • Regionfastigheter ska gå i täten och pröva att genomföra ekotak som en modell på sina fastigheter.
 • Sammanhållna gröna stråk genom staden ska prioriteras i samband med planläggning.
 • Gör flödesanalyser av fordonstrafik som i första hand utgår från minskade utsläpp i bostads- och rekreationsmiljö.

Fler bostäder på landsbygd och i tätort

 • Tillämpa så kallad dubbel markanvisning vid tilldelning av nya byggrätter inom nya planområden.
 • Både staden och mindre tätorter ska ha ständig tillgång till planlagd mark.
 • Prioritera de gröna näringarna så att de inte negativt påverkas av myndighetskrav till följd av ny bostadsproduktion.
 • Enstaka bebyggelse på landsbygden ska alltid bedömas i positiv anda av tillståndsgivande kommunala myndigheter.
 • Påverka staten i sådan riktning att det generella strandskyddet avskaffas.

Att bygga på jordbruksmark

 • Jordbruksmark med högt brukningsvärde ska endast få bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen.
 • När jordbruksmark tas i anspråk för samlad bebyggelse, ska en hög exploateringsgrad tillämpas.
 • Förlorat produktionsvärde och biologiska mångfaldsvärden ska kompenseras på annat sätt om jordbruksmark tas i anspråk.
 • Tillämpa en ny modell för fördjupade översiktsplaner. Vi föreslår därför en fördjupad översiktsplan, FÖP, för livsmedel och mångfald.

Hämta hela programmet!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.