Vårt politiska program 2023-2026

Bild

Vi lever i en fantastisk kommun!

MITT I SVERIGE, mellan stad och fjäll, finns en plats där det spritter av liv. Det är brokigt, okonstlat och lite tvärt emot. Hit flyttar människor. Här växer företag. Idéer frodas och själva livet får ta plats.

Krokoms kommun är ett av världens bästa ställen att bo på. Vi har frihet, rättssäkerhet och en vana att se efter både varandra och miljön.

Under åren med Centerpartiet i kommunledning har befolkningen ökat, nya företag etablerats och den kommunala ekonomin stabiliserats. Denna positiva utveckling vill vi hålla i och bygga vidare på, med särskilt fokus på skola, vård och omsorg, på miljö och klimat, på företagande och på en god livsmiljö.

Vi vill:

 • göra det enklare att vara företagare. Krokom ska vara en företagsvänlig kommun.
 • underlätta bostadsbyggande runt om i vårt område. Vi välkomnar nya bybor samtidigt som åker- och betesmarken ska värnas.
 • att jordbrukarna ska ges förutsättningar att producera mer mat av hög kvalitet. Sverige behöver öka självförsörjningen på livsmedel.
 • att lokalt producerade råvaror så långt möjligt ska användas i köken på äldreboenden och skolor.
 • att olika boendeformer för äldre utvecklas, exempelvis trygghetsboenden, som bidrar till ökad livskvalitet.
 • ha en fortsatt satsning på förskolor och skolor för att ge våra barn bra förutsättningar för framtiden.
 • kontinuerligt se över skolvägar och skolskjutsar så att de är säkra och trygga för barnen.
 • att kollektivtrafiken förbättras.
 • att de ideella krafterna ska stödjas. Föreningslivet – idrotts-, fritids- och kulturföreningar – skapar kraft och utveckling.
 • att kunskapen om samers språk och kultur stärks

Bästa livsmiljön och tillväxten

De flesta arbeten i Sverige skapas i små företag, så även i Krokoms kommun. Att människor startar företag som genererar vinst är viktigt för jobbskapande och utveckling i vår kommun. Det måste bli både enklare och billigare att vara företagare.

Vi vill:

 • se sänkta arbetsgivaravgifter, minskat regelkrångel och lägre avgifter.
 • regionalisera fastighetsskatten på vattenkraft (för fördelning inom regionen) och vi vill kommunalisera fastighetsskatten på vindkraft. Nästa steg är en naturresursskatt som även innefattar skog och mineraler.
 • att det ska vara möjligt för personal och/eller företag att utmana det offentliga via den så kallade utmaningsrätten och vi välkomnar fler alternativa utförare inom välfärdsuppdraget.
 • att kommunen tillskapar nya markområden för bostäder, industri och företag för att ge förutsättningar för näringslivet att växa. Fler översiktsplaner och detaljplaner ska utarbetas.
 • ge de gröna näringarna – jordbruk, skogsbruk och livsmedelsförädling – bättre förutsättningar genom mindre regelkrångel hos kommunen och lägre avgifter. Dessa är ytterst centrala för en hög självförsörjningsgrad, och de är i högsta grad närvarande i Krokoms kommun.
 • erbjuda en lösning för kreditgarantier. Det är svårt att låna till bostadsbyggande och företagsutveckling och för att främja detta ska vi tillsammans med finansmarknadens aktörer verka för att kreditgivning och säkerheter kan utvecklas så kommunens utveckling inte bromsas.
 • att kommunen ska utarbeta en strategi för en långsiktig och hållbar utveckling av besöksnäringen i Krokoms kommun, i nära dialog med kommunens företagare och invånare. Kommunen har höga naturvärden som är attraktiva för besökare.
 • göra det enklare att bygga bostäder i Krokoms kommun. Krångliga regler för nybyggnation främjar inte byggandet och vi måste fortsätta arbeta med serviceinriktad myndighetsutövning och en smidigare hantering i kommunen.
 • att billiga bostäder för unga byggs i Krokoms kommuns södra del. Den pressade bostadsmarknaden i Östersund gör det besvärligt för Krokoms gymnasieelever att finna bostad till en rimlig kostnad i Östersund.
 • arbeta för ökad mobiltäckning, utbyggnad av bredband, bättre vägar, kollektivtrafik och bättre tågförbindelser. Utbyggd infrastruktur är viktig för tillväxt i kommunen.
 • fortsätta driva frågan om strandskyddet politiskt mot regeringen så att det blir möjligt att bygga på attraktiva ställen på landsbygden. Strandskyddet hindrar utvecklingen i vår kommun och måste reformeras.
 • Krokom, Nälden, Kaxås och Ås är under omvandling med nya bostäder och insatser för en rikare fritid. Ny sporthall i Änge ska byggas snarast när vattenfrågan är löst. Vi vill bygga nytt badhus i Krokoms centralort och utbyggd sporthall i Ås.
 • Krokoms kommun har ett rikt föreningsliv inom bl.a. idrott och kultur. Föreningarna utför en viktig samhällsservice genom att bl.a. driva och underhålla idrottsanläggningar och arrangera evenemang. De är mycket värdefulla för den sociala gemenskapen i våra bygder. Vi vill öka kommunens insatser för att underlätta deras arbete.

Bästa vård och omsorg

Centerpartiet vill att kommunens invånare ska känna trygghet i samhället och att dess skyddsnät ska finnas där när det behövs. Varje människa ska kunna växa upp, leva, utvecklas och åldras i kommunen. Vården ska ha hälsan i fokus och folkhälsoarbetet ska ske i nära samverkan med medborgarna. Att vård och omsorg är tillgänglig i hela kommunen skapar trygghet för medborgarna.

Vi vill:

 • att nyinflyttade och nyanlända ska känna sig välkomna i Krokoms kommun. Ett gott mottagande och integrationsarbete är viktigt, inte minst i samverkan med frivilligorganisationer.
 • driva på frågan om Nära vård, vilket innebär ökat medborgarfokus och bättre samverkan mellan hälsocentraler, psykiatri, kommunal vård och omsorg, socialtjänst och skolhälsovård.
 • att regionens akutsjukvård utvecklas för en kortare responstid för akut hjälp på landsbygden. Tiden i väntan på ambulans skall vara så kort som möjligt och medborgaren ska kunna känna sig trygg, oavsett var i Krokoms kommun man bor.
 • att det ska finnas möjligheter att välja mellan olika utförare av vård och omsorg för att möta medborgarna som unika individer. Det gäller såväl hemtjänst, omsorgsboenden som vård.
 • ta ett helhetsgrepp för äldreboenden, korttidsboenden och trygghetsboenden i kommunen som är anpassade till medborgarnas behov och verksamhetens krav. Det är viktigt att människor kan må bra långt upp i åldrarna och en del i det är goda och trygga livsmiljöer. Antalet boendeplatser måste kraftigt byggas ut. Dessa boenden skall finnas på flera olika platser i kommunen.
 • att fler ska få möjlighet att utbilda sig till undersköterska, delvis på betald arbetstid. Kompetent och engagerad personal är en förutsättning för god omsorg. Vi vill också erbjuda förbättrade möjligheter till kompetensutveckling för legitimerad personal.
 • utveckla digitala omsorgstjänster för ökad trygghet och frihet för personer med omsorgsbehov i hela kommunen. Exempel kan vara läkemedelsrobot, nattrokamera och gps-klocka. Utvecklade digitala lösningar gör vården och omsorgen mer jämlik för medborgaren.
 • att arbetet för tidig upptäckt och tidiga insatser för psykisk ohälsa hos våra unga invånare intensifieras. Barn och ungdomar som är i behov av stöd ska ges de bästa förutsättningar så att psykisk ohälsa och ett framtida utanförskap kan undvikas.
 • ha en polis som är lokalt placerad i kommunen och närvarande i alla kommundelar. Trygghet skapas genom en närvarande och synlig polis. Idag finns i Krokom ingen polis i yttre tjänst.
 • se en god samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förebygga brott. Vi vill ge skolan och socialtjänsten bättre möjligheter att tidigt ingripa och jobba förebyggande. Kommunen ska prioritera arbete för att minska droganvändningen bland unga.
 • att kommunen ska vara tillgänglig även för personer med funktionsvariationer. Kommunens hemsidor ska finnas på lätt svenska, och vara tillgänglighetsanpassad för personer med syn- och hörselnedsättningar.

Bästa skola, förskola och fritids

Alla barn och ungdomar har rätt till skola, förskola och fritids som skapar trygghet och välmående så att alla ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Dessa verksamheter enheter har även funktionen som nav i samhället som gör det möjligt för barnfamiljer att bo i hela kommunen.

Vi vill:

 • förbättra lärmiljön och säkerställa att vi har behöriga pedagoger. Genom goda arbetsvillkor, gott ledarskap och tillgång till fort- och vidareutbildning vill vi bli länets mest attraktiva arbetsgivare inom skola, förskola och fritidsverksamhet.
 • Skolor slits och behöver efterhand renoveras och ersättas för att barnen ska ha en trygg och kvalitativ lärmiljö. På Rödön har kommunen nyligen invigt ny skola och nya skolbyggen har startats upp i Nälden och Ås. Vi vill bygga ny högstadieskola i Krokom och att lokalbehovet ses över även i andra delar av kommunen.
 • att förskolan särskilt beaktas när beslut tas om kommunens skolstruktur. En fungerande barnomsorg inom rimliga avstånd är centralt för barnfamiljer för att kunna arbeta. Vi vill bygga ut förskolan på många orter i kommunen.
 • att utomhusmiljön ses över och upprustas på alla våra förskolor och skolor för att stimulera till rörelse och lek.
 • att alla barn med särskilda behov ska få det stöd de behöver, både i förskola och skola. Samverkan med övriga myndigheter ska förbättras, utifrån barnens individuella villkor.
 • intensifiera insatserna för jämställdhet avseende hälsa och skolresultat för pojkar och flickor.
 • uppgradera digitaliseringen av skolan och fjärrundervisning ska i större utsträckning användas som komplement till vanlig undervisning. Förstelärare ska kunna nyttjas som en resurs för hela kommunen, för ökad kvalitet i alla skolor.
 • att barnens skolvägar regelbundet ska inventeras och tryggas. Alla barn ska ha en trygg och säker skolväg, oavsett om man går, cyklar eller åker skolskjuts.
 • att arbetet mot mobbning intensifieras och pedagogerna regelbundet erbjuds kompetensutveckling. Skolan måste vara en trygg plats för alla barn.
 • att samverkan med föreningslivet ska utvecklas så att barn- och ungdomar får ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Fritidsgårdar ska finnas på minst alla orter med högstadieskola.
 • att det samiska språket och kulturen ges ökad plats under förskole- och skoldagen så att kunskapen om samisk kultur sprids.
 • att kulturskolans innehåll utvecklas så att fler får ta del av fler kulturella uttryck, såsom musik, teater, konst, dans etc. Samverkan mellan länets kommuner bör utvecklas. Kulturskolan är en viktig resurs för att barn och ungdomar ska få utlopp för sina kreativa behov. Kultur är extremt viktigt för personlig, social och demokratisk utveckling.
 • se fler lärlingsutbildningar och vi vill slå vakt om de gymnasieutbildningar som finns inom kommunens gränser, Torsta, Dille gård och Wången. Det är viktigt med en balans mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram.

Bästa miljö och klimat

Arbetet för en bättre miljö måste bedrivas både lokalt i kommunen, i Sverige och internationellt.

För oss i Centerpartiet i Krokom är det självklart att kommunen tar sitt ansvar för att bidra till klimatomställningen. De gröna näringarna är både bas för vårt näringsliv och en viktig resurs i omställningsarbetet. En annan viktig resurs är all förnyelsebar el som produceras i kommunen. Våra naturvärden är viktiga och vi välkomnar satsningar på grön teknik, innovationer och nya gröna jobb.

Vi vill:

 • att Krokom styr mot ett hållbart samhälle i linje med Agenda 2030 där ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet värderas lika högt. Förutom en hög ambition gällande miljö och klimat vill vi att kommunen ska bli mer jämlik och jämställd oavsett social bakgrund, etnicitet, kön och sexualitet.
 • bidra till klimatomställningen genom att successivt ställa om kommunens fordonspark till fossilfria drivmedel.
 • att mängden solceller på kommunens fastigheter ökar.
 • att en livsmedelsstrategi utarbetas i kommunen för att långsiktigt säkra vår livsmedelsförsörjning. Vi vill att den mat som serveras på förskolor och skolor, i äldreomsorgen och på våra omsorgsboenden ska vara av god kvalitet och i hög utsträckning lokalt producerad. I Krokoms kommun finns många duktiga livsmedelsproducenter.
 • att kommunen ökar andelen lokalt producerade varor och tjänster för att minska resor och transporter.
 • utöka kommunens engagemang i Grönt Center i Ås och därigenom bidra till att sprida kunskap om den gröna omställningen.
 • att kommunen ska ta ett ökat ansvar för klimatomställningen, utarbeta en trästrategi och övergå till att i bygga i trä, när det är möjligt. Trä är en klimatsmart råvara som finns i stora mängder i vår kommun.
 • att en fortsatt utbyggnad i Krokoms kommun måste ta hänsyn till vitala

värden såsom rennäring, besöksnäring och invånarnas livskvalitet. Vi vill att ett system med ökad återbäring till lokalsamhället ska genomföras innan fortsatta diskussioner om vindkraftsutbyggnad i kommunen kan ske.

 • att kommunen gör en långsiktig plan för att säkerställa en fortsatt god vattenkvalitet i våra kranar men också i våra sjöar och vattendrag. Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv.

Vi lever i en fantastisk kommun!

Krokoms kommun är ett av världens bästa ställen att bo på. Vi har frihet, rättssäkerhet och en vana att se efter både varandra och miljön.

Under åren med Centerpartiet i kommunledning har befolkningen ökat, nya företag etablerats och den kommunala ekonomin stabiliserats. Denna positiva utveckling vill vi hålla i och bygga vidare på.

Vi tror på en fortsatt stark tillväxt i kommunen. Allt fler söker den livsmiljö som man kan finna här. För oss i Centerpartiet är det ett kvitto på att det varit rätt att under alla år driva frågor som förbättrar människors möjligheter att bo och leva i hela landet.

Vi vill gärna fortsätta bidra till den positiva utvecklingen i vår kommun genom satsningar på skola, vård och omsorg, ett bra företagsklimat, miljön och en god hälsa i befolkningen. Alla invånare har rätt till en trygg och säker miljö där de kan nå sin fulla potential.

Vi tar det för oss självklara miljöansvaret och bidrar till klimatomställningen. Våra naturvärden är viktiga och vi ska både skydda värdefulla naturvärden och välkomna satsningar på grön teknik, innovationer och nya gröna jobb.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.