VÅR POLITIk

Jönköping

För oss är det viktigt att hela Jönköpings kommun ska leva och vi tar ansvar för hela vår kommun. Vi arbeta för ett grönt, driftigt och tryggt Jönköping. Där stadskärnan är grön, skolmaten närproducerad och näringslivet livskraftigt.

Jönköpings kommun växer vilket medför stora möjligheter för oss som bor här. Centerpartiet vill att Jönköpings kommun förblir en plats där engagemanget och frivilligheten uppmuntras och underlättas. Vi trivs i ett Jönköping som är välkomnande och som tar tillvara på kraften och företagsamheten hos de människor som kommer hit och som finns här. Samtidigt måste vi tillsammans slå vakt om vår gemensamma trygghet. Det handlar om att värna vår livsmiljö och vårt klimat och att arbeta förebyggande i samverkan för att mota brottslighet och alla former av utanförskap så tidigt som möjligt.

Vi tar ansvar för miljö och klimat

Klimat och vår miljö är viktig här och nu och för framtiden. Vi vill t.ex. garantera en giftfri miljö i våra kommunala verksamheter med särskilt fokus på barn och ungdomar. Centerpartiet arbetar för ett hållbart nyttjande av våra naturresurser. Vi arbetar också för att ge goda förutsättningar för jordbruk och livsmedelsproduktion bland annat genom att värna brukningsvärd jordbruksmark. Vi tror på förnyelsebara energislag och hållbara kommunikationer. I Jönköpings kommun ska vi ha ett rikt friluftsliv, en plats för de som vill vara i naturen för att vandra, cykla, springa eller leka.

 • Vi arbetar för lokalt producerade livsmedel och vill möjliggöra för det närproducerade i kommunens upphandlingar.
 • Vi arbetar för att hela kommunen ska bli mer självförsörjande på energi t.ex. genom att installera solceller på kommunala fastigheter och välkomna vindkraft.
 • Vi värnar om våra sjöar och vår vattenförsörjning. Vättern är en viktig resurs som måste skyddas.
 • Vi arbetar för ett klimat- och miljösmart byggande i hela kommunen.
 • Vi arbetar för att cykelvägarna runt om i Jönköpings kommun ska byggas ut och vara halkbekämpade på vintern. Vi vill också bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar i hela kommunen.
Vi tar ansvar för att hela kommunen ska leva

Centerpartiet värnar en god ekonomi i den kommunala kassan. Att ta ansvar för vår gemensamma ekonomi på kort och lång sikt är att säkra trygghet för medborgare och möjliggöra tillväxt och utveckling i hela kommunen. Centerpartiet värnar om såväl landsbygden som de mindre orterna och staden. Vi har tagit fram en stadsbyggnadsvision med större planerade bostadsområden där det kan byggas både hyresrätter, bostadsrätter och villor även utanför Jönköpings centralort. En levande landsbygd med många bofasta och etablerade företag förutsätter god infrastruktur och service. Det krävs också ett rikt kultur- och fritidsliv i hela kommunen.

 • Vi arbetar för att infrastruktur (vägar, el, bredband m.m.) ska finnas och vara i bra skick i hela kommunen. Vi arbetar för att det ska gå att bo på landsbygden med fungerande kollektivtrafik och utbyggda cykelvägar.
 • Vi arbetar för att det ska finnas trygghetsboenden, äldreboenden, förskolor, skolor och annan kommunal service även på kommunens mindre orter.
 • Vi vill möta ungdomars behov av fritidssysselsättning och stödja deras initiativ.
 • Vi vill stödja föreningslivet och friluftslivet i hela kommunen.
 • Vi vill verka för bättre tillgänglighet till kulturskolans aktiviteter och vi vill värna biblioteksverksamhet även på de mindre orterna.
Vi tar ansvar för en trygg kommun

Vår kommun ska både vara och upplevas som trygg. Centerpartiet arbetar för att de som behöver kommunens stöd ska kunna vara trygga i att de får det. Det handlar om en bra vård och omsorg av personal med rätt kompetens. Det handlar också om att våra ungdomar ska få en trygg och positiv skolgång och lämna skolan väl förberedda för framtiden. Vi tror att tryggheten ökar när vi driver på för samarbeten mellan kommunens verksamheter, polis, civilsamhället och andra aktörer för att i tidigt skede fånga upp barn och ungdomar på glid samt bekämpa alla typer av brottslighet. Dessutom har det de senaste åren blivit allt tydligare att vi som kommun måste ha en aktiv beredskap. Den kommunala servicen ska vara väl förberedd för kriser och tåla påfrestningar av olika slag samt ha ett bra säkerhetstänk.

 • Vi arbetar för stöd, aktiviteter och boendeformer som passar olika behov och självklart ska det offentliga rummet och kommunens verksamhet och service vara tillgängligt för alla oavsett funktionsvariation.
 • Vi arbetar för en trygg och väl fungerande förskola samt en trygg skolmiljö för våra barn och ungdomar utan mobbing. Vi vill att lärarna ska ha mindre administration och få mer tid till undervisning.
 • Vi arbetar för en räddningstjänst som ges tid att arbeta förebyggande samtidigt som den kan möta de behov som uppstår.
 • Vi arbetar för säker tillgång till livsmedel och energi även i kris genom goda förutsättningar för livsmedelsföretag och livsmedelsproduktion i vår kommun samt genom våra upphandlingar
 • Vi vill bygga trygga utemiljöer genom olika åtgärder som belysning, utformning av parker m.m.
 • Vi arbetar för ett ökat samarbete mellan skola, fritidsverksamheter och
 • Vi vill satsa på välutbildad och motiverad personal i vården och omsorgen.
Vi tar ansvar för ett aktivt och framgångsrikt näringsliv

Kommunen ska underlätta för medborgare och näringsliv genom enkla kontaktvägar och god service. Centerpartiet värnar om goda förutsättningar för kommunens företag. Vi arbetar för en välfungerande kompetensförsörjning i hela kommunen. När företagen hittar den kompetens de söker ökar deras chanser till tillväxt och utveckling samtidigt som arbetslösheten i kommunen minskar. Centerpartiet arbetar för en låg arbetslöshet och god matchning mellan arbetssökande och tillgängliga jobb. Vi tror att det är möjligt t.ex. genom att våra barn och ungdomar får goda kunskaper om samhällets värdegrund och arbetslivet redan i skolan. För att lyckas krävs också en god integration av nya medborgare från andra länder med ett tydligt fokus på arbetslivet.

 • Vi vill möjliggöra för företagande och därmed fler arbetstillfällen på mindre orter och på landsbygden.· Vi arbetar för en fortsatt god utveckling av vår högskola Jönköping University.
 • Vi arbetar för att de som har annat modersmål lär sig det svenska språket så att de kan delta och bidra i samhällslivet och ta sig in på arbetsmarknaden i större utsträckning än idag.
 • Vi arbetar för att gymnasieskola, yrkeshögskola och SFI ska ha en inriktning utifrån arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov av arbetskraft (direkt eller via vidare studier). Vi arbetar också för fler yrkesutbildningar.

KONKRET CENTERPARTISTISK POLITIK I JÖNKÖPINGS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, kulturskola samt UPPTECH.

Barn- och utbildningsnämnden ska leda, utveckla och utvärdera verksamheten. Barn- och utbildningsnämndens beslut verkställs genom de anställda i utbildningsförvaltningen, som är kommunens största förvaltning med ungefär 5 000 anställda.

Centerpartiets representanter i nämnden

Ola Olsson (ledamot)

Ingegerd Wetterlind (ersättare)

Några av de beslut som fattades av nämnden under 2023

 • Nybyggnation av skola och idrottshall i Ölmstad.
 • Ny- och ombyggnation av skolan i Lekeryd.
 • Digitala system för kränkningsanmälningar.
 • Ändring av lokala ordningsföreskrifter på skolgårdar som ger polisen möjligheter att avhysa kriminella.
 • Sammanhållen kostorganisation med lokala tillagningskök ger eleverna bra mat.
 • Beredskapslådor för kriser.
 • Uppmärksammat barn med särskild begåvning likväl som fler platser inom resursskola.
Individ- och familje-omsorgsnämnden

Individ- och familje­omsorgs­nämnden har det övergripande ansvaret för kommunens individ- och familjeomsorg. Kommunens invandrar- och flyktingverksamhet samt mottagande, omsorg och boende för ensamkommande barn ligger också inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen utifrån ett individ- och familjeomsorgsperspektiv. Nämnden är personalmyndighet för all personal inom individ- och familjeomsorgsfunktionen.

Centerpartiets representanter i nämnden

Arnold Sigonius (ledamot)

Erik Lindblad (ersättare)

Viktiga prioriteringar för Centerpartiet

Uppdateras inom kort

Några av de beslut som fattades av nämnden under 2023

Uppdateras inom kort

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för kultur- och fritidsverksamheten. Nämnden verksamheter ska skapa förutsättningar för en stimulerande och meningsfull fritid, god hälsa och social tillhörighet, samt en god tillgång till kultur.

Nämnden lämnar varje år ett omfattande stöd till enskilda, föreningar, studieförbund, institutioner och andra verksamheter, genom bidrag i olika former.

Centerpartiets representanter i nämnden

Lena Sumedrea (ordförande)

Nancy Karkouh (ersättare)

Viktiga prioriteringar för Centerpartiet

Uppdateras inom kort

Några av de beslut som fattades av nämnden under 2023

· Beslut om en kulturplan som ska gälla till 2029

· Beslut om att planera för konst- och kulturfestival 2026

· Handlingsplan för kulturlokaler

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet spänner över ett stort område bland annat tillsyn av industrier och annan verksamhet, bostadsfrågor som till exempel ventilation och buller, föroreningar i luft, mark och vatten samt livsmedelstillsyn.

En stor del av miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är reglerad i olika lagar, till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen.

Centerpartiets representanter i nämnden

Göran Bäckstrand (ordförande)

Fathi Muse-Farah (ersättare)

Viktiga prioriteringar för Centerpartiet

Uppdateras inom kort

Några av de beslut som fattades av nämnden under 2023

· Genom omprioriteringar och resursförstärkning har tillsyn av och arbete med enskilda avlopp ökat.

· Den så kallade fultvätten av bilar har varit omfattande och miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört en kampanj mot detta. Nu finns också nya riktlinjer och information till större biltvättar.

· Under året har klagomål kring buller varit omfattande. Genom information och åtgärder har bullret i stadskärnan minskat. Nämnden arbetar vidare med information, tillsyn, rådgivning med mera för att motverka det skadliga bullret som förekommer framförallt på grund av fordonstrafik.

· På hemsidan finns nu en tillståndsguide för att underlätta för verksamhetsutövare att veta vilka krav som finns för just deras verksamhet.

Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens funktions­hinder­omsorg. Nämnden är personalmyndighet för all personal inom funktionshinderomsorgen samt för förvaltningens stabspersonal.

Funktionsstödsnämnden ansvarar för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt utfärdar rekommendationer och riktlinjer inom nämndens ansvarsområde.

Centerpartiets representanter i nämnden

Eva Persson (1:e vice ordförande)

Hans Synnestvedt Jensen (ersättare)

Viktiga prioriteringar för Centerpartiet

Uppdateras inom kort

Några av de beslut som fattades av nämnden under 2023

· Nämnden har infört funktionshinderomsorgslyftet där medarbetare som saknar utbildning erbjuds möjlighet att studera vård och omsorg på arbetstid - en åtgärd för att möta kompetensbristen.

· Nämnden har fokuserat på frågan om delaktighet och inflytande i samverkan med medborgare. Funktionshinderomsorgens ledningsgrupp ihop med politiker har under året träffat brukarorganisationer inom funktionshinderområdet för ett dialogmöte. Ett givande möte som kommer följas upp med fler möten under 2024.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har hand om stadsplanering, utveckling och samordning av stadsbyggnadsfrågor i sin helhet. Detta innefattar ansvar för byggande, planering, fastighetsbildning, trafik- och utvecklingsprojekt samt kommunens kart- och mätningsinfrastruktur.

Stadsbyggnadsnämnden har även ansvar för räddningstjänstens verksamhet.

Centerpartiets representanter i nämnden

Agneta Sundgren (ledamot)

Viktiga prioriteringar för Centerpartiet

Uppdateras inom kort

Några av de beslut som fattades av nämnden under 2023

Uppdateras inom kort

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har ansvaret för kommunens mark och fastigheter, naturområden, gator och parker, skogar och naturreservat, färjetrafik, hamnar och parkeringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för vatten och avlopp, planering för kommunens bostads- och markförsörjning, byggledning och projektering vid ny-, om- och tillbyggnader och städning av kommunala lokaler.

Nämndens verksamhetsansvar utförs av förvaltningen tekniska kontoret.

Centerpartiets representanter i nämnden

Börje Svensson (ledamot)

Gunilla Waérn (ersättare)

Viktiga prioriteringar för Centerpartiet

Uppdateras inom kort

Några av de beslut som fattades av nämnden under 2023

Nämnden har under 2023 pratat mycket om höga kostnader och hög ränta till följd av det ekonomiska läget i Sverige.

· Beslutet om att inte bygga på åkermark har noggrant följts upp. Tekniska nämnden får årligen en redogörelse och bevakar att beslutet följs.

· Nämnden har fattat ett beslut om att när kostnaderna ökar för ett projekt så skall nämnden ta beslut om ett eventuellt ökat anslag och detta beslut ska protokollförs.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för alla frågor som rör gymnasieutbildning, inklusive anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor. Nämnden ska leda, utveckla och utvärdera verksamheten.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut verkställs genom de anställda i utbildningsförvaltningen, som är kommunens största förvaltning med ca 4 600 anställda.

Centerpartiets representanter i nämnden

Vilma Hugoson (ledamot)

Viktiga prioriteringar för Centerpartiet

Uppdateras inom kort

Några av de beslut som fattades av nämnden under 2023

· Vi har infört mensskydd.

· Vi fokuserar på att få ungdomar att göra välgrundade val inför gymnasiet genom att ha en braschmässa och höstlovspraktik.

· Vi har anställt specialpedagoger för att jobba mer med ungas mentala hälsa.

· Vi diskuterar mycket varför killar generellt sett underpresterar och hur vi kan hjälpa dem.

Äldrenämnden

Äldrenämnden har det övergripande ansvaret för kommunens äldreomsorg och allmänt förebyggande och uppsökande verksamhet som hör till äldreomsorgen. Nämnden ansvarar även för kommunens hälso- och sjukvård. Nämnden ska också medverka i samhällsplaneringen utifrån ett äldreperspektiv.

Äldrenämnden är personalmyndighet för all personal inom äldreomsorgsfunktionen.

Centerpartiets representanter i nämnden

Ingegerd Hugosson (ersättare)

Viktiga prioriteringar för Centerpartiet

Uppdateras inom kort

Några av de beslut som fattades av nämnden under 2023

Nämnden har haft stort fokus på kompetensförsörjning även under 2023.

· De anställda som inte är undersköterskor får studera på arbetstid och jobba 50% under sin studietid.

· Nämnden har arbetat för att minska antalet timanställda i verksamheterna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.