Budgetöverenskommelse

Nedan ses axplock ur förslag på driftbudget, taxor och investeringar för år 2022 – 2024. I förslaget ingår bibehållen skattesats med 21.92 kr. Driftbudgetförslaget utgår från intäkter på sammanlagt 783 miljoner kronor år 2022 och innebär ett nettoresultat på ca 24 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat på 3,0 % av kommunens nettoomsättning.

Landsbygd

Kommunen fortsätter sina satsningar på en levande landsbygd. Bredbandssatsningar, byapeng och skötsel av enskilda vägar finns kvar. Detta manifesteras bland annat i de riktlinjer för skötsel av enskilda vägar som fullmäktige antog under våren 2022. Dessutom bör satsningen på Rörviks skola ses som en landsbygdsatsning riktad på utvecklingen av hela den södra kommundelen.

Förskola och skola

Barn- och utbildningsnämndens budget har reglerats för ett förändrat antal barn- och elever i förskola och skola. Dessutom fortsätter den offensiva satsningen på skollokaler. I januari 2021 togs den nybyggda förskolan Ripan i drift. Där bedriver initialt tre avdelningar verksamhet, men ambitionen är att under året ha alla fyra avdelningar i drift. Parallellt med detta kommer nybyggnationen av Rörviks skola påbörjas. Det innebär att kommunen satsar över 100 miljoner kronor på en ny F – 9 skola som under lång tid kommer bidra till en god undervisningsmiljö för
elever i hela södra kommundelen. En tredje satsning på skollokaler är renoveringen av Prästhagens förskola, som ska påbörjas under hösten 2021. Under hösten 2021 kommer ett tilläggsdirektiv att ges till projektering som betonar att renoveringen ska kompletteras med en förberedelse för anslutning av en ny avdelning till förskolan. Bakgrunden till detta är det ökade antalet barn i Vrigstad med behov av förskola. Inom ramen för kommunfullmäktiges fokusområde Tillväxt reserveras medel för att kunna driva den Trähusutbildning för vuxna som främst riktat sig mot våra nya invånare från andra länder.

Hållbarhet och satsning på unga viktigt för framtiden

När vi i som politisk ledning lägger fram 2022 års budget gör vi det med stor tillförsikt. Vi tar sikte på att lämna pandemin bakom oss och har ambitionen att skapa framtidstro och ge möjlighet för nystart av framförallt verksamheter som är riktade till barn och unga. I budgetöverenskommelsen finns därför med satsningar på höjda föreningsbidrag, mer medel till fritidsgårdar och det allaktivitetscenter som är under färdigställande. Inom socialnämnden tillförs medel till äldreomsorg och mer resurser till individ- och familjeomsorg. Detta för att ge stärkta möjligheter att stödja hela familjer så väl som barn- och unga som far illa i spår av pandemin.

Investeringarna 2022 budgeteras till ca 100 miljoner kronor. De enskilt största investeringarna kommande är nybyggnationen av Rörviks skola och renoveringen av Ringgården. Utöver detta kommer kommunen satsa på 12 miljoner kronor till en upprustning av ishallen. Det ska också ordnas nya och gemensamma lokaler för kommunens gata & park enhet. 

Inom barn- och utbildning görs den största investeringen i kommunens historia genom byggnationen av en ny skola i Rörvik. Många av de satsningar som görs i budgetöverenskommelsen handlar om att bygga ett socialt hållbart samhälle. Med de utökade satsningarna på upprustning av fastigheter blir vi mer miljömässigt hållbara. Med denna budgetöverenskommelse uppfyller vi också kraven för hushållning av våra resurser på ett sätt som skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet!