Hela länet ska hålla ihop och utvecklas

Centerpartiet är ett parti för hela Jönköpings län. Vi strävar efter att alla invånare, oavsett var i länet man bor, har likvärdiga förutsättningar till ett gott liv.

Ett bra liv på landsbygden förutsätter goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att arbetsplatser, skolor, köpcentra, offentlig service, föreningsliv och kulturinrättningar ska nås med kollektivtrafik av så många invånare som möjligt. Att fibernätet täcker hela länet och gör det möjligt att arbeta och driva företag hemifrån. Den offentliga servicen ska vara av god kvalitet i hela länet.

Vi vill ha ett jämställt, trivsamt och tryggt län där unga vuxna vill stanna kvar eller återvända till för boende och jobb efter avslutade studier, där seniorer kan bo kvar på landsbygden och ändå ha nära till vård och service.

Centerpartiet vill:

  • Färdigställa arbetet med utbyggnaden av fiber
  • Att Region fullt ut använder sig av EU:s fonder och program för landsbygdsutveckling
  • Verka för välutbyggd samhällsservice i hela länet
  • Att landsbygd och mindre orter utanför det linjelagda utbudet ska garanteras ett lägsta trafikutbud med kollektivtrafik
  • Att Regionen utvecklar rollen kring infrastruktur och utbud av kollektivtrafik för resor både inom och över länsgränsen
  • Ge civilsamhället bra möjligheter att utvecklas
  • Ge Smålands-Turism förutsättningar i arbetet att utveckla länets besöksnäring
  • Ge kulturen förutsättningar att arbeta i hela länet samt ha ett tillgängligt utbud, särskilt för barn och unga

Vår utgångspunkt

Vi behöver göra det enklare och tryggare att driva företag på landsbygden. Det innefattar rättvisa förutsättningar och en fungerande kollektivtrafik.

Landsbygden är nyckeln till framgång i vårt län. Skogarna ger oss klimatsmarta byggmaterial, turistföretagande och naturupplevelser. Våra livsmedelsföretag producerar sund och bra mat, och våra lantbruk ställer om för framtiden. Det ska gå att bedriva ett hållbart jordbruk liksom en innovativ, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion. Alla företag måste ha konkurrenskraftiga villkor med mindre byråkrati, bättre möjligheter att satsa på klimatsmarta lösningar och ökad trygghet.

I vårt län finns bara en större stad, Jönköping. I övrigt består länet av mindre städer, samhällen och landsbygd. Förutsättningarna måste vara rättvisa när det gäller offentlig service, infrastruktur och trygghet oavsett bakgrund och var i länet man bor. Även om allt fler kan jobba hemifrån vet vi att omkring 70 % av länets arbetsföra befolkning har ett arbete som kräver fysisk närvaro. Vi vill möjliggöra för fler att kunna åka kollektivt till jobb och nöje. En pålitlig kollektivtrafik med tåg och buss mellan städer och småsamhällen samt inom kommunerna, även på kvällar och helger, möjliggör inte bara arbetspendling utan även att ta del av kultur- och fritidsutbudet. Landsbygd och mindre orter utanför det linjelagda utbudet ska garanteras ett lägsta trafikutbud. Vi vill att Region Jönköpings län utvecklar rollen kring infrastruktur och utbud kring kollektivtrafik för resor både inom och över länsgränsen.

Vi behöver slutföra utbyggnaden av fiber, för att det ska vara möjligt att leva och verka i hela länet

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik har gjort att de fysiska avstånden krymper. Människor kan bo på ett ställe och ha jobbet på ett annat. Allt fler ser möjligheten att bosätta sig på landsbygden. En förutsättning för att det ska vara möjligt att arbeta eller driva företag hemifrån är ett snabbt och pålitligt fibernät. Utbyggnaden av fiber med fiber måste ske med större kraft och hastighet för att täcka upp de områden i länet som saknar detta. Under kommande mandatperiod är det nödvändigt att byråkratiska hinder undanröjs och det tillskjuts pengar från staten för att slutföra utbyggnaden av fiber. Regionen svarar för samordningen av utbyggnaden.

Vi måste värna skogsbruket och äganderätten samt verka för en långsiktig och hållbar jakt

En levande landsbygd innefattar även ett livskraftigt skogsbruk. Den småländska skogsnäringen bidrar till länets och Sveriges ekonomiska tillväxt och är inte minst en ovärderlig pusselbit i klimatomställningen och bevarandet av den biologiska mångfalden. De människor som har vårdat och brukat sin skog på ett hållbart sätt i generationer måste få förutsättningar att fortsätta göra det. Frivillighet ska ligga som grund när skog ska skyddas.

Ett hinder för landsbygdsutveckling är skador orsakade av vilt där länets skogsägare och lantbrukare drabbas mycket hårt ekonomiskt. Genom länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation kan regionpolitiken besluta om riktlinjerna för länets viltförvaltning. Centerpartiet vill att all jakt ska vara långsiktig och hållbar.

Genom bra förutsättningar stärker kulturen, civilsamhället och turismen Jönköpings läns attraktionskraft

Civilsamhället, kulturlivet och besöksnäringen är viktiga för ett livskraftigt samhälle och ett attraktivt och välmående län. Civilsamhällets olika grenar med ett rikt föreningsliv och religiösa samfund är starka på flera håll i Jönköpings län. Civilsamhället har en mycket viktig roll när det gäller en plats attraktivitet och invånarnas välmående – särskilt på mindre orter. Centerpartiet vill ge studieförbund och folkhögskolor bra möjligheter att utvecklas.

Ett fritt och levande kulturliv är en viktig del av ett gott och livskraftigt samhälle. Kultur bidrar till människors välmående och bygger broar. Vi vill ge kulturarbetare och institutioner bra förutsättningar att finnas i hela länet. Särskilt vill vi trycka på vikten av ett tillgängligt och varierat kulturutbud för barn och unga. Vi vill se samverkan mellan region, kommun, näringsliv, folkbildning, det fria kulturlivet och övriga civilsamhället för att uppnå detta. Kulturhuset Spira har tre noder i länet. Filmbyn i Mariannelund, Åsens by i Aneby och Vandalorum i Värnamo. Under höst- och vinterhalvåret bör Spira stärka upp nodernas verksamheter eftersom aktiviteten då är lägre jämfört med vår och sommar. Våra regionala kulturinstitutioner som Smålands Musik och Teater, Jönköpings läns museum och Arkiv i Jönköpings län har ett särskilt ansvar i att verka i och spegla hela länet. Satsningar på att bygga upp en stabil arkivorganisation i länet, där också näringslivsfrågorna inkluderas är viktig. Länsmuseet ska ges förutsättningar att samla, vårda och visa kulturarvet i hela länet genom nya arkivlokaler och förstärkta resurser.

Det numera av Region Jönköpings län helägda bolaget Smålands –Turism har som uppdrag att utveckla besöksnäringen. Smålands-Turism är en viktig medspelare till länets turistföretag, exempelvis gällande affärsutveckling och marknadsföring av Jönköpings län som besöksmål. Smålands-Turism ska ges förutsättningar för att fortsätta att utveckla besöksnäringen i positiv riktning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.