Vi gynnar gröna smarta val för miljön och klimatet

Människan står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar och spridningen av giftiga kemikalier är två exempel på allvarliga hot mot jordens framtid och människors hälsa. Vi ser också en alltför stor nedskräpning av hav och vattendrag samt ett ohållbart utnyttjande av ekosystemen och ändliga resurser som dricksvatten och åkermark. Skyddet av den biologiska mångfalden är nödvändig för att ekosystemen ska kunna fortleva. Naturen har unika värden som alla måste kunna ta del av.

Centerpartiet arbetar för att:

  • Region och kommuner styr sin upphandling av mat till närodlat och ekologiskt med tillämpning av svenska djurskyddsregler
  • Underlätta för etableringar av lokal försäljning och gårdsbutiker
  • Uppnå målen i länets klimat- och energistrategi
  • All kollektivtrafik år 2025 ska köras på förnyelsebara drivmedel i regionen
  • Utveckla länets naturbruksgymnasier till utbildnings- och kompetenscenter för gröna näringar
  • Stödja projekt och teknikutveckling i regionen som bidrar till bättre hushållning av naturresurser, kretsloppstänkande, minskat matsvinn och energieffektivisering

Stad och lands behöver varandra

Det är regionalt och lokalt som satsningar på och infrastruktur för förnybar energi byggs. Det är främst på landsbygden som vindkraft och bioenergi produceras. Utvecklingen på solcellsområdet gör det möjligt att inte bara i nybyggnation installera solceller utan också i befintlig bebyggelse på i tätorterna. Regionen har goda förutsättningar för produktion av förnybar energi och det är viktigt att ta tillvara denna möjlighet i omställningsarbetet och övergripande samhällsplanering. Länets klimat och energistrategi har som vision att Jönköpings län år 2050 blir ett plusenergilän som producerar mer förnybar energi än vi förbrukar.
Centerpartiets uppfattning är att stad och land behöver varandra och måste samverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vill stimulera människor att själva och tillsammans göra insatser för en bättre miljö. Det ska bli lättare att vara miljövän och det ska löna sig att leva miljövänligt.

Äganderätten

Vi vet att markägare tar bättre hand om sin mark när äganderätten är stark. Runtom i Sverige finns tecken på att äganderätten börjar urholkas. Det är skadligt, både för markägaren och miljön. När äganderätten är stark känner ofta markägaren ett tydligare eget ansvar för god skötsel av sin mark. För en god miljö- och klimatpolitik är värnandet av den enskildes äganderätt fundamental.

Det ska vara lätt att göra rätt

Centerpartiets miljöpolitik kombinerar globalt miljöansvar med lokalt miljöarbete. Vi måste göra det enkelt och lönsamt att göra rätt för miljön och klimatet. Vi måste skapa förutsättningar för att vända utvecklingen när det gäller utsläpp av växthusgaser. Vi vill att det ska löna sig att installera solceller, byta till fossilfritt och spara energi. Människor ska själva kunna påverka sin omställning till förnybar energi!

Ny grön teknik

Med gröna företag och jobb skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder. Övergången till ny grön teknik och affärsmodeller leder till en mer cirkulär ekonomi. Omvandlingskraften finns bland de entreprenörer och miljöteknikföretag som utvecklar nya smarta lösningar och teknik inom energi- och resurshushållning. Flera företag i länet ligger i framkant när det gäller att utveckla miljöteknik. Det offentliga kan genom uppdrag och projekt stödja och påskynda omställningen, inte minst vad gäller biogas, som är en viktig hörnsten i omställningen till en grönare och hållbarare ekonomi.
Exponeringen måste minska av hälso- och miljöskadligt giftiga ämnen i vår vardag som påverkar naturen, vår hälsa och våra barn. Hormonstörande kemikalier ska förbjudas.

Närproducerad och klimatsmart mat

En levande landsbygd och konkurrenskraftiga gröna näringar är två av förutsättningarna för omställningen till ett hållbart samhälle. Landsbygdens företagare kan producera den klimatsmarta, närproducerade maten och förnyelsebara skogsråvaror. Tillgången till sunda och säkra livsmedel som produceras med hänsyn till såväl miljö som klimat är både en miljö- och en hälsofråga. Ur säkerhets- och hållbarhetssynpunkt är det viktigt att vi får en ökad svensk produktion av livsmedel.

De gröna näringarna

Jord- och skogsbruksföretagen är av stor betydelse för vår region och har goda förutsättningar att växa och ge fler jobb spridda över hela länet. Inte bara i primärproduktionen utan också i förädlingsleden. Regionens två naturbruksskolor Tenhult och Stora Segerstad har här en stor betydelse som regionala utbildnings- och kompetenscentrum inom gröna näringar. Näringarnas betydelse för den regionala utvecklingen måste lyftas fram och ges ökad tyngd.
Genom offentliga upphandlingar kan regionen och kommunerna utöva en betydande konsumentmakt genom att upphandla närproducerad och ekologisk mat och därmed bidra till att främja gröna jobb. Att svenska djurskyddsregler tillämpats i uppfödningen är ett viktigt krav vid upphandling.

Hållbara städer

Det behövs också miljövänliga och klimatsmarta lösningar i städerna. Att bygga hållbara städer är en stor utmaning. Centerpartiet driver på för en grön samhällsplanering. Vi måste bli bättre på att återvinna avfall och resurser, minska matsvinnet och effektivisera energianvändningen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.