5 i topp 2018

Christina Davidson, Urban Eliasson, Bodil Johansson, Ingeli Ivansson, Lars-Gunnar Hellström


Politik

Ett Öppet, Grönt, Tryggt och Företagsamt Nybro

Centerpartiet - Det öppna, gröna, trygga och företagsamma valet för Dig!Inledning

Efter fyra framgångsrika år söker vi nytt förtroende för att arbeta för Nybro kommuns framtida utveckling!

Det går bra för Nybro kommun. Vi är inne i en expansiv fas, vi har en positiv befolkningsutveckling, kommunens ekonomi är i balans, det går bra för vårt näringsliv. Vi har aktivt jobbat med vårt lokala företagsklimat och det har gett resultat. I takt med fler invånare så ökar också behovet av bostäder. Flera aktörer har byggt och planerar ytterligare nybyggnation. Det ideella föreningslivet bidrar till att göra livet i kommunen mer attraktivt och stärker kommunens varumärke. Därför har det tillförts ytterligare resurser. Vi har utökat antalet förskoleavdelningar och till hösten är Kvarnbackens demenscentrum klart. Vi har en ambition att utveckla Svartbäcksmåla och göra området mer attraktivt året runt och stärka området som ett besöksmål. Att ha en väl fungerande telefoni och internet i hela kommunen är en förutsättning för att människor fortsatt ska kunna bo, studera och arbeta på landsbygden.

Närodlad politik

Närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, och var makten ska ligga. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela landet är varandras förutsättning. Närodlad politik är också vardagsnära saker som nya cykelvägar, närproducerad mat på förskolor och bredband som ger dig möjlighet att arbeta var du vill. Det handlar om att skapa förutsättningar för att leva, bo och jobba i hela landet. Närodlad politik fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Vi ser det på bondgårdarna som kompletterar verksamheten med biogasproduktion och vindkraft. Vi ser det på bruksorten som genom entreprenörsanda blivit en turistmagnet och vi ser det bland de tusentals småföretagare som vill växa och anställa.


Demokrati och öppenhet

Sverige styrs genom demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Du kan påverka hur landet, regionen och kommunen styrs, bland annat genom att rösta. Vi arbetar för att bevara och utveckla demokratin. Nybro kommun ska präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi ska verka för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden. Vi ska stå upp för humanism, tillit och medmänsklighet och aldrig vika oss för hat och främlingsfientlighet.

Centerpartiet vill:

 • Att kommuninvånarna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling.
 • Att kommuninvånarna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunen och dess service.
 • Prioritera frågor om lokal demokrati och invånarnas påverkansmöjligheter i kommunens arbete.
 • Stärka utvecklingsgrupper/byalags möjlighet att yttra sig över förslag som rör bygden innan politiska beslut fattas.
 • Se andra kulturers resurser och öka insatserna för integration.
 • Ge barn och ungdomar möjlighet att medverka i samhällsutvecklingen.
 • Att kommunen har ett respektfullt förhållande till individen i samtliga beslut.
 • Att lagar och regler ska gälla lika för alla

 

Det Gröna valet

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både i Sverige och i EU. Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig. Vår natur i kommunen innehåller en fantastisk blandning av djur och växter, land och sjöar. Allt hänger ihop på ett imponerande sätt. Att bevara den biologiska mångfalden är viktigt och en stor del av jobbet måste göras av den som äger marken. För oss är det självklart att det är de som känner naturen bäst.

Centerpartiet vill:

 • Jobba för en mångfald av alternativ energi i såväl uppvärmning som drivmedel till fordon. Vi behöver en pump för biogas i kommunen.
 • Att kommunen stimulerar bebyggelse av trähus/miljöhus och fortsätta att vara positiva till etablering av solceller och vindkraftverk.
 • Bygga lägenheter i hela kommunen.
 • Att kommunen köper in fler elbilar och elhybrider.


 • Erbjuda barn, ungdomar och äldre mer närproducerad mat och svenskt kött i förskolor/skolor och inom omsorgen.
 • Verka för att marksnål teknik används för produktion av el. Vi vill gräva ner framtida kablar för elförsörjningen.
 • Fortsätta utbyggnaden av fiber och se till så att alla i Nybro kommun, oavsett var de bor, verkligen får chans att installera fiber när utbyggnaden ska vara klar år 2021.
 • Stödja lokalt utvecklingsarbete på landsbygden.
 • Använda vårt vatten mer hållbart.
 • Verka för att Nybro kommun antar ett miljömål om att kommunens verksamhet ska vara giftfri.
 • Att kommunen fasar ut engångsartiklar av plast i sin verksamhet.

Den trygga kommunen

En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att vi ska bli utsatta för brott. Vi ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning eller andra övergrepp. Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor och i alla delar av Sverige. Polisen ska vara närvarande och synlig. Tryggheten ska värnas i hela landet, oavsett om du bor på landsbygden eller i storstaden. Trygghet är också att veta att vården finns där när vi behöver den. Att barnens vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi behöver och att samhällets skyddsnät finns för oss om vi behöver det. Det ställer krav på tillräckligt med händer i vården och omsorgen, att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har goda arbetsvillkor. Det måste finnas en nära och tillgänglig vård i hela landet.

Centerpartiet vill öka självbestämmandet i välfärden. Makt över människors vardag ska flyttas från politiker till den enskilde medborgaren och deras anhöriga. Den rödgröna regeringens planer på att begränsa valfriheten genom att försvåra för privata utförare försämrar människors tillgång till välfärd. Många av landets vårdcentraler samt lokalsjukhus som idag drivs av privata utförare drabbas av förslaget och hotas av nedläggning. Den centralisering och likriktning som detta leder till drabbar dem som är i behov av vård och omsorg. Centerpartiets övertygelse är att människor måste få mer – inte mindre – att säga till om när det gäller välfärdens utformning.

Föräldrar kan bestämma vilken förskola och skola som passar bäst för sina barn. Kanske är den pedagogiska inriktningen viktigast, närheten till kamrater eller en bra skolmat. Centerpartiet har gått i spetsen för en rad reformer som ökar självbestämmandet inom välfärdstjänster som vård, skola och omsorg. Valfrihetsreformerna har öppnat för fler utförare. Mångfalden är en viktig del i utvecklingen av kvalitet och tillgänglighet. Vård- och omsorgssektorn är en bransch som domineras av små företag med färre än 20 anställda. Möjligheten att starta och driva företag inom välfärden har inneburit nya möjligheter för kvinnors företagande. För oss är kvaliteten och friheten att välja det som ska vara i centrum. Det hjälper även till att utveckla den kommunala verksamheten och ger fler arbetsgivare att välja på. Även den kommunala verksamheten måste vara på tå för att fler människor ska vilja arbeta hos oss. Vi står inför stora rekryteringsbehov.

Centerpartiet vill

 • Att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare.
 • Att alla äldre, ska ha den fulla rätten att själva bestämma vem som kommer in i hemmet och ger hjälp och stöd i vardagen.
 • Arbeta för fler platser inom demensomsorgen i kommunen.
 • Bygga nytt äldreboende och trygghetsboende.
 • Utveckla Jutegården som mötesplats.
 • Arbeta för att det finns specialistutbildad personal i omsorg och hemsjukvård.
 • Arbeta för att klara full behovstäckning inom barnomsorgen samt att barnomsorg ges inom 3 månader efter att föräldrarna ansökt om plats.
 • Arbeta för större valfrihet inom barnomsorgen med alternativa utförare och att barnomsorg erbjuds föräldrar på tider som är anpassade till ett modernt arbetsliv.
 • Arbeta för IT-baserade lektioner för att klara kravet på lärarlegitimerade lärare i våra skolor, främst på landsbygden.
 • Jobba med att underlätta integrationen av våra nyanlända i samhället.
 • Få fler förskolor och skolor att arbeta med att profilera sin verksamhet för att bli ett attraktivt alternativ till att få fler familjer att bosätta sig i Nybro.
 • Att alla våra elever lämnar skolan med godkända betyg.
 • Satsa på lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar.
 • Arbeta för närmare och mer tillgänglig vård.
 • Att stödja och uppmuntra föreningslivet.
 • Verka för utbyggd närtrafik.
 • Arbeta för fler poliser till Nybro kommun.
 • Arbeta för en trygg framtida vattenförsörjning.
 • Fortsätta kommunens viktiga krislednings- och trygghetsarbete.

Den företagsamma kommunen

Vi behöver fler människor som arbetar, för att vi ska ha råd med en bra skola, tillgänglig vård och trygg omsorg i framtiden. I kommunen behöver vi ständigt nya, målmedvetna insatser för fler jobb. Entreprenörer som tar personliga risker för att skapa nya jobb ska inte hindras av skyhöga kostnader och byråkratiska regler. Hårt arbetande småföretagare skapar jobb och utveckling i hela vår kommun. Vad vore Nybro utan småföretagare? Vi behöver sänka kostnaderna, minska regelkrånglet och göra det enklare att vara småföretagare.

Småföretagen måste få möjlighet att växa och anställa fler. Småföretagen står för 4 av 5 nya jobb. För att skapa fler jobb behöver vi nya insatser för företagen. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter. Det handlar om minskade sjuklönekostnader. Det handlar om att fortsätta minska kostnader för krångel och byråkrati. I kommuner är arbetet med ett gott lokalt företagsklimat avgörande för jobben. Goda lokala förutsättningar är centralt för att företag ska kunna starta och växa. Att förbättra förståelsen och attityden för företagande är en viktig pusselbit i att skapa bättre företagsklimat, attraktiva möjligheter till etablering, enkla tillämpningar av regler och korta handläggningstider.

Centerpartiet vill

 • Fortsätta det framgångsrika arbetet med näringslivsklimatet. Vår målsättning är att kommunen finns bland de 50 bästa inom tre år.
 • Att företag och organisationer utmanar kommunens verksamhet.
 • Stimulera nyföretagandet inom välfärdsområdet.
 • Skapa jobb för ungdomar genom tidiga insatser och aktivt arbete, gärna i samarbete med det privata näringslivet.
 • Att kommunen och näringslivet arbetar gemensamt med utvecklingsfrågor.
 • Minska regelkrånglet för företagen
 • Använda lagen om offentlig upphandling så att småföretag kan lämna anbud för att t.ex. öka upphandlingen av närproducerade livsmedel.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.