Gruppbild 8 2022

Helen Danielsson, Henric Gustavsson, Bodil Johansson, Emma Jensen, Lars-Gunnar Hellström, Christina Davidson, Urban Eliasson, sittande Ingeli Ivansson

Politik

Trygghet och framtidstro för hela Nybro kommun

Trygghet och framtidstro för Nybro kommun - Välfärd

Det är viktigt i ett välfärdssamhälle som Sverige att alla får ta del av det bästa som skola, vård och omsorg har att erbjuda. Det ska inte spela någon roll om du är kvinna eller man, ung eller äldre, i yrkeslivet eller sjukskriven, bor i tätort eller på landsbygd. Alla ska ha rätt till en trygghet och valfrihet i livet. Centerpartiets främsta värdegrund är att alla människor är lika mycket värda.

Trygghet är också att veta att vården finns där när vi behöver den. Att barnens vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi behöver och att samhällets skyddsnät finns för oss om vi behöver det. Det ställer krav på tillräckligt med händer i vården och omsorgen, att vårdpersonal har goda arbetsvillkor. Medarbetarna inom vård och omsorg är nyckeln till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Det krävs förbättrade arbetsvillkor, mer och bättre utbildning och inte minst större tillit till medarbetarna.

Bra förskolor, skolor och fritidshem ska finnas i hela kommunen. Förskolan ska bygga på en bra pedagogik och en mångfald av utförare som tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Föräldrar ska ha rätt att välja de lösningar som passar familjen bäst. Barnen måste kunna lita på att det finns vuxna som ser dem. En av utmaningarna för att säkra den pedagogiska verksamheten är barngruppernas storlek.

Grundskolan ska ta vara på varje barns kreativitet och energi. Skolan måste se varje elevs möjligheter och utmaningar att nå sina mål. Professionella lärares kompetens och pedagogik är avgörande för att tidigt ge grundläggande kunskaper och färdigheter. Det är viktigt att utgå från varje barns behov, inte minst för den tidiga språkinlärningen.

Skolan måste vara i ständig utveckling och kunskap inhämtas med nya redskap, modern pedagogik och teknik. Elevhälsan är viktig för barn och ungas fysiska och psykiska välbefinnande. Alla barn har rätt till en bra utbildning oavsett var de bor. Föräldrarnas och barnens rätt att välja skola är central, samtidigt som föräldrarna och eleverna bör få ett ökat ansvar och inflytande i skolan.

Gymnasieskolan ska utgå från det livslånga lärandet och anpassas utifrån de enskilda studenternas behov och förutsättningar. Lärlings- och yrkesutbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov är viktigt.

Alla ska kunna få en trygg ålderdom med hög livskvalitet och värdighet. Personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller missbruksproblem måste ha inflytande över sitt liv och få det stöd som behövs. Tillgängligheten är avgörande för människor med olika funktionsnedsättningar. Vi vill därför skapa en vardag och ett samhälle med full tillgänglighet. Olika typer av boendeformer behövs för att kunna erbjuda alla människor trygghet, gemenskap och god omvårdnad. Oavsett utförare måste berörda människors behov och valfrihet stå i centrum och vård och omsorg präglas av mänskligt ansvar och bemötande.

Centerpartiet vill att:

 • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.
 • I förskolan bör antalet barn i grupperna/antalet barn per utbildad pedagog minskas.
 • Alla barn ska ha rätt till en trygg, säker och lärorik skolgång oavsett barnets förutsättningar. Tex. att mindre grupper erbjuds eller extra stöd sätts in för de elever som behöver det.
 • Skolorna på landsbygden värnas genom att ge samma förutsättningar mellan skolorna i centralorten och de mindre orterna bl. a. när det gäller datorer och annan utrustning.
 • Fjärrundervisning/distansundervisning används som ett alternativ för ämnesgrupper som är för små.
 • Åkrahällskolans attraktivitet stärks med exempelvis med fler yrkesutbildningar, gärna företagsförlagda.
 • Rutiner utvecklas i förskola/skola för att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.
 • Närproducerad mat i skola och äldreomsorg serveras i högre utsträckning och att minska matsvinnet.
 • Aktiviteter för äldre bör i större utsträckning även finnas på helger och vi kan vidareutveckla träffar mellan äldreomsorg-barnomsorg.
 • Inom äldreomsorgen och omsorg om funktionshindrade ge möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling för dem med tillsvidareanställning, samt ge möjlighet till kurser inom det svenska språket för dem som vill. Språkstödjare i verksamheten för anställda som har behov av det.
 • Ett nytt demensboende ska byggas under perioden.
 • Alla som har hemtjänst ges rätt till en fast omsorgskontakt.
 • Dagverksamheten för demenssjuka utvecklas så den blir mer flexibel i tid.
 • Arbeta för att det finns specialistutbildad personal i omsorg och hemsjukvård.
 • Omsorgspersonal ges möjlighet att studera på arbetstid för att få undersköterskekompetens.


Trygghet och Framtidstro för Nybro kommuns bästa - Trygghet

I Nybro bygger vi en trygg och säker kommun där ingen står utanför. Det sociala skyddsnätet finns där för dem som är i behov av det. Ingen ska heller känna sig rädd för att bli utsatt för brott samtidigt som oro som sprids ska tas på allvar. Social oro och brott motverkas genom trygghetsskapande åtgärder och en närvarande polis.

Vi ser idag att missbruk av alkohol och droger är ett problem bland unga såväl som vuxna. De senaste åren har vi framför allt sett en oroande ökning av användning av narkotika bland ungdomar. Centerpartiet säger tydligt nej till droger och vill att tidiga insatser, det förebyggande arbetet och samverkan med föräldrar prioriteras.

Alla i samhället tjänar på att tidigt förebygga utanförskap och kriminalitet. Många bra saker görs i vår kommun redan idag, men det finns mer att utveckla. Tillsammans med föräldrar och föreningsliv kan kommunen fånga upp och stötta barn och familjer, så att färre ungdomar väljer en kriminell livsstil. Vi tror inte att någon föds kriminell. Därför måste de riskfaktorer som kan leda till framtida utanförskap identifieras i tidiga åldrar, så att alla har förutsättningar och chans till ett bra liv.

Flickor och kvinnors utsatthet måste få ett stopp. Det ska råda nolltolerans mot våld i nära relationer, sexuellt våld och kränkningar. Kommunens skolor behöver arbeta aktivt med normer och värderingar.

Din trygghet, är beroende av fler poliser på gator och torg. Vi vill att polisen ska vara lokalt förankrade och att de kommer när du behöver dem. Förtroendet för polisen bygger på att de inte enbart hinner med grov kriminalitet, utan även mer vardagliga brottslighet som skadegörelse, stölder och buskörning.

Centerpartiet vill att:

 • Polisen ska vara närvarande och skapa trygghet, oavsett var du bor.
 • Det förebyggande arbetet ska prioriteras.
 • Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid ökar.
 • Kommunens viktiga krislednings- och trygghetsarbete fortsätter.
 • Kommunen regelbundet ska genomföra trygghetsdialoger och trygghetsvandringar med invånarna.
 • Stödet till kvinnojouren ska öka.


Trygghet och framtidstro för Nybro kommun - Landsbygden

Vi vill att alla i Sverige ska kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var du bor. I grund och botten handlar det om rättvisa och om att lösa konkreta problem i människors vardag. Att mota en känsla av att bli förbisedd, motverka bristen på poliser och utbildade lärare, samhällsservice, dåliga vägar och fyrkantiga regelverk är bara några exempel på utmaningar som den svenska landsbygden ställs inför.

Landsbygden är en viktig del av kommunen som behöver prioriteras och utvecklas för att vara levande. Landsbygdsfonden som föreningar kan söka stöd från, är en del av förutsättningen för det. Lantbruket där mat och skogsråvaror kommer från, en annan. Det är av yttersta vikt att det finns god tillgång till samhällsservice såsom barnomsorg/ skola och vård i hela kommunen.

Centerpartiet vill att:

 • Det ska vara möjligt att få banklån för nybyggnation av hus på landsbygden.
 • Kommunikationer mellan de mindre orterna förbättras.
 • Det ska finnas barnomsorg/skola och vård i hela kommunen.
 • Självförsörjningsgraden ökar till gagn för samhället, så bönderna kan fortsätta hålla landskapen öppna och producera svensk mat.
 • Småskalig vattenkraft ska vara kvar och utvecklas.
 • Det privata skogsbrukets rätt att äga och bruka sin skog värnas.
 • Stora kraftledningar grävs ner.


Trygghet och framtidstro för Nybro kommun - Näringsliv

Ett blomstrande näringslivsklimat där nya företag startar och befintliga växer ger näring till hela kommunen. När fler människor har jobb skapas det skatteintäkter, människor växer och mår bra. Ett blomstrande näringslivsklimat spiller gärna över mera resurser på föreningsliv och kultur.

Hela kommunens organisation bidrar till att skapa och förbättra ett gott näringslivsklimat. En god förståelse för företagen samt en god attityd i alla kontakter är grundbulten. Korta handläggningstider och enkla tillämpningar är också viktiga aktiviteter.

Det skall vara enkelt att göra rätt.

Centerpartiet vill att:

 • Kommunen ska ha minst två näringslivsutvecklare.
 • Arbetet mot ett förbättrat näringslivsklimat prioriteras.
 • Vår målsättning är att kommunen finns bland de 50 bästa näringslivskommunerna inom tre år.
 • Nyföretagande i alla former stimuleras.
 • Det skapas goda förutsättningar för ökat samarbete mellan skola och näringsliv samt ha god kännedom om företagen och deras behov av kompetens.
 • Möjlighet till Lärlingsutbildningar ges, samarbete med folkhögskolor samt andra intressanta utbildningshuvudmän.
 • Regelkrånglet för företagen ska minska samt ha korta och enkla kontaktvägar mellan kommun och företag.
 • Offentliga upphandlingar utformas så att det premierar närhet och lokal närvaro.
 • Det ska finnas ett tätt samarbete med lokala aktörer som NFG (Nybro Företags Grupp) och Nybro Handel.
 • Ett tätt samarbete med regionala aktörer som IUC (Industriellt utvecklingscenter i Kalmar Län), Glasriket och andra regionala aktörer ska utvecklas.
 • God kännedom om företagens möjligheter att få bidrag från EU-medel i olika projekt finns.
 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.