Oppositionens besparingsförslag för bevarad service på landsbygden

Det  är nu ganska exakt en månad sen majoriteten i Vimmerby la fram sitt  budgetförslag med nedläggning av skolor och förskolor. Debattens vågor  har gått höga och påståenden om bristande kvalitet och resultat i  landsbygdsskolorna har tagit mest fokus. När majoritetens politiker nu backar från tidigare påståenden och säger  att förslaget bara handlar om ekonomi kan vi föra debatten vidare och  fokusera på var skon klämmer.

Majoritetens ledare har gång på gång sagt att man inte vill lägga ner skolor, men att man inte ser några andra alternativ för att komma till rätta med ekonomin.
Självklart finns det alternativ. Det vet också majoriteten. Det handlar inte om några helt nya revolutionerande förslag, varken från opposition och medborgare. Utan det handlar om prioriteringar och vad vi anser är viktigt.

KOMMUNENS grundläggande uppgift är att erbjuda en bra skola och bra omsorg till alla våra medborgare. Det innebär inte enbart att det ska finnas bra verksamheter på någon eller ett fåtal platser i kommunen, utan även att den ska finns nära medborgarna. Vi ska vara rädda om de välfungerande verksamheter kommunen har, och aktivt arbeta för att utveckla dem som inte fungerar tillfredsställande.

När majoriteten föreslår att lägga ner sex fungerande verksamheter i kransorterna så är det att direkt missköta sin grundläggande uppgift. Både genom att ta bort service nära medborgarna och genom att rasera verksamheter som levererar det barn och föräldrar förväntar sig.

Ingen kan ha missat att problemen med kommunens ekonomi ligger i socialens kraftigt ökande kostnader. Det är just en av de kommunala verksamheterna som helt uppenbart behöver utvecklas. Det ska vi fokusera på. Att som majoriteten använda Socialnämndens problem som ett argument för att lägga ner skolor är ett orättvist, orimligt och rakt av skadligt agerande för hela vår kommun.

Agerandet påminner om ett dåligt föräldraskap där föräldrarnas slösaktighet eller oförmåga att sköta sitt jobb går ut över barnens veckopeng, busskort eller klädkonto. Det är varken barnen eller landsbygden som är orsak till kommunens situation, och det är inte rätt att de ska bära den största bördan för att komma tillrätta med dem.

NU PRESENTERAR Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet vårt gemensamma förslag. Det ger samma besparing för kommunen som nedläggning av fyra skolor och två förskolor. Paketet består av fyra delar som vi ställer upp som motförslag till majoritetens nedläggningar.

Arvoden till politiker minskas med totalt 1 miljon. Det kan företrädesvis ske genom sänkta nivåer, framför allt på tjänstgöringsgrad för en rad poster som höjdes kraftigt vid årsskiftet, och nivån på heltidspolitikers arvoden. Detta är en viktig symbolhandling som visar att vi alla är beredda att ta vårt ansvar när vår kommun måste spara.

Kostnader för IT minskas med 1,5 miljoner. ITSAM gjorde 2014 ett stort överskott, och man har också annonserat att tjänstekatalogen ska ses över. Kommunalförbundets uppgift är givetvis att erbjuda medlemskommunerna en så kostnadseffektiv och välfungerande IT som möjligt. Vi ser tydligt att det finns utrymme att minska kostnaderna för detta, bland annat utifrån den redovisning som gjordes på kommunfullmäktige.

Skolledning för grundskola minskas med 1,7 miljoner genom att avveckla chefstjänster på mellannivå, samtidigt som antalet rektorer ökas något. Förutom en ekonomisk besparing ger det en organisation med kortare beslutsvägar som lättare kan ta tillvara personalens synpunkter och engagemang.

SLUTLIGEN MINSKAS näringslivsenhetens budget med 0,5 miljoner. Det är en av få frivilliga verksamheter i kommunen, även här måste man bidra till helheten i besparingstider. Att vi har två kommunalråd gör att det ena kan fungera som aktiv kontakt med näringslivet. Behovet av tjänstemän kan därigenom hållas nere. Utbildning av företagslotsar som kommunen jobbat med ett tag gör också att det finns fler och snabbare ingångar till kontakt med kommunen redan idag.

Totalt ger detta paket besparingar på 4,7 miljoner, precis lika mycket som skolnedläggningarna beräknas göra. De negativa konsekvenserna av avvecklad landsbygd, längre resväg för barnen, placering av barn på skolor i andra kommuner och utflyttning undviks helt. Det gör att det ekonomiska utfallet för kommunen blir säkrare. Och framför allt får de barn och föräldrar som faktiskt vill gå på fungerande landsbygdsskolor vara kvar på den plats de valt och där de trivs.

Så vill vi ge en bättre framtid för Vimmerby kommun, där alla bidrar och drar åt samma håll. Nu hoppas vi bara att majoritetens politiker vill hänga med.

Ingela Nilsson Nachweij (C)

Caroline Axelsson (Mp)

Sven Weckfors (Kd)

Lars Johansson (V)