Anförande kommunfullmäktiges rambudgetdebatt 2016

Personbild


Idag har vi en rambudget framför oss som förhoppningsvis ska kunna bli en nystart för både kommunens förvaltningar och politiken.

Visst kan man ha invändningar mot både själva ramarna och mot processen bakom även i år. Men det viktigaste är ändå att steg har tagits i riktning för ett öppnare arbete där fler får vara med och bidra med sitt engagemang. Sen är det min fulla övertygelse att det både finns och behövs förbättringar vad det gäller framför allt informationsflöden och möjlighet till aktiv påverkan för fullmäktiges ledamöter som de facto utgör kommunens högsta beslutande organ.

Det har gått fort, väldigt fort. Vilket är en konsekvens av folkomröstningen i februari. Likaså är det en konsekvens av att majoriteten faktiskt valde att lyssna på folkviljan.

Processen med rambudgeten har förts i KSAU som har varit vår budgetberedning i år.

Arbetet har präglats av konstruktiva diskussioner även om tid har varit en bristvara. Först krävdes en korrigering av 2016 års budget i och med valet att respektera folkviljan och behålla alla kransorts skolorna. Därefter var det möjligt att gå in i arbetet med 2017 års budget.

Den rambudget kommunstyrelsen nu presenterar för fullmäktige bygger till stora delar på Centerpartiets budgetförslag för 2016. Många av de förslag som vi arbetat fram under skoldebatten och ibland tillsammans med andra oppositionspartier finns med i den budget som nu ska implementeras under 2017.

Budgetramarna bygger på de behov som de tre stora nämnderna presenterat för beredningen. Vår strävan har varit att nå en så rättvis fördelning som möjligt utefter de behov som framförts dels inför samt under dialogdagarna som hölls den 30-31 maj.

Själva budgetbeslutet togs i KS så sent som den 13:e juni mindre än två veckor efter dialogdagarna. Så med tanke på den snabba process som har krävts i år för att presentera en rambudget för fullmäktige innan sommaruppehållet så är det KSAU:s tanke att stå tillhands som bollplank för nämnderna i arbetet med detaljbudgetarna som ska vara klara den 23:e september vilket likaså är en pressad tidsplan.

Vi beklagar att ni ledamöter haft ont om tid och att det är mycket få detaljer och konsekvensbeskrivningar kopplade till rambudgeten som idag ligger framför oss.

BUN är missnöjda med sin tilldelning och ett dokument daterat den 1 juni pekar på att BUN ska få separat finansiering för Bullerbyn och paviljongerna år 2017 men det är inkluderat i ramen vilket inte framgått med önskad tydlighet. Våra ledamöter i BUN har signalerat att det kan bli svårt att inrymma verksamheten inom ram och det bekräftas av prognosen på minus 7.5 miljoner för 2016 som vi fick efter maj månads slut. Alla de effektiviseringsförslag som vi lyft fram under det senaste året vill vi fortsätta att arbeta med såsom IT-effektiviseringar, samlad skoldag och att flytta in förskolorna i Djursdala och Brännebro i skolfastigheterna och sälja villorna där förskola bedrivs idag på dessa båda orter.

Ett orosmoln är BREXIT och hur det påverkar oss liksom den de högerextrema och främlingsfientliga tendenser fortsätter att prägla vår tid.

Likaså utgör siffrorna för planåren 2018/2019 ett mörkt moln. Det är något vi måste arbeta vidare med och ta på högsta allvar.

Men allt är inte mörker. Jag vill också beröra några positiva händelser:

Socialnämnden får medel till ett projekt för att arbeta med integration av invandrarkvinnor vilket ger 4 nya tjänster och bättre förutsättningar för Barn och utbildningsnämnden

Skatteintäkterna ökar och kommunens ekonomi ser ändå överlag ljus ut .

Asylflyktingpengarna är INTE inkluderade i budget 2016 vilket kan ge cirka 10 miljoner överskott plus prognosen på 14,3 miljoner vilket ger ett resultat på 24,3 miljoner.

Näringslivet och arbetsmarknaden är i en positiv utveckling där exempelvis besöksnäringen blomstrar.

Vimmerby behöver en nystart. Vi behöver aktivt försöka arbeta mera tillsammans istället för emot varandra. Samarbete, diskussion och lyhördhet lägger grunden för bra och genomarbetade beslut. Beslut som kan förankras hos våra medborgare.

Vi har kommit en bit på väg. Idag tar vi ett steg framåt, mot en bättre budgetprocess. Och förhoppningsvis så ska processen kunna bli ännu bättre nästa år. Demokratiarbetet och medborgardialogen är nu viktigare än någonsin.

Slutligen vill vi betona att Centerpartiet trots signaler från BUN står enat bakom detta rambudgetförslag och yrkar på bifall till detsamma.

Erik Paulsson
för Centerpartiet i Vimmerby kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.