Centerpartiets bydgetyrkande 2017

Centerpartiet i Vimmerby är positiv till förslag till budget för 2017 men vill lämna följande tilläggsyrkanden som alla gäller investeringsbudgeten.

Bakgrund: 
Vimmerby kommun behöver stimulera fler privata/ideella/ organsiationsdrivnainitiativ för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser vilket är viktigt när vi nu har en mycket hög låneskuld. Förskolan Linnea och Ugglan är exempel på mycket lyckade verksamheter som drivs externt och i god samverkan med kommunen varför vi vill påminna om den möjligheten och att stimulera exempelvis ekologisk förskola i Pelarne. De 250000 i investeringsbudgeten för projektering av en 8 avdelningar stor förskola vill vi ska användas till projektering av en förskola med färre avdelningar i kombination med stimulans av privata alternativ. Förskolor kan också inrymmas i Djursdala skola, Brännebro skola. 

Vi vill också med våra tilläggsyrkanden att kommunen tar ett större ansvar för fast egendom. AL-skolans högstadium är i behov av nya ytskikt för att minska klotter och skadegörelse. Kulturskolans tak måste iordningställas så att vattenskador minimeras i fastigheten. 

Vi vill byta värmesystem så att de fossileldade oljepannorna i Djursdala skola, Pelarne skola och Resecentrum ersätts med mer klimatsamarta system. Den typen av investeringar betalar sig snabbt. Vi vill också utreda och göra en långsiktigt hållbar plan för de framtida stora investeringsbehov som kommunen har. 

Centerpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att

1. att kommunen stimulerar externa aktörer för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser.

2. att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget.

3. att utbyte av oljepanna i Djursdala skola ska ske år 2017 istället för 2018 då den åtgärden betalar sig snabbt och dessutom är mycket positiv för klimatet

4. att utbyte av värmesystem i Resecentrum ska ske 2017

5. att utbyte av värmesystem i Pelarne skola ska göras 2017

6. att skjuta på investeringen i Tuna skola (4 miljoner) för att inrymma en förskola på andra våningen och se över om den investeringen kan göras på ett annat sätt.

7. att använda de medel som finns kvar (4-2,6 = 1,4 miljoner) utöver utbyte av värmesystem (vilket är beräknat till 2,6 miljoner) till att ordna så att taket på Kulturskolan inte orsakar vattenskador i fastigheten samt reparera ytskikt på AL-skolans högstadium där klottret ökat markant de senaste åren.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.