Öppet brev till miljöminister Karolina Skog gällande miljökatastofen i Yxerns hantering

Personbild


Jag vill med detta brev upplysa miljöministern och kräva handling med anledning av den pågående miljökatastofen i Kalmar läns största sjö Yxern inom Botorpsströmmens avrinningsområde i Norra Kalmar län. 

Är det Tekniska verken, Regleringsföretaget eller Länsstyrelsen som har det största ansvaret för denna katastrof som orsakats av alltför stor tappning av vatten till elproduktion senvintern 2015 i kombination med  två mycket torra år och total avsaknad av vårflod 2016?

Som jag ser det så säger Kammarkollegiets uttalande i början av juni att Regleringsföretaget med omedelbar verkan kunde ha  minska tappningen redan då och det hade då inte sett lika illa ut för Yxern som det gör nu när tappningen har varit minst 800 l/s istället för 600 l/s eller lägre. Konsekvensen blir att ån nedströms Yxern (Yxeredsån ) troligen kommer att torrläggas inom kort. Man borde ha minskat tappningen redan i juni då alla var överens om att den åtgärden behövdes. Tvärtom så har regleringsföretaget ökat tappningen från 730 till 820 liter per sekund den 23 juli 2016. 

Jag bjöd in vår landshövding Stefan Carlsson till ett besök vid Yxern den 1 maj 2016 för då fick jag rapporter från de som bor runt sjön vad som riskerades om inte tappningen minskade.

Landshövdingen och länsstyrelsen har svarat att det är verksamhetsutövarna som har det fulla ansvaret för miljöskador som kan uppstå kopplade till verksamheten. Men om verksamhetsutövarna inte har godkända tillstånd vilket Länsstyrelsen är tillsyndsmyndighet för så landar ansvaret in på tillsynsmyndigheten i mina ögon. Flera av kraftverken nedströms Yxern
saknar godkända tillstånd.

Slutsatsen blir att varken Yxerns regleringsföretag, Tekniska verken eller Länsstyrelsen har tagit det ansvar som de haft möjlighet till och det är orsaken till situationen i Yxern.

Miljöpartisten Nils Hillerbrand som är ordförande i Tekniska verken borde omgående få direktiv från dig som miljöminister om att åtgärda Yxerns situation genom att ge direktiv till regleringsföretaget om att minska tappningen med omedelbar verkan. Allt annat är för mig orimligt. 

Vi vet att Miljöbalken säger att den som är ansvarig för en verksamhet är ansvarig för de skador verksamheten orsakar, och att verksamhetsansvariga är förpliktigade att förhindra miljöskador.

Vi ser att regeringsförslaget inte agerar och refererar till vattendomen  och vad jag förstår så har kammarkollegiets jurist Nils Leine beskrivit att det saknas lagstöd för att inte frångå en vattendom
när miljöskadorna i en sjö riskerar att bli så omfattande. Detta fortgår och kan enbart fortgå eftersom myndigheterna inte agerar.

Miljöbalkens katastofparagraf (kap 26) borde ha använts för länge sedan av Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Yxern då miljöskadorna redan är så pass omfattande och risken är stor att en del av skadorna är irreversibla.

Jag vädjar till dig som miljöminister att agera för att miljökatastrofen i Yxern ska dämpas och då krävs ett beslut och ett tydligt besked till regleringsföretaget att omedelbart minska tappningen. Jag är djupt oroad för situationen i Yxern där musslorna dör, fiskarna inte kan leka och där fågellivet är mycket negativt påverkat plus att de psykosociala konsekvenserna för människor som bor , lever och verkar vid den hårt drabbade sjön är allvarliga.

Att bara se på när sjön förstörs är omoraliskt och har inget lagstöd, tvärtom pekar portalparagrafen i Miljöbalken på att Tekniska verken måste göra något åt det när de vet vad som är problemet. Avhjälpandeansvar heter det.

Den elproduktion som gynnas nedströms Yxern är i storleksordningen 1,6 GWH, vilket motsvarar en tredjedels vindkraftverks produktion.

Det kan aldrig vara rimligt att förstöra ekosystem i både Yxern och
Botorpsströmmen för dessa små mängder energi. Vattendirektivet borde
också påverka då vattenkvalitén i Yxern påverkas negativt av regleringen
av sjön som bygger på en vattendom som beslutades år 1938 i en helt
annan tid och med helt andra förutsättningar.


Ingela Nilsson Nachtweij
Oppositionsråd Vimmerby kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.