Oppositionens besparingsförslag för bevarad service på landsbygden

Personbild


Det  är nu ganska exakt en månad sen majoriteten i Vimmerby la fram sitt  budgetförslag med nedläggning av skolor och förskolor. Debattens vågor  har gått höga och påståenden om bristande kvalitet och resultat i  landsbygdsskolorna har tagit mest fokus.

När majoritetens politiker nu backar från tidigare påståenden och säger  att förslaget bara handlar om ekonomi kan vi föra debatten vidare och  fokusera på var skon klämmer.


Majoritetens ledare har gång på gång sagt att man inte vill lägga ner  skolor, men att man inte ser några andra alternativ för att komma till  rätta med ekonomin. Självklart finns det alternativ. Det vet också majoriteten. Det handlar  inte om några helt nya revolutionerande förslag, varken från opposition  och medborgare. Utan det handlar om prioriteringar och vad vi anser är  viktigt.

KOMMUNENS grundläggande uppgift är att erbjuda en bra skola och bra  omsorg till alla våra medborgare. Det innebär inte enbart att det ska  finnas bra verksamheter på någon eller ett fåtal platser i kommunen,  utan även att den ska finns nära medborgarna. Vi ska vara rädda om de  välfungerande verksamheter kommunen har, och aktivt arbeta för att  utveckla dem som inte fungerar tillfredsställande.

När majoriteten föreslår att lägga ner sex fungerande verksamheter i  kransorterna så är det att direkt missköta sin grundläggande uppgift.  Både genom att ta bort service nära medborgarna och genom att rasera  verksamheter som levererar det barn och föräldrar förväntar sig.

Ingen kan ha missat att problemen med kommunens ekonomi ligger i  socialens kraftigt ökande kostnader. Det är just en av de kommunala  verksamheterna som helt uppenbart behöver utvecklas. Det ska vi fokusera  på. Att som majoriteten använda Socialnämndens problem som ett argument  för att lägga ner skolor är ett orättvist, orimligt och rakt av  skadligt agerande för hela vår kommun.

Agerandet påminner om ett dåligt föräldraskap där föräldrarnas  slösaktighet eller oförmåga att sköta sitt jobb går ut över barnens  veckopeng, busskort eller klädkonto. Det är varken barnen eller  landsbygden som är orsak till kommunens situation, och det är inte rätt  att de ska bära den största bördan för att komma tillrätta med dem.

NU PRESENTERAR Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och  Miljöpartiet vårt gemensamma förslag. Det ger samma besparing för  kommunen som nedläggning av fyra skolor och två förskolor. Paketet  består av fyra delar som vi ställer upp som motförslag till majoritetens  nedläggningar.

Arvoden till politiker minskas med totalt 1 miljon. Det kan  företrädesvis ske genom sänkta nivåer, framför allt på tjänstgöringsgrad  för en rad poster som höjdes kraftigt vid årsskiftet, och nivån på  heltidspolitikers arvoden. Detta är en viktig symbolhandling som visar  att vi alla är beredda att ta vårt ansvar när vår kommun måste spara.

Kostnader för IT minskas med 1,5 miljoner. ITSAM gjorde 2014 ett stort  överskott, och man har också annonserat att tjänstekatalogen ska ses  över. Kommunalförbundets uppgift är givetvis att erbjuda  medlemskommunerna en så kostnadseffektiv och välfungerande IT som  möjligt. Vi ser tydligt att det finns utrymme att minska kostnaderna för  detta, bland annat utifrån den redovisning som gjordes på  kommunfullmäktige.

Skolledning för grundskola minskas med 1,7 miljoner genom att avveckla  chefstjänster på mellannivå, samtidigt som antalet rektorer ökas något.  Förutom en ekonomisk besparing ger det en organisation med kortare  beslutsvägar som lättare kan ta tillvara personalens synpunkter och  engagemang.

SLUTLIGEN MINSKAS näringslivsenhetens budget med 0,5 miljoner. Det är en  av få frivilliga verksamheter i kommunen, även här måste man bidra till  helheten i besparingstider. Att vi har två kommunalråd gör att det ena  kan fungera som aktiv kontakt med näringslivet. Behovet av tjänstemän  kan därigenom hållas nere. Utbildning av företagslotsar som kommunen  jobbat med ett tag gör också att det finns fler och snabbare ingångar  till kontakt med kommunen redan idag.

Totalt ger detta paket besparingar på 4,7 miljoner, precis lika mycket  som skolnedläggningarna beräknas göra. De negativa konsekvenserna av  avvecklad landsbygd, längre resväg för barnen, placering av barn på  skolor i andra kommuner och utflyttning undviks helt. Det gör att det  ekonomiska utfallet för kommunen blir säkrare. Och framför allt får de  barn och föräldrar som faktiskt vill gå på fungerande landsbygdsskolor  vara kvar på den plats de valt och där de trivs.

Så vill vi ge en bättre framtid för Vimmerby kommun, där alla bidrar och  drar åt samma håll. Nu hoppas vi bara att majoritetens politiker vill  hänga med.

Ingela Nilsson Nachweij (C), 

Caroline Axelsson (Mp), 

Sven Weckfors (Kd),  

Lars Johansson (V)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.