Paviljongerna på AL

Personbild


Centerpartiet har grundligt diskuterat och undersökt möjligheterna att avstå placeringen av paviljonger på fotbollsplanen vid AL-skolan.

Barn behöver utrymme för lek och fysisk aktivitet. Skolgården är redan för liten och vi vet inte det långsiktiga behovet av paviljongerna vid AL-skolan.

Vi vädjar nu till verksamheten att försöka klara situationen ett halvår till med andra tillfälliga lokaler för att vi ska hinna riva Grankotten och placera paviljongerna där.

Skolledningen på AL har uttryckt att den placeringen är den optimala men frågan är om man klarar att invänta rivningen.

Lokaler som vore möjliga att använda tills de efterfrågade paviljongerna är på plats är:

Ytterskolornas skolor

A-huset

Tegnervilla på Ringvägen

Gullbergs/Deloitte som nu ägs av Vimarhem och som inte ännu byggts om till lägenheter

Televerkets lokaler som idag står tomma vid Källängen på Kungsgatan

På måndag kommer vi i Centerpartiet att yrka på återremiss för att ta fram en annan placering av paviljongerna. Beslutet innehåller en placering på fotbollsplanen med en kostnad på 1,1 miljoner för iordningställande av marken.

Helst hade vi velat att kostnaden för hyra på 700000kr per år i tre år skulle kunna användas till att hyra andra lokaler under den tid man har ett ökat behov. Verksamheten uttrycker att denna paviljonglösning är nödvändig för att bland annat klara introduktionsklassundervisning och utrymning under tiden man renoverar skolan år 2017-2018.

Men en annan placering är vi i Centerpartiet överens om med verksamheten som är berörd, under förutsättning att man klarar lokalbehovet tills Grankotten är rivet. Ett alternativ är annars att placera paviljongerna vid Vimarskolan där det finns mer ytor.

Läs mer om ärendet på sidan 40 i den extra kungörelsen:
www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Komp%20Kungörelse%2020160425.pdf


Peter Karlsson
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.