PM om YXERN- Kalmar läns största sjö

Personbild


Centerpartiet i Vimmerby kommun och i Västerviks kommun  finner det rimligt att Länsstyrelsen uppmanar alla kraftverksägare att söka nya  tillstånd om de driver verksamhet som inte har tillstånd enligt den senaste  lagstiftningen för vattenverksamhet.

Parallellt med det arbetet bör tillsynen av befintlig verksamhet i Botorpsströmmens avrinningsområde intensifieras med tanke på de skador som har uppstått under sommaren 2016 på grund av alltför kraftig tappning 2015-2016 i kombination med mycket torr väderlek och oklar ansvarsfördelning trots att alla var överens om vilka åtgärder som krävdes på försommaren 2016 för att minimera långsiktig negativ miljöpåverkan. Dokumentation och konsekvensbedömningar måste också göras nu för att ett åtgärdsprogram för att återställa sjöns biologiska värden ska kunna formuleras och verkställas.

Regleringsföretaget, kommunerna, Yxerns fiskevårdsförening och Botorpsströmmens vattenråd är överens om att göra en prövning av  den omoderna vattendomen som tillåter reglering av vattennivån på nästan 3 meter. Det är ett stort arbete och kommer att ta lång tid men det arbetet måste präglas av konstruktivt samarbete för Yxerns bästa. Vi välkomnar därför att alla är överens om att en prövning ska göras för att få en långsiktigt hållbar situation för Yxern.

Vi i Centerpartiet kommer att vara drivande och aktiva på alla tänkbara sätt och understödja arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar vattenverksamhetslagstiftning.

Ingela Nilsson  Nachtweij

Gruppledare Centerpartiet i Vimmerby 

Mats Hugosson

Gruppledare, Centerpartiet i Västervik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.