Vimmerby kommun - den goda arbetsplatsen

Personbild


Centerpartiet vill uppmärksamma att vi tillsammans måste arbeta hårdare för att kommunen ska bli en bättre arbetsgivare.

Medarbetare måste få ännu mer uppskattning för det viktiga arbete som dagligen utförs inom vård, skola och omsorg mm. Kommunens medarbetare är hjältar varje dag på jobbet, tycker vi i Centerpartiet.

År 2012 formulerade Anna Svensson och jag denna insändare och den bifölls av kommunfullmäktige i sin helhet år 20130930. Nu krävs ännu mer verkstad för att vi ska uppnå bättre resultat. Minskning av sjukskrivningarna är ett måste av flera skäl. Inte minst personligt lidande samt kostnadsskäl för kommunen är viktiga argument för att jobba för mer hållbara medarbetare. I juni 2014 beslutade KS, utifrån en framtagen lista över aktiviteter som medarbetarna föreslagit vid tre olika idéseminarier samt en bred arbetsgrupps sammanställning , att finansiera bildandet av en personalklubb i kommunen.

Från årsskiftet införs ett friskvårdsbidrag på max 500 kronor per år som kan användas till gymkort, massage mm med motprestationen att halva kostnaden betalas av medarbetaren. Det är en bra satsning men inte tillräcklig i ett läge där det är svårt för kommuner att rekrytera personal inom vård, skola och omsorg. Det är hård konkurrens om kompetenta medarbetare inom dessa verksamheter. Behöriga lärare och sjuksköterskor är mycket svåra att rekrytera och här krävs mycket större engagemang för att säkerställa att kommunen kan utföra alla de tjänster som behöver utföras enligt lagen. Förutsättningen för det är en effektiv rekrytering av nya medarbetare som snabbt kan sätta sig in i verksamheternas behov. Då krävs det ett gott rykte dvs. att Vimmerby kommun anses vara en bra arbetsplats där medarbetarna trivs och uppskattas.

Vi skrev denna motion i april 2012 och det finns fortfarande insatser som behöver arbetas med för att nå målet-Vimmerby-en attraktiv arbetsgivare. Tillsammans måste vi därför jobba fokuserat mot det målet för att kommunen ska utvecklas så bra som möjligt. Det är närodlad politik för oss.

Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. När 40-talisterna och 50-talisterna skall ersättas behöver Vimmerby se över hur man kan attrahera de bästa på arbetsmarknaden. Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. Vimmerby kommun har som alla kommuner en stor andel arbetstagare som snart skall gå i pension och ersättas av yngre personal. Idag ställer arbetstagare höga krav på sina arbetsgivare. Vi föreslår därför att Vimmerby kommun skall se över och förbereda sig grundligt för denna omställning och även se till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför.

Personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. En god arbetsplats satsar på personalen.

”Cost-benefit”-analyser visar vilken god investering det är att satsa på exempelvis friskvård för en arbetsgivare. Vimmerby kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare samt stå som inspiratör och förebild för andra arbetsgivare i kommunen genom införandet av ett modernt friskvårdsbidrag. Onda axlar och nackar, stress mm blir allt vanligare i samhället och ett effektivt friskvårdsbidrag kan löna sig på flera plan för såväl den enskilde löntagaren som arbetsgivaren, tack vare ökat välmående, färre sjukskrivningar och högre prestationer.

Det är även viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på arbetsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. Framtiden kommer att kräva goda ledare och det kommer att bli svårt att hitta rätt kompetens för att utveckla och driva kommunen framåt. Därför föreslår vi att Vimmerby kommun skall arbeta fram en strategi för hur man åter ska bli den kommun i Sverige som blir utsedd till Sveriges bästa när det gäller personalens hälsa.

Vi föreslår att:
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby skall bli ”Den goda arbetsplatsen” utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området.

- arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare skall utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.

Ingela Nilsson Nachtweij

Anna Svensson

Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.