Motion - Begränsning av rese- och väntetid vid skolskjuts

Personbild


För att orka med skola och fritidsaktiviteter är det viktigt för barn och unga på landsbygden att tiden för att ta sig till och från skolans undervisning är rimlig.

 

För de små barnen är trygghet och möjlighet till vila viktigt, medan det för ungdomar i  högstadieåldern finns större behov av tid för läxläsning och sociala aktiviteter.

Tiden till och från skolan består för barn med skolskuts av två delar: restid och väntetid.

I dag finns enbart riktlinjer för väntetid för skolskjutsar i Vimmerby kommun, trots att restiden i många fall är än viktigare.

Barnens trygghet och aktiviteter faller under väntetiden på skolans ansvar, och kan tex utgöras av läxläsning eller lek med kamrater. Orimligt långa restider på krokiga och mörka vägar är enbart tröttande.

I många kommuner finns riktlinjer för både väntetider och restider inskrivna i skolskjutsreglementen, och jag anser att motsvarande även bör finnas i Vimmerby.

Ett förtydligande av riktlinjerna innebär att skolskjutsarna optimeras utifrån såväl restid som väntetid, därigenom kan man uppnå bättre förutsättningar för de skolskjuts-berättigade barn som i dag har längst restid i kommunen. Stärkta riktlinjer innebär också en tydlighet för barnfamiljer på landsbygden.

Några av de förbättringar som skulle kunna genomföras är:

  • Skolskjutsar kan köras i olika turordning vid olika tider eller på olika dagar. De som stiger på först vid en tur är de som lämnas först en annan tur.
  • Skolans tider kan samordnas för att optimera skolskjutstiderna.
  • Fler skolskjutsturer kan anordnas, tex genom alternativa skolskjutsformer som föräldrakooperativ eller kostnadsersättning.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • att begränsning av rese- och väntetid införs i Vimmerby kommuns riktlinjer för skolskjuts.
  • att rese- och väntetiden för Vimmerby kommuns skolskjutsar begränsas till 120 minuter per dag för låg- och mellanstadie- elever och 160 minuter per dag för högstadieelever.

Grönsved den 20 augusti 2016

Anna Svensson
Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.