Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstategi

Personbild


Integrationspolitik och flyktingmottagande är en av de  frågor som fått allt större uppmärksamhet och rönt allt större intresse  både från alllmänhet och politiker de senaste åren.

Utan att värdera huruvida frågan skötts tillräckligt väl tidigare kan vi ändå konstatera att givet de utmaningar vi har fått, och kan komma att få framöver, så behöver denna fråga lyftas fram och diskuteras brett utan politiska låsningar.

Det är naturligtvis mycket lovvärt om det t.ex. upprättas en integrationsstrategi genom socialnämnden där även andra politiker än de som redan har platser i nämnden tillåts delta i arbetet. Men ett ännu bättre initiativ vore att inrätta en fullmäktigeberedning för framtagande av en integrationsstrategi för Vimmerby Kommun.

Vimmerby kommunfullmäktige är det organ som bäst representerar väljarnas röster. Och för att på bästa sätt ta till vara på det engegemang som finns hos våra fritidspolitiker så är det av yttersta vikt att en framtida strategi förankras så brett som möjligt.

Vi föreslår därför:
att kommunfullmäktige inrättar en beredning som utarbetar ett förslag på en integrationsstrategi.

att finansieringen av detta arbete görs genom ianspråktagande av de av regeringen extra  tilldelade medel som kommit kommunen tillhanda för att hantera den rådande flyktingsituationen.

Curt Tyrberg
fullmäktigeledamot

Erik Paulsson

ersättare i kommunfullmäktige
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.