Vitalisering av kommunfullmäktigesammanträden

Personbild


Kommunfullmäktigesammanträdet i oktober och november 2014 har pågått till midnatt och avbrutits innan hela ärendelistan som kungjorts gåtts igenom. Det finns en risk att kommunallagen inte följts i samband med dessa sammanträden då ett ärende om entledigande ska avgöras på det sammanträde då det kungjorts.

Det finns stora behov av att effektivisera kommunfullmäktigessammanträden på det sätt som man redan gjort i många kommuner, för att vi inte ska riskera att demokratin urholkas och att de direktvalda ledamöterna i kommunfullmäktige tröttnar på alltför långa sammanträden och att de därför avstår från att debattera viktiga ärenden. Det finns också en risk att beslutsfattandet blir mindre demokratiskt om ledamöterna är alltför trötta och inte kan hålla fokus under mötets sista ärenden.

Undertecknad mätte talartiden för att mäta jämställdheten i kommunfullmäktige under 2014 och dessa mätningar visade att det endast undantagsvis gjordes anföranden som var mer än sex minuter långa och repliker som var mer än en minut. Alla som står på talarlistan bör också förbereda sig och vara beredda när det är dags att gå upp och det skulle också kunna inrättas
en tredje tillgänglighetsanpassad talarstol för att replikskiften och anföranden ska kunna gå snabbare. Alternativt kan även mikrofoner på ledamöternas platser nyttjas för repliker.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

Att Vimmerby kommunfullmäktige ändrar i sin arbetsordning så att maxtiden för anförande minskas från 10 till 6 minuter och replik från 2 till 1 minut.

att Vimmerby kommun inför websändningar av kommunfullmäktigesammanträden

att Vimmerby kommun köper in en voteringstavla till kommunfullmäktigesammanträden, ungdomsparlament mm.

Vimmerby den 11 december 2014

Ingela Nilsson  Nachtweij
Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.