politiskt PROGRAM för Centerpartiet i Älmhults kommun 2019-2022

Centerpartiets värderingar grundas på ett fritt och tryggt samhälle. Det innebär att vi slår vakt om demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, vi tror på socialt och ekonomiskt ansvarstagande och vi värnar om äganderätten och näringsfrihet. Vårt perspektiv utgår från varje individs vilja och förmåga att påverka och utveckla samhället.

Politik nära människorna – Närodlad politiK

Närodlad politik för Älmhult kan lite förenklat översättas med att Centerpartiet utgår från den gemensamma kraft som finns hos människor, företag och organisationer i kommunen. Älmhult har fantastiska förutsättningar och det vill vi bygga vidare på. Tillsammans har vi kraften att genom kloka politiska beslut skapa ett ännu bättre Älmhult.

Det här är huvudpunkterna i vårt program för Älmhults kommun:

 • Skola och utbildning
  • Barn och ungdomar är vår viktigaste resurs. Att satsa på barnomsorg, skola och utbildning är en förutsättning för att kommunen fortsätter vara attraktiv för människor att bo kvar eller välja att bosätta sig här. Därför är detta en av våra största och viktigaste utmaningar de närmast kommande åren.
  • Det måste finnas tillräckligt med lokaler/skolor, därför måste vi genom ett flexibelt förhållningssätt vara beredda att lösa uppkomna utmaningar. Det kan t.ex. vara att både använda befintliga skolor och bygga nya.
  • Att utbildningens innehåll och skolans pedagoger får rätt förutsättningar att leda arbetet och nå önskade mål och utgå från barnperspektivet.
  • Att erbjuda ökad valfrihet i form av val av skola liksom hur skolor drivs.
 • Fokus på utveckling och hållbarhet i hela kommunen.
  • Skapa förutsättningar för ett bra näringsliv, att företag ges möjligheter till utveckling och att växa och att fler kan skapa företag och etablera sig här.
  • Cirkulär ekonomi, miljö och klimat är viktigt för framtiden och det bygger framtiden.
  • Utveckla hela kommunen vilket betyder allt från företagsetablering och service till skola och bra infrastruktur i hela kommunen.
  • Vi vill bygga vidare på att ha ett säkert samhälle med fortsatt gott samarbete mellan polis, skola, civilsamhälle och myndigheter.
 • Hållbar och trygg välfärd.
  • Det ska finnas trygg och tillgänglig omsorg för alla; i livets alla skeden.
  • Mötesplatser för de många, där kommun och ideella organisationer kan mötas, allt för ett ökat samarbete och ett bättre samhälle.
  • Integration innebär samarbete mellan kommun, myndigheter och civilsamhället för att inkludera alla människor i ett fritt och tryggt samhälle där alla är lika mycket värda.
  • En förutsättning för hållbar och trygg välfärd är att Älmhults kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare.

För att utveckla Älmhults kommun krävs ordning på ekonomin

En förutsättning för att kunna skapa den kommun och det samhälle vi vill ha är att ha ordning på ekonomin. Ordning på både inkomster och utgifter. Det kräver god koll men också förmåga att kunna prioritera för att låta varje skattekrona användas på bästa sätt! Kommuninvånare skiljer sig inte från andra konsumenter; vi vill alla ha de tjänster och den service som ett samhälle bör erbjuda, utan att drabbas av ständiga prishöjningar - eller skattehöjningar. Vi ska vara kluriga i vårt sätt att tänka och ifrågasätta gamla invanda mönster om hur vi jobbar då vi tar oss an utmaningar i samhället.

Vi ser de utmaningar som finns men vi har också lösningar och möjligheter, och vi är beredda att ta ansvar. Vi tror på en positiv utveckling för kommunen med fortsatt inflyttning och med en positiv utveckling av näringslivet.

Välkommen att läsa vårt valprogram och vad vi vill åstadkomma 2019-2022 om vi får ditt förtroende i valet den 9 september att leda kommunen de kommande fyra åren. Centerpartiet i Älmhult har en bred förankring i samhället med medlemmar med olika yrkes- och livserfarenheter med sig, vilket är en fördel när man belyser olika samhällsfrågor.

Kontakta gärna oss!

Du kan läsa mer på vår hemsida: www.centerpartiet.se/lokal/almhult eller på Facebook https://www.facebook.com/CenterpartietAlmhult/.

Du kan också maila eller ringa

Elizabeth Peltola, gruppledare, 070-225 50 98 elizabeth.peltola@centerpartiet.se eller

Gusten Mårtensson, kretsordförande, 073-833 55 59, gusten.martensson@centerpartiet.se

Vår politik

Här kan du läsa mera i detalj om hur vi tänker och hur vi vill genomföra vår politik.

1. Skola och utbildning

Bra förskolor och skolor är bland det första en ung familj prioriterar vid val av bostadsort och Centerpartiet vill att dessa familjer ska få de allra bästa förutsättningarna i Älmhults kommun. Varje barn är unikt och genom att erbjuda bredd och valfrihet ger vi varje barnfamilj möjligheten att välja just den förskolan eller skola som passar deras barn bäst.

1.1 Värdegrund och trygghet

Alla barn och unga ska känna sig trygga i sin skolmiljö och med glädje gå till skolan och vartenda barn och ungdom ska känna sig sedd och respekterad. Detta ställer krav både på den psykosociala och den fysiska miljön, med t.ex. vuxennärvaro och klokt utformade lokaler.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Ökad upplevd trygghet. Tillsätt förstelärare med uppdrag att arbeta med värdegrund kommunövergripande.
 • Samverka med föreningsliv för ett gemensamt synsätt på värdegrund.
 • Anpassa lokaler så ”flaskhalsar” där konflikter uppstår kan undvikas.

1.2 Åtgärder för ökad måluppfyllelse.

För att nå en bättre skola krävs mer än vackra ord om mål och värden, det kommer krävas ett flertal konkreta åtgärder, som var för sig skapar förutsättning för en mera positiv skola men som sammantagna ger oss den skola vi önskar.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Fortsätt utvecklingen att tillsätta mentorer och lärarassistenter för att maximera lärarens fokus på undervisning
 • Ökad digitalisering bl.a. i syfte att förbättra skolresultaten.
 • Följ upp enskilda årskullar över tid (s.k. förädlingsvärde) där man väger in socioekonomiska faktorer.
 • Utveckla föräldrakontraktet. Sveriges bästa skola kräver Sveriges bästa föräldrar. Erbjud föräldrautbildningar.
 • Mera rörelse/gympa i skolan.
 • Förtydliga matens betydelse för skolresultaten, bra mat har betydelse för måluppfyllelsen.
 • Mer individanpassad undervisning med möjlighet till s.k. klasslös undervisning där eleven själv kan påverka på vilken nivå utbildningen ska ske.
 • Öka kontinuiteten i skolan och använda oss av våra styrkor mer än att söka svagheter, både som organisation och för elever och lärare.
 • Fler specialpedagoger som kompletterar lärarna.
 • Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Lär av de som är bra. Både kommuner och fristående huvudmän.

1.3 Utnyttja befintliga skollokaler och alternativa lösningar

En förutsättning för att Älmhults kommun ska vara attraktiv är att vi satsar på förskolor och skolor i hela kommunen, det betyder att vi kommer att verka för att även använda befintliga skollokaler. Om kommunen ska växa måste vi göra möjligheterna att bo på landsbygden attraktiv så att människor väljer att bo kvar och bosätta sig även utanför centralorten.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Ryfors skola blir snarast F-6 skola.
 • Verka för att någon eller några nedlagda landsbygdsskolor kan öppnas när elevunderlag är stabilt och långsiktigt. Detta frigör platser på skolorna inne i Älmhult. Det finns både pedagogiska och ekonomiska vinster.
 • Förskolor skall finnas kvar på samtliga orter där verksamhet nu bedrivs. Förskola och fritids skall vara tillgängliga även under lov när behov finns.
 • Centerpartiet är positiva till att införa fler alternativa, mindre lokalkrävande undervisningssätt, exempelvis ”förskolebussar”.
 • Möjliggöra för fler externa aktörer att bedriva förskole- och skolverksamhet i Älmhults kommun.
 • Använda skollokalerna mer effektivt och för annan verksamhet efter skoltid.

1.4 Ökad valfrihet

Vi tycker att människor ska få bestämma mer själva. Vi tycker därför att det är självklart att du även ska kunna bestämma vilken skola du ska gå på. Vi värnar och vill utveckla valfriheten för elever, föräldrar och lärare. Det behöver bli lättare att välja förskola och skola. Förutom att friskolornas etablering, från förskola upp till högre utbildning, möjliggjort för elever att själva välja en skola som passar just dem bäst har det lett till en ökad konkurrens, något som leder till högre kvalité. Valfriheten innebär för oss i Centerpartiet att vi välkomnar alternativa driftsformer i välfärden, det är kvalitén på verksamheten som ska vara avgörande, inte vem som är huvudman.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Införa obligatoriskt val av skola inför F-klass, åk 4 samt åk 7. Elever berättigade till skolskjuts skall få skolskjuts till vald skola.
 • Verka för etablering av fler skolor och förskolor med alternativ driftsform t.ex. intraprenad eller fristående huvudman.
 • Ökad profilering av kommunala skolor.

2. Utveckling & Hållbarhet

2.1 Näringsliv & arbete

Med Centerpartiet i ledningen blir det åter fokus på såväl utveckling som hållbarhet.

För att hela kommunen ska utvecklas krävs ett bra näringslivsklimat, där kommunen ska vara en möjliggörare för att fler ska kunna starta företag, för att företag ska kunna växa och utvecklas.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Positiv inställning till företagande i kommunen, med enkla, snabba och förutsägbara regler.
 • En tydlig väg in för företag som kontaktar kommunen.
 • Utvecklade kontakter mellan näringsliv och skola.
 • Utveckling av lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar
 • Skapa tillgång till färdigplanerad industrimark
 • Utveckla kontakterna mellan näringsliv, skola och universitet
 • Initiera trygghetsskapande åtgärder i samarbete med polis, skola och näringsidkare. Det kan t.ex. betyda att arbete för att allmänna ytor och belysning utformas på ett sådant sätt att det bidrar till ökad trygghet i samhället.

2.2 Miljö, klimat och cirkulär ekonomi

Centerpartiet är det parti som lyckas kombinera utveckling med ökad miljömässig hållbarhet. Vi vill göra det enkelt att göra miljösmarta val i vardagen t ex genom hushållsnära insamling av sorterat avfall och bra mat i våra skolor och äldreboenden. Vi vill se till att kommunens verksamhet blir mer hållbar i våra val, upphandlingar och i verksamhet nära våra kommuninvånare. Älmhults kommun ska sträva mot att bli länets miljövänligaste kommun.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Bra mat till våra barn och äldre, närproducerad och mat lagad från grunden i kommunala kök på våra skolor och äldreboenden, vilket innebär tillagningskök på flertalet skolor och äldreboenden.
 • Ge lokala leverantörer och producenter möjlighet att leverera livsmedel till kommunens skolor och äldreboende, och även kunna sälja sina produkter lokalt. Ökad andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel.
 • Att de kommunala fordonen ska drivas med fossilfria bränslen senast 2025.
 • Gör det enklare för elbilsägare genom att ha tillgång till fler laddstolpar och möjligheter till snabbladdning.
 • Arbeta för att kommunal verksamhet långsiktigt ska bli självförsörjande på el, genom t ex solceller på kommunens egna byggnader.
 • Bygga hållbart! Använd miljövänliga material, minimera energiförbrukning och installera miljövänliga energikällor som t ex solenergi. Återvänd material och inredning istället för att alltid använda nytt – bra exempel på cirkulär ekonomi.
 • Utveckling av Återbrukets verksamhet, i kommunal eller föreningsdriven regi.

2.3 Utveckling i hela kommunen

Älmhults kommun har en ökande befolkning sedan 2006 som nu bör komma hela kommunen till del. Behovet av bostäder är stort i hela kommunen och det krävs ökat bostadsbyggande av såväl Älmhultsbostäder som externa aktörer. Kommunen måste arbeta mer aktivt med bostadsbyggande i hela kommunen. Kommunal service ska finnas i hela kommunen i enlighet med beslut i Älmhults kommuns Översiktsplan. God infrastruktur (som vägar och bredband) är en förutsättning för utvecklingen.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Kommunal stöttning för att främja bostadsbyggande i hela kommunen.
 • Utveckla kollektivtrafiken i kommunen men också över kommungränsen i öst-västlig riktning.
 • Kommunal service i hela kommunen, som barnomsorg i alla småorter samt utvecklade äldrecentrum (äldreboende och/eller trygghetsboende samt aktiviteter) på de orter som har sådan verksamhet idag.
 • Modernt landsbygdsboende i övrigt med god tillgång till fiber, vägar, förbättrad skolskjutsservice och allmänna kommunikationer.

3. Hållbar och trygg välfärd

Kommunens viktigaste resurs är alla vi som bor här. Trygghet, gemenskap och välfärd i alla livets skiften är centerpartiets målsättning. Vi behöver mötesplatser i hela kommunen, t ex i form av lekplatser, motionsspår, bygdegårdar m.m. i samarbete med föreningslivet och näringsliv. Älmhults tätort behöver bl.a. bra lekplats i centrum och möjligheter till paus och möten.

3.1 Trygg omsorg

I livets olika skeden kan man behöva stöd av kommunen och då ska trygg och respektfull omsorg vara tillgänglig oavsett var eller hur man väljer att bo.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Få mobila sjukvårdsteam på plats, med läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m.m. i samarbete med länssjukvården.
 • Bedriva uppsökande verksamhet hos äldre och anhörigvårdare.
 • Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdomar.
 • Ordna lokala mötesplatser på alla våra äldreboenden, öppna även för äldre som bor hemma samt för anhörigvårdare.
 • Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdomar.
 • Bra fritidsverksamhet för personer med funktionsvariationer.
 • Utökat användande av ny teknik i den kommunala servicen.

3.2 Mötesplatser

Ett samhälle bygger vi gemensamt och de olika mötesplatserna är därför extra viktiga. Platser där människor kan träffas, där kommun och ideella organisation kan mötas. Allt detta ger möjlighet till ökat samarbete och ett bättre samhälle. Det betyder mötesplatser i hela kommunen, inte bara i centralorten, mötesplatser som är och känns välkomnande för människor i behov av omsorg.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Lokala och digitala mötesplatser i hela kommunen, t ex i anslutning till filialbibliotek.
 • Filialbiblioteken kvar som bibliotek och mötesplatser. Utveckla nya former av samarbete där filialbiblioteken kan finnas i anslutning till befintliga mötesplatser, t ex mataffär.
 • Utveckla ett levande kulturstråk för alla åldrar, t.ex. Silverdalen, Folkets hus, Biblioteket, Blohme och Fenix.
 • Utveckla stöd till våra ideella organisationer och öka samarbetet mellan kommunal verksamhet och dessa organisationer.
 • Bra lekmiljöer på lekplatser och i anslutning till skolor/förskolor.

3.3 Integration

Integration är en av kommunens viktigaste utmaningar de kommande åren och berör alla aspekter av den kommunala verksamheten, allt från skola, arbetstillfällen som fritidsaktiviteter och ideella insatser. Allt bygger på Centerpartiets värdegrund som inkluderar alla människor i ett fritt och tryggt samhälle. Dessa värden har vi under ett antal år tagit för självklara både i Sverige och i andra länder. Men nu ser vi värdegrunden hotad av populistiska krafter. Centerpartiet kommer alltid att stå upp och vara en rakryggad motkraft mot dessa hot, för att säkerställa att Sverige ska vara ett öppet och inkluderande samhälle.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Snabb och bra utbildning i Svenska För Invandrare (SFI).
 • Nära samarbete med näringslivet för att skapa fler praktikplatser och arbetstillfällen.
 • Utvecklat samarbete med föreningslivet för ökad integration, t.ex. fadderverksamhet för ensamkommande i samarbete med Röda Korset.
 • Kartlägga och ta vara på människors kompetens.

3.4 Älmhults kommun som bra och intressant arbetsgivare

Älmhults kommun allra viktigaste tillgång är all personal som ska se till att våra äldre får bra omsorg, att elever och barn får omsorg och utbildning och att våra vägar och byggnader fungerar för våra verksamheter – för att bara nämna några exempel. Det är därför helt nödvändigt att vi utvecklar kommunen till en bra och attraktiv arbetsgivare.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Centerpartiet ska aktivt stödja aktiviteter som bidrar till att Älmhults kommun uppfattas som en attraktiv arbetsplats av alla anställda och som hos allmänheten skapar bilden av att Älmhults kommun är en bra arbetsplats.
 • Kommunen ska ge personal möjlighet att utvecklas i sina uppdrag genom bra fortbildningsmöjligheter. Ta tillvara personalens idéer, ökat självstyre, välutbildade ledare som får och tar ansvar.
 • Kommunen ska vara positivt inställd till att verksamheten bedrivs i intraprenadform eller andra former av ökat självstyre.
 • Ökad användning av digitala lösningar och utveckling av tekniska lösningar för den kommunala verksamheten.

Vill du ladda ner vårt valprogram som en PDF-fil hittar du det här: Centerns valprogram 2019-2022 , 379.8 kB.

Gusten Mårtensson
Gruppledare för Centerpartiet i Älmhult, kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun
Nusreta Kurtanovic Nilsson
Ordförande i Centerpartiet i Älmhults kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.