ledarskap för hela älmhults kommun!

Valprogram för Centerpartiet i Älmhults kommun 2023-2026

Centerpartiet är ett självständigt, grönt, liberalt parti i mitten av svensk politik. Vi står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet.

Sedan Centerpartiet grundades har vi kämpat för ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle där alla invånare ska känna sig sedda och hörda, där ett bra företagsklimat stimuleras och ett livaktigt föreningsliv växer.

Vi har länge varit en kraft för ansvarsfull utveckling i Älmhults kommun, ett parti med framtidstro. Vi har drivit på för beslut och hittat lösningar för konstruktiva samarbeten. Vi ska fortsätta att vara brobyggare inom den lokala politiken. Vårt mål är att ingå i styret under kommande mandatperiod. Vi står för ett stabilt ledarskap som ser hela Älmhults kommun.

Vår politik utgår från vår syn på jämställdhet, frihet och decentralisering tillsammans med tron på alla människors frihet och lika värde. Vår kommun ska vara öppen och inkluderande för alla människor. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid och ett hållbart samhälle, oavsett var i kommunen du väljer att bo ska det finnas god kommunal service.

Vi vill att du ska få bra utbildning oavsett var du bor eller vilken skola du väljer. För oss spelar det till exempel ingen roll om skolan drivs av ett företag eller av kommunen, det ska vara bra utbildning ändå.

Vi arbetar för att fler ska få ett jobb att gå till. Inte bara för ekonomins skull utan för att ett jobb kan vara skillnaden mellan att ge upp, eller att tro på framtiden. Jobb skapas dock inte av politiker – utan av entreprenörer och småföretag. Därför jobbar vi för att ge dem bättre villkor, så att de kan skapa fler jobb, i hela vår kommun.

En av våra allra största gemensamma utmaningar är att stoppa klimatförändringarna. Vi är säkra på att det går, men det kommer inte att gå av sig själv. Vi tror på ny teknik, smarta lösningar och en hög prislapp på att smutsa ner, här behöver kommunen ta ett stort ansvar.

Detta är vårt program för hur vi vill utveckla Älmhults kommun.

Vi vill framåt!

Framgångar för Centerpartiet i Älmhults kommun 2019-2022

Under mandatperioden har vi främst samarbetat med Allianspartierna (M) och (Kd). Vi har tillsammans utvecklat kommunens verksamhet. Några av de viktigaste punkterna:

 • Skapat tydligare väg in för företag som kontaktar kommunen, bl.a. via servicecenter och företagslots.
 • Satsat på landsbygdsskolorna: utvecklat Ryfors skola till permanent F-6 skola, byggt ut Diö skola.
 • Skapat långsiktig planering av investeringar, exploatering och lokalbehov på 10 års sikt.
 • Initierat flera trygghetsskapande åtgärder i samarbete med polis och näringsidkare. Älmhult är bland södra Sveriges tryggaste kommuner enligt BRÅ/Polisens trygghetsundersökning 2021!
 • Möjliggjort modernt landsbygdsboende med bra tillgång på fiber och fortsatt god status på enskilda vägar och nya cykelvägar.
 • Beslutat om byggnation av ny F-6-skola i Paradiset, byggs som miljösmart passivhus. Påbörjat om- och tillbyggnad av Linnéskolan.
 • Utvecklat mer än 70 nya digitala e-tjänster för medborgare för mer tillgänglig och enklare hjälp från kommunen.
 • Satt fler solceller på kommunens byggnader.
 • Infört policy för att stärka barns rättigheter.
 • Ökat valfrihet genom obligatoriskt val av skola inför fler årskurser.
 • Skapat nytt systematiskt kvalitetsarbete i skolan tillsammans med Linnéuniversitet och Skolverket.
 • Skapat tillgång till mer färdigplanerad industrimark.
 • Förbättrat skolskjutsreglerna så att res- och väntetiderna blir kortare.
 • Fått Digitaliseringsplan på plats för utveckling av hela kommunens verksamhet.
 • Utvecklat nya former av samarbete där filialbiblioteken kan finnas i anslutning till befintliga mötesplatser, t ex mataffär.
 • Börjat med Webbsändning av kommunens fullmäktigemöten för ökad tillgänglighet.
 • 112 miljoner kr ökad budget till utbildningsnämnden 2019-2022.
 • 49 miljoner kr ökad budget till socialnämnden 2019-2022.
 • 6,5 miljoner kr ökad budget till kultur- och fritidsnämnden 2019-2022.

Vi vill framåt, vi vill mer!

I vårt valprogram kan du läsa mer om våra viktigaste förslag för att utveckla hela Älmhults kommun.

Det här är huvudpunkterna i vårt program för Älmhults kommun:

 • Skapa tillväxt och hållbar, grön utveckling i hela kommunen.
  • En stark kommun kräver ett starkt näringsliv. Kommunen ska vara en möjliggörare för att fler ska kunna starta företag, för att företag ska kunna växa och utvecklas.
  • Hållbarhet och ekonomi hänger tätt ihop, därför vill vi tänka nytt och prova ny teknik, planera mer långsiktigt och göra fler hållbara investeringar samtidigt som vi hittar sätt att till exempel amortera på kommunens låneskuld.
  • Fortsätta vara en av Sydsveriges tryggaste kommuner genom nära samverkan med polis, näringsliv och föreningar.
 • Levande landsbygd gynnar hela kommunen
  • Fortsatt utveckling förutsätter god infrastruktur i hela kommunen i form av exempelvis vägar, cykelvägar och bredband.
  • Centerpartiet är garanten för utveckling av skolorna i hela kommunen. Vi tror att undervisning kan bedrivas på olika sätt på olika ställen, bygga nytt och stort är inte alltid bäst. Utnyttja befintliga skollokaler och hitta alternativa lösningar.
  • Hitta utrymme för sociala mötesplatser i hela kommunen, gärna i samarbete med föreningar och näringsliv.
 • Hållbar och trygg välfärd.
  • Människan ska vara i centrum i Älmhults kommun. Det ska finnas trygg och tillgänglig omsorg för alla, i livets alla skeden.
  • Ett integrationsarbete byggt på alla människor lika värde och rätt till ett fritt och tryggt samhälle.
  • Älmhults kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare, ta tillvara personalens idéer, och ha välutbildade ledare som får och tar ansvar.
 • Skola och utbildning
  • Barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Att satsa på barnomsorg, skola och utbildning är en förutsättning för att kommunen fortsätter vara attraktiv för människor att bo kvar i eller välja att bosätta sig här. Vi vill se ökad måluppfyllelse i skolan och har en långsiktig inriktning för att nå dit.
  • Ökad valfrihet för alla. Det ska vara obligatoriskt att välja skola och du som har rätt till skolskjuts ska kunna få det till din valda skola också.
  • Olika pedagoger drivs av olika saker, vi vill skapa valfrihet även för dem genom att få rätt förutsättningar att leda arbetet och utgå från barnperspektivet.


Utveckling och tillväxt kräver ordning på ekonomin

En grundförutsättning för att kunna skapa den kommun och det samhälle vi vill ha är att ha ordning på vår gemensamma kommunala ekonomi. Det kräver god kontroll men också förmåga att kunna prioritera för att låta varje skattekrona användas på bästa sätt.

Vi har sedan lång tid tillbaka medvetet arbetat för att Älmhults kommuns invånarantal ska växa för att matcha vårt näringsliv och bli en bättre kommun att leva och verka i för alla våra invånare. Tillväxt möjliggör bättre utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och mer resurser totalt sett att använda för kommunal service. Det skapar också bättre underlag för kommersiell service i form av trevliga ställen att träffas på etc. i hela vår kommun. Motsatsen - en sjunkande befolkning - skulle innebära mindre ekonomiskt utrymme att driva den kommunala verksamheten i framtiden.

Vår kommunala planering måste vara väl genomtänkt. Expansion och bostadsbyggande är något som kommunen är i högsta grad delaktig i när det gäller detaljplaner och exploateringsplaner. Vi ser att det på lång sikt måste finnas en balans så att intäkterna totalt sett är högre än kostnaderna. Den skattehöjning som gjorts inför 2022 var dessvärre nödvändig för att klara ekonomin i den växtvärkssituation som Älmhults kommun befinner sig i.

En befolkning som växer kräver en hel del investeringar och skapar tidvis också ökade kostnader i den kommunala verksamheten för t ex förskola och skola innan skatteintäkterna kommer ikapp. Ökningstakten gör att vi nu är inne i en period av växtvärk vilket ställer hårda krav på oss att göra rätt prioriteringar. Vi ser de utmaningar som finns men vi har också lösningar för dessa, både på kort och lång sikt. Vi är beredda att ta ansvar för alla våra förslag. Vi vill leda en kommun där vi tänker klurigt och ifrågasätter gamla invanda mönster.

Centerpartiet i Älmhult har en bred förankring i samhället med medlemmar med olika yrkes- och livserfarenheter med sig, vilket är en stor fördel när vi gemensamt ska prioritera resurser och leda kommunen framåt.

Kontakta gärna oss!

Du kan läsa mer på vår hemsida: www.centerpartiet.se/lokal/almhult eller på Facebook https://www.facebook.com/CenterpartietAlmhult/.

Du kan också maila eller ringa Gusten Mårtensson, gruppledare, 0738 33 55 59,
gusten.martensson@centerpartiet.se eller

Nusreta K Nilsson, kretsordförande, 0702 32 33 53
nusreta.nilsson@gmail.com

Vår politik

Här kan du läsa mera i detalj om hur vi tänker och hur vi vill genomföra vår politik.

 1. Tillväxt, grön utveckling och hållbar ekonomi

All politik borde vara hållbar. Vi har idéerna för att utveckla kommunen ekonomiskt OCH hållbart! Vi ser dessutom att hållbarhet och ekonomi hänger tätt ihop, därför vill vi tänka nytt och prova ny teknik, planera mer långsiktigt och göra fler hållbara investeringar samtidigt som vi hittar sätt att till exempel amortera på kommunens låneskuld.

1.1 Näringsliv, arbete och tillväxt.

För att hela kommunen ska utvecklas krävs ett bra näringslivsklimat, där kommunen ska vara en möjliggörare för att fler ska kunna starta företag, för att företag ska kunna växa och utvecklas. Företagen är de som skapar jobb, inte politiker, jobben skapar i sin tur resurser till vår välfärd. För att utvecklingen ska hänga ihop och vara hållbar behöver vi arbeta aktivt med bostadsbyggande i hela kommunen. God infrastruktur (som vägar, cykelvägar och bredband) är en förutsättning för utvecklingen.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Förbättra dialog med företagare med planerade besök hela året. Jobba för mer positiv inställning till företagande i kommunen.
 • Ha kontakt med fler företagsnätverk på flera nivåer i organisationen, allt från programråd till VD-nätverk och nätverk mellan politik-näringsliv.
 • Gör regler och lagar enkla och förutsägbara för alla. Kommunen ska hjälpa till att göra rätt.
 • Ökad transparens i våra upphandlingar och samverka mer med lokala företagare i exempelvis i påbörjad ”upphandlingsskola”.
 • Skapa tillgång till mer färdigplanerad industrimark.
 • Arbeta för rimliga lokalhyror i kommunala fastigheter för att underlätta företagsetablering.
 • Fortsätta med trygghetsskapande åtgärder i samarbete med polis, skola och näringsidkare. Exempelvis genom att vara förebilder i samhället, skapa grupper för nattvandring, ordning och reda i närheten av offentliga byggnader för att undvika ”tillhåll”.
 • Ha en strategisk tillväxttakt som gynnar näringslivet och som krokar arm med övrig samhällsutveckling.
 • Utveckla kollektivtrafiken inom kommunen men också över kommungränsen i öst-västlig riktning. Bevaka våra goda pendlingsmöjligheter med tåg även framöver.
 • Tillgång till god kommunal service i hela kommunen. Exempelvis barnomsorg i befintliga orter samt utvecklade äldrecentrum (äldreboende och/eller trygghetsboende med tillhörande aktiviteter) på de orter som har sådan verksamhet idag. Stödja privata/föreningsdrivna initiativ när det gäller t.ex. trygghetsboende.

1.2 Grön utveckling - miljö, klimat och hållbarhet.

Centerpartiet är det parti som lyckas kombinera utveckling med ökad miljömässig hållbarhet. En av våra allra största gemensamma samhällsutmaningar är att stoppa klimatförändringarna. Det går, men det kommer att kräva prioriteringar. Vi tror på ny teknik och smarta lösningar, både frihet och ansvar för såväl kommun som medborgare. Vi tycker att Älmhults kommun ska sträva mot att bli länets miljövänligaste kommun.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Bra mat till våra barn och äldre, mer närproducerad och lagad från grunden i våra verksamheter. Vi tror på tillagningskök på flera skolor och äldreboenden.
 • Ge lokala leverantörer och producenter möjlighet att leverera livsmedel till kommunens kök. Ökad andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel.
 • Driv kommunala fordon med fossilfria bränslen senast 2025.
 • Gör det enklare för elbilsägare genom att ha tillgång till fler laddpunkter. Skapa möjligheter till snabbladdning av elfordon.
 • Skapa fler cykelvägar och cykelbanor, främjar folkhälsa och möjliggöra för fler att välja bort bilen.
 • Vi ska bygga hållbart! Använda miljövänliga material och minimera energiförbrukning. Oftare återvända material och inredning istället för att alltid använda nytt
 • Arbeta för att kommunal verksamhet långsiktigt ska bli mer självförsörjande på el, genom t ex solceller på kommunens egna byggnader.
 • Bidra till fler markområden som gynnar biologisk mångfald.
 • Vara rädda om vattnet både genom eftertänksam användning och skapa säker produktion, även vid exempelvis torka eller olycka.
 • Öka beredskapen i alla våra verksamheter för särskilda händelser, olycka/kris/krig. Öva för särskilda händelser oftare.

1.3 Hållbar ekonomi.

En livskraftig kommun kräver god ekonomisk hushållning. Det kräver god kontroll men också prioriteringar. Vår kommunala planering måste vara väl genomtänkt. Expansionen och bostadsbyggande är en förutsättning för fortsatt utveckling men måste ske med eftertänksamhet. På sikt måste vi skapa balans så att totala intäkterna är högre än totala kostnader.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Fler långsiktiga planer för ekonomisk styrning, skapa planer med 10 års perspektiv för både drift och investeringar.
 • Kostnadsökningen för kommunens verksamhet ska vara rimlig i förhållande till jämförbara kommuner i jämförelsedatabasen Kolada.
 • Koppla låneskulden till antal invånare för att långsiktigt ha en rimlig nivå och samtidigt kunna fortsätta investera och så snart som möjligt påbörja regelbunden amortering.
 • Arbeta för att sk. ”riktade statsbidrag” i större utsträckning ska användas för ”projektfinansiering”, när statsbidraget försvinner ska projektet kunna avslutas för att inte skapa dyra inlåsningseffekter.
 • Hitta nya sätt att finansiera välfärd och investeringar via samarbeten, offentliga bidrag eller alternativ finansiering.
 • Underlätta för skapandet av sociala företag med verksamheter för arbetsintroduktion av personer långt från arbetsmarknaden. Utveckling av Återbrukets verksamhet, i kommunal eller föreningsdriven regi.
 1. En landsbygd som lever i hela kommunen

Landsbygden är själen i vårt parti. Centerpartiet är garanten för service, kommunal närvaro, samverkan och utveckling i hela Älmhults kommun. Vi vill se till att man kan bo och verka i hela kommunen och vi vet att en livskraftig landsbygd gynnar hela kommunen. Tätorter och landsbygd har nytta av varandra. Vi tror att ett gott landsbygdsliv, med trevliga boendemiljöer, bra infrastruktur och närhet till service är en stor tillgång och också en unik möjlighet för Älmhults kommun. Vi vill utveckla detta och få fler att se landsbygdens alla värden och fördelar.

2.1 Levande lokalsamhällen med livskraftiga företag.

Människor på landsbygden är vana att utveckla och driva sin bygd framåt, tillsammans. Den gemenskapen vill vi utveckla. Vi vill också att kommunen medverkar till riktigt levande lokalsamhällen bl.a. genom samverkan med föreningar och företag som ofta är drivande i utvecklingen.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Fortsätta ha god tillgång till fiber, vägar, cykelvägar och förbättrad skolskjutsservice.
 • Tillse att enskilda vägar håller god status och att belysning på landsbygden finns kvar.
 • Främja olika typer av bostadsbyggande i hela vår kommun. Strategiskt använda vårt kommunala bostadsbolag för att skapa nya attraktiva boenden och boendemiljöer i kommundelar där marknaden inte bygger.
 • Öka fokus på de ”gröna näringarna” och underlätta för lokala matproducenter. Sänk avgifter för matproducenter i första ledet genom exempelvis lägre kommunala kontrollavgifter.
 • Få igång kontinuerlig dialog med byaråd/samhällsföreningar för bästa användande av kommunala resurser.
 • Barnomsorg med god pedagogisk kvalitet ska erbjudas på samtliga orter där det bedrivs idag. Värna den stora nöjdhet som idag finns bland föräldrar och barn på våra förskolor.
 • Vi är positivt inställda till att öppna upp stängda landsbygdsskolor när elevunderlaget i området tillåter det.
 • Göra försök med lokala ”medborgarbudgetar” för mer effektivt utnyttjade pengar.
 • Filialbiblioteken ska vara kvar som bibliotek och mötesplatser. Utveckla nya former av samarbete där filialerna kan finnas vid befintliga mötesplatser, t ex mataffär.
 • Satsa därför på sociala aktiviteter både för våra äldre och personer med funktionsvariationer, vi tror på att mötas.
 • Skapa mer meningsfull fritidssysselsättning för fler och främja folkhälsan tillsammans med föreningarna genom ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och friluftsliv i hela kommunen.
 1. Hållbar och trygg välfärd

Trygghet, gemenskap och välfärd i alla livets skiften är Centerpartiets målsättning. De som ska stå i fokus är människorna i vår kommun. Centerpartiet vill att alla som behöver stöd av kommunen ska få trygg och respektfull vård och omsorg oavsett hur och var man väljer att leva. Många äldre och svårt sjuka kan få en tryggare vård i sina hem. Vi ser behov av sociala mötesplatser i hela kommunen, gärna i samarbete med föreningar och näringsliv.

3.1 Tryggare vård och omsorg.

För att skapa en mer tillgänglig och tryggare vård vill vi stärka den nära vården, nära dig som människa. I livets olika skeden kan man behöva stöd av kommunen och då ska trygg och respektfull omsorg vara tillgänglig oavsett var eller hur man väljer att bo. Vi ser också behovet av mötesplatser i hela kommunen, inte bara i centralorten, mötesplatser som är och känns välkomnande för människor i behov av omsorg.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Skapa tryggare vård till alla som behöver hjälp. Komplettera våra boendeformer med trygghetsboenden till rimliga hyror.
 • Öka valfriheten för äldre, bl.a hur och var man ska leva, vilken hjälp man vill ha och vem som ska vara utförare av hjälpen. Öppna upp möjligheten att flera aktörer kan driva både äldreboende, trygghetsboende, och hemtjänst.
 • Smart digitalisering för möjligheter att bedriva äldrevården kostnadseffektivt och kvalitetssäkert. Digitalisering kan också bidra till god kompetensutveckling.
 • Bedriva uppsökande verksamhet hos äldre för att förebygga och stötta. Utveckla samarbeten för att exempelvis läkare kan göra hembesök, mer nära vård helt enkelt.

3.2 Folkhälsa, förebyggande och stärkande arbete tillsammans.

Tiderna förändras och vi med dem. De som är i behov av stöd och de som kallas ”äldre” förändras också. Medellivslängden ökar, med fler äldre kommer nya utmaningar. Många olyckor som drabbar äldre kan dock undvikas och många framtida problem kan minskas om man börjar tidigt och jobbar tillsammans. Vi vill arbeta mer förebyggande och mer tillsammans för att förbättra hälsan hos fler i kommunen. Framför allt kan ensamhet och psykiska sjukdomar motverkas genom ökat samarbete med exempelvis föreningar.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Förbättra den förebyggande hälsovården och stärk anhörigstödet. Det är en stort arbetet som utförs av anhöriga och de måste få både stöd och ha bra kommunikation med kommunen.
 • Förhindra och minska olyckor i hemmet där mer än hälften av alla olyckor som drabbar våra äldre sker genom ett bra förebyggande arbete.
 • Växelvård, dagverksamhet och korttidsboende ska kvalitetssäkras.
 • Beroende av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel måste motverkas och personer ska få behandling, stöd och uppföljning i samverkan med regionen. Fokus på snabbt agerande vid ungas droganvändande ihop med exempelvis skola.
 • Stötta kvinnojourerna och öka kompetens i kommunen för att upptäcka våld i nära relationer liksom hedersvåld.
 • Återuppta och utöka kontakter med ideella organisationer för att få nya samarbeten kring olika sociala aktiviteter.
 • Utveckla stöd till ideella organisationer. Bidrag och stöd för samhällsnyttig verksamhet ska kunna sökas av andra organisationer än föreningar.
 • Bra lekmiljöer på lekplatser och i anslutning till skolor/förskolor.

3.3 Integration – ett arbete för hela kommunen.

Integration är en av kommunens viktigaste utmaningar de kommande åren och berör alla aspekter av den kommunala verksamheten. Allt från skola, arbetstillfällen, fritidsaktiviteter och ideella insatser. Vår inställning i integrationsarbetet bygger på Centerpartiets värdegrund att alla människor har lika värde och har rätt till ett fritt och tryggt samhälle. Centerpartiet kommer alltid att stå upp och vara en rakryggad kraft för människors rätt att bestämma över sitt eget liv.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Förbättrad utbildning i Svenska För Invandrare (SFI) med tillräckligt med platser och bra samhällsorientering.
 • Arbetsmarknadsenheten ska stärkas och agera så att nyanlända snabbt kommer in i samhället. Det kan ske genom att jobba, studera, eller komplettera sin befintliga formella och informella kompetens. Skapa fler praktikplatser i kommunal verksamhet.
 • Arbeta mer med validering av utländska utbildningar. Kartlägga och ta vara på människors kompetens i högre utsträckning och på så vis matcha till rätt jobb.
 • Ett viktigt mål är att de flesta som är beroende av ekonomistiskt bistånd ska bli självförsörjande. Utvecklat samarbete med föreningslivet för ökad integration.
 • Utveckla mötespunkter där familjer möts över gränser, exempelvis öppna förskolan.

3.4 Älmhults kommun som bra och intressant arbetsgivare – vi är rika på humankapital.

Älmhults kommuns viktigaste resurs är alla människor som bor och jobbar i våra verksamheter. De ser bl.a. till så att våra äldre får bra omsorg, att elever får bra utbildning och att våra vägar och byggnader fungerar som de ska varje dag. Det är svårt att rekrytera och behålla kompetens, det är därför helt nödvändigt att vi utvecklar kommunen till en bra och attraktiv arbetsgivare där människor vill jobba och växa tillsammans med varandra.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Alla människors lika värde ska vara ledstjärna i övergripande arbetet inom alla kommunens verksamheter. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
 • Intensifiera arbetet med arbetsmiljöfrågor för anställda inom de kommunala verksamheterna, utbilda medarbetare kontinuerligt för att på så sätt vara en attraktiv arbetsgivare och säkra kompetensförsörjning på sikt.
 • Aktivt stödja aktiviteter som bidrar till att Älmhults kommun uppfattas som en attraktiv arbetsplats av alla anställda och som hos allmänheten skapar bilden av att kommunen är en bra arbetsplats.
 • Ta tillvara personalens idéer, uppmuntra ökat självstyre och välutbildade ledare som får och tar ansvar. Positiv inställning till att verksamhet bedrivs i olika former av ökat självstyre för personalgrupper.
 • Arbeta aktivt för att våra anställda ska spegla invånarna i kommunen i stort.
 1. Skola och utbildning

Centerpartiet har som målsättning att Älmhult skolor ska utvecklas till att bli bland Sveriges allra bästa. Centerpartiet fortsätter satsa på skolan – en skola där varje elev möts på sina villkor och kan uppnå sin fulla potential. En skola där små barn kan gå på skolor nära hemmet, eller välja alternativa inriktningar. De större barnen behöver kvalitativa, lugna och trygga högstadier och ett gymnasium som stärker deras unika kvaliteter och ger möjligheter till specialinriktningar.

4.1 En skola på rätt väg

Elevökningar senaste åren har inneburit utmaningar i skolorna i Älmhults kommun. För att nå en ännu bättre skola krävs fortsatt konkreta åtgärder som säkerställer långsiktigt positiv utveckling och bättre måluppfyllelse. Vi har goda förutsättningar i Älmhults kommun och kan bli en av de bästa skolkommunerna i Sverige för våra elever.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Fortsätt och utveckla det intensiva arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ihop med pedagoger och rektorer. Detta, kombinerat med tidiga stödinsatser, är den enskilt viktigaste åtgärden för kvalitet och ökad måluppfyllelse.
 • Det skall vara attraktivt att jobba på Älmhults skolor. Vi når det genom bra ledarskap, förtroende och tydliga prioriteringar.
 • Förbättra skolmåltiderna med fokus på att ökad andel mat lagad från grunden, med närproducerade och/eller ekologiska råvaror.
 • Utveckla samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek och optimera resurserna
 • Stärk utbildningen för elever med annat modersmål än svenska. Antalet timmar med undervisning i svenska bör utökas för dessa elever pedagogiken för snabbinlärning av språk bör stärkas. Svenskundervisningen på Internationella skolan bör också öka.
 • Möjlighet till sommar- och lovskola ska bli större då många nyanlända har mycket kunskap att ta igen.
 • Kopplingen till jobb och företagande behöver stärkas liksom studie- och yrkesvägledarnas roll. Utveckla fler lärlingsutbildningar med hjälp av företag.
 • Haganässkolan skall bli det självklara valet för Älmhults gymnasieungdomar genom starkt fokus på ökad kvalité och bättre måluppfyllelse. Utgångspunkten ska vara den enskilde elevens behov och förutsättningar. Skolan kompletteras med specialinriktningar som ger spets och blir unikt för Älmhults kommun.
 • Fortsatt fokusera på ungt företagande (UF), säkra inkludering av olika elevgrupper.
 • Höj statusen på yrkesprogrammen så att fler söker, det gynnar våra lokala små- och medelstora företag.

4.2 Utnyttja befintliga skollokaler och hitta alternativa lösningar.

Vi är garanten för satsningar på förskolor och skolor i hela kommunen. Det betyder att vi kommer att verka för att använda befintliga skollokaler, hitta nya sätt att jobba för att samverka med andra och ha olika profiler på olika skolor. Vi måste göra möjligheterna att bo på landsbygden attraktiv så att människor väljer att bo kvar och att bosätta sig utanför centralorten för att växa hållbart som kommun.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • En långsiktig lösning för grundskoleorganisationen skall beslutas snarast möjligt – där vi över tid säkrar tillväxt för alla kommunens skolor och skapar lugn och ro för att fokusera på kvalitet och utveckling. Elmeskolans tillfälliga flytt till Paradisskolan skall vara just tillfällig.
 • Befintliga skollokaler skall i största möjliga mån användas innan nya byggs.
 • Internationella skolan är en av de bästa i Sverige. Vidareutveckla kvaliteten på skolan, och hitta långsiktig lösning för dess tillväxt.
 • Renovera Haganässkolans lokaler försiktigt så de bidrar till kreativt lärande och gemenskap över programmen.
 • Flytta Vuxenutbildningen till egna lokaler så Haganässkolan blir ett mer renodlat ungdomsgymnasium. Skapa samtidigt möjlighet till mer vuxenutbildning på distans.
 • Skapa Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) i kommunen i samverkan med näringslivet.
 • Skapa samarbete med Linnéuniversitetet med utbildningar/kurser på distans som genomförs i Älmhults kommun.

4.3 Ökad valfrihet för alla.

Vi tycker att människor ska få bestämma mer själva. Vi tycker därför att det är självklart att du även ska kunna bestämma vilken skola du ska gå på. Vi värnar och vill utveckla valfriheten för elever, föräldrar och lärare. Det behöver bli lättare att välja förskola och skola oavsett var du bor i kommunen. Förutom att friskolornas etablering, från förskola upp till högre utbildning, möjliggjort för elever att själva välja en skola som passar just dem bäst har det lett till en ökad konkurrens, något som leder till högre kvalité. Valfriheten innebär för oss i Centerpartiet att vi välkomnar alternativa driftsformer i välfärden, det är kvalitén på verksamheten som ska vara avgörande, inte vem som är huvudman.

Centerpartiet i Älmhult vill arbeta för att genomföra följande:

 • Det fria skolvalet görs obligatoriskt inför F-klass, åk 4 samt åk 7. Elever berättigade till skolskjuts skall få skolskjuts till vald skola.
 • Utökad information som når ut till alla, möjligheten och kunskapen att kunna välja ska vara lika för alla oavsett familjens utbildning och bakgrund.
 • Utveckla olika profiler på våra förskolor och skolor, t.ex natur/språk. Det är bra för eleverna som har olika behov och attraherar olika lärare.
 • Möjliggör ökat elevantal på den uppskattade och välpresterande Montessoriskolan/-förskolan.
 • Det ska finnas anpassade yrkesutbildningar på gymnasienivå för nyanlända i gymnasieålder.
 • Ta tillvara kompetens inom det teknikgenombrott som skett inom skolan under pandemin. Utveckla metoder för distanslösningar inom olika områden för att öka valfrihet, skapa spets och brett utbud av utbildningar.

Vill du ladda ner vårt valprogram som en PDF-fil hittar du det här: Centerns valprogram 2023-2026 , 301.3 kB.

Gusten Mårtensson
Gruppledare för Centerpartiet i Älmhult, kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun
Nusreta Kurtanovic Nilsson
Ordförande i Centerpartiet i Älmhults kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.