Krönika

Demokrati för alla

Bildtext: Per Schöldberg (C), riksdagsledamot, Kronoberg

 

Personer med funktionsnedsättningar kan sakna tillgång till det offentliga livet på det sätt många av oss tar för givet. Att kunna röra sig i samhället, ta del av information och delta i det demokratiska samtalet kan många gånger ha begränsningar. Den liberala grundidén om individens rätt till egenmakt, respekt, likabehandling och inflytande måste gälla alla människor, oavsett funktionsnedsättning.

Alla medborgare ska ha möjlighet att påverka och delta i det vardagliga demokratiarbetet, även mellan val. Därför måste alla lokaler där demokratin utövas vara fullt tillgängliga. Idag är det inte så; ofta saknas hörselslingor och andra anpassningar. Detta måste åtgärdas för att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna delta på lika villkor i den praktiska demokratin. Vi riskerar att gå miste om många värdefulla och engagerade personer som annars inte kan vara en del av vårt gemensamma demokratiprojekt.

Här har även de politiska partierna ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för engagemang i sina egna rörelser, bland annat genom att anordna tillgängliga möten och att kommunicera med väljarna med hjälp av teckenspråk, lättläst svenska med mera.

En livskraftig och stark demokrati behöver engagerade och delaktiga medborgare. Men alla måste då också ha faktisk möjlighet att ta del av, och själva delta, i de demokratiska processerna. Därför är det viktigt att komma ihåg att demokratin inte bara utövas vid valurnorna vart fjärde år. För att demokratin ska leva, stärkas och utvecklas, måste alla ha möjlighet att delta i både de politiska valen och den demokratiska vardagen på lika villkor. Människor med olika typer av funktionsnedsättningar, men även yngres och äldres specifika möjligheter och behov när det gäller delaktighet måste ständigt utvärderas och mötas med anpassade lösningar. Demokratins kostym måste skräddarsys i många storlekar för att alla ska kunna delta och bidra.

Det behövs göras en genomföra en översyn av tillgängligheten i vallokaler, med målsättningen att alla vallokaler ska vara anpassade. Vi behöver stärka myndigheternas arbete för att öka möjligheten till demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Valhemligheten för personer med funktionsnedsättningar måste stärkas. Sist men inte minst så behöver myndigheter utveckla sitt arbete med att erbjuda information på lättläst svenska och lättillgänglig information för personer med nedsatt syn och hörsel inför val.


Per Schöldberg
Riksdagsledamot (C)
Kronoberg