Debatt

Dags för en ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Bildtext: Angelica Karlsson (C) riksdagskandidat och kommunalråd Lessebo kommun,

Golnoush Keshavarzi (C) regionstyrelseledamot Region Kronoberg


Äntligen kan ett viktigt steg tas för en bättre beroendevård i landet. Att det finns utmaningar inom missbruks- och beroendevården är ingen hemlighet. En del av utmaningarna bygger på att vården idag inte är jämlik utan ser olika ut beroende på vart i landet du bor. Så ska det inte vara, vi behöver en jämlik vård över hela landet.

En del i bakgrunden för detta är att ansvaret för beroendevården idag är delat mellan kommun och region. Något som Centerpartiet drivit på och kämpat för att förändra både i riksdagen och inom SKR. Nu ställer sig Sveriges kommuner och regioner (SKR) bakom Centerpartiets linje om att ansvaret för all vård bör flyttas helt till regionerna.

Detta skulle i praktiken innebära att vi på ett bättre sätt kan erbjuda vård till de människor som lider av en beroendesjukdom och kommunerna kan fokusera på det stora behov av social insatser som ofta behövs. Samtidigt kommer det vara en utmaning för Region Kronoberg och övriga regioner att ta detta ansvar. Dock är det nödvändigt att ansvarsfrågan blir tydligare om vi ska klara av en jämlik och bra vård av hög kvalitet.

Behandling av skadligt bruk och beroende måste utgå från att både behandla sjukdomen och så långt möjligt lindra symptomen. All annan sjukvård har det perspektivet och missbruksvården ska inte vara ett undantag. Med en förändring blir det ännu mer markerat att beroendevården ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vården ska även ske samordnat med andra psykiatriska och somatiska tillstånd. Den psykiska ohälsan, som är vanlig vid beroende, ska omhändertas genom väl sammanhängande insatser. Idag är det många som inte får den behandling som krävs för att må bättre, vilket är en förutsättning för att klara av att bli fri från sitt beroende. Inte sällan är det så att människor med psykiatriska diagnoser och ett beroende, inte får behandling för sin psykiska ohälsa utifrån att de inte är drogfria. När det då är måendet som driver beroendet hamnar de i moment 22, de får inte hjälp alls. Med ett tydligt ansvar och uppdrag gällande samordnad vård och behandling vid samsjuklighet får fler den vård de har rätt till.

För att se till att huvudmännen får så goda förutsättningar som möjligt för att klara sitt uppdrag är det nödvändigt att det klargörs vilka åtgärder som är att betrakta som regionens ansvar respektive kommunens ansvar. Den s.k. samsjuklighetsutredningen ger bra förutsättningar för denna utveckling av vården. Utredningen förtydligar inte bara ansvaret, den ställer även krav på samarbete mellan region och kommun. Här är Kronobergs län en bit på vägen med den verksamhet som bedrivs genom Integrerad missbruks- och beroendemottagning som är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets kommuner. Men mycket mer finns att göra och utveckla.

Nu när SKR ställt sig bakom Centerpartiets förslag ligger bollen hos regeringen och riksdagen att snabbt göra verklighet av förslagen. Vilket behövs för att vi ska klara av att ge den vård som behövs, det blir helt enkelt för Sveriges och beroendevårdens bästa.

Angelica Karlsson (C), riksdagskandidat och kommunalråd, Lessebo kommun
Golnoush Keshavarzi (C), regionstyrelseledamot, Region Kronoberg