web stats

Jämlik skolskjuts tar Tingsryds kommun framåt

Från Centerpartiers sida menar vi att alla kommunens elever ska behandlas lika, oavsett vilken som är huvudman för den skola som de har valt. Vi vill därför att Tingsryds kommun anordnar skolskjuts även för friskoleelever med behov av skolskjuts inom grundskolan då dessa går i geografiskt närmaste skola.

För detta har vi avsatt medel i 2019 års budget som tillsammans med en del av den besparing som gjordes i och med den nya skolskjutsupphandlingen löser finansieringen, så att vi i Tingsryds kommun kan hävda att vi står för kommunallagens likställighetsprincip. Vi behöver dock agera snabbare än så. Vi behöver få till stånd en lösning redan till årets hösttermin för friskolornas skolskjutselever. Av denna anledning har vi idag lämnat in nedanstående skrivelse till bildningsnämnden. Det är nämligen med jämlik skolskjuts som vi tar Tingsryds kommun framåt.

Skrivelse till Bildningsnämnden i Tingsryd Jämlik skolskjuts

Centerpartiet anser att elever som går i grundskolan inom Tingsryds kommun ska behandlas lika vad gäller skolskjuts. Deras föräldrar betalar också skatt till kommunen. Det är inte rimligt att föräldrar själva ska bekosta skolskjuts, trots att deras barn går i den geografiskt närmaste skolan. Ifall kommunen hade haft kvar kommunal skola på den nivån i kommundelen, hade ju eleverna fått sin skolskjuts betald med skattemedel. Det är dessutom billigare att ordna skolskjuts till den geografiskt närmaste skolan.

Rent juridiskt är det detta som ska jämföras – vad det kostar kommunen att bussa barnen till anvisad skola jämfört med vad det kostar att ordna skolskjuts till den geografiskt närmaste skolan. Är det billigare till den geografiskt närmaste skolan, har eleverna rätt att få skolskjuts dit.

Elever som bor i tätort i Ryd och Rävemåla behöver ju också bussas till anvisad kommunal
skola, så kommunen borde definitivt spara på att ge skolskjuts eller skolskjutsbidrag till
närmaste geografiska skola för de elever som behöver skolskjuts fram till Ryd respektive
Rävemåla. Det är i storleksordningen ca 20 000 kronor per elev i tätort man slipper lägga ut på skolskjuts då dessa går på hemmaplan i stället för i anvisad skola.

Eftersom upphandlingen av skolskjutsar blivit billigare än tidigare bör det finnas ekonomiskt utrymme. Centerpartiet lägger till öronmärkta budgetmedel för dessa skolskjutsar från 2019.

Centerpartiet föreslår därför följande:

 • a t t Tingsryds kommun anordnar skolskjuts även för friskoleelever med behov av
  skolskjuts då dessa går i geografiskt närmaste skola,
 • a t t som ett alternativ, Tingsryds kommun betalar ut skolskjutsbidrag till
  friskoleelever med behov av skolskjuts då dessa går i geografiskt närmaste
  skola,
 • a t t skolskjuts eller skolskjutsbidrag enligt ovanstående anordnas redan under
  höstterminen 2018, dock senast under vårterminen 2019.

 

För Centerpartiet

Mikael Andersson,
Maria Petersén,
Annica Hägg Johansson,
Britt-Louise Berndtsson,
Ann-Charlotte Cato