web stats
 • / Nyheter
 • / Inriktningsbeslut för arenafrågan i Tingsryds kommun

Kommunstyrelsen 2020-03-23

Inriktningsbeslut för arenafrågan i Tingsryds kommun

Arenafrågan är en stor fråga för Tingsryds kommun som kräver stor långsiktighet och god framförhållning gällande de kostnader som detta innebär. Då Tingsryds kommun kommer att behöva stå för driftskostnaden under överskådlig tid är det viktigt att vi har ett ansvarsfullt kommunperspektiv där vi framför allt tänker på barn och ungdomars behov.

Från Centerpartiets sida ser vi som den mest ansvarsfulla lösningen att investera i en ny isyta och fler omklädningsrum intill dagens ishall, Nelson Garden Arena. Denna placering nära skolorna sparar tid och är mer trafiksäker för unga i alla åldrar. Vi är medvetna om att det finns visst renoveringsbehov i nuvarande ishall men menar att denna lösning är den som är mest långsiktigt gångbar för en hållbar utveckling av kommunen. Likaså innebär placeringen vid Idrotten 1 möjlighet att hålla ned investeringskostnaden för anläggningen så att den totala driftskostnaden långsiktigt kan hålla sig inom de 13,5 mkr (+ indexuppräkning) som Tingsryds kommun långsiktigt kan mäkta med. Bygger vi intill nuvarande ishall kan vi dessutom ha en ny isyta på plats inom en betydligt närmare framtid än vad en annan lösning skulle innebära.

Då vi från Centerpartiets sida redan nu är på det klara med att vi vill se en om- och tillbyggnad av befintlig ishall på Idrotten 1 menar vi att det är slöseri med både tid och resurser att fortsätta utreda ett arenabygge vid Mårdslycke. Vi tar bäst ansvar för framtiden genom att redan i denna del av processen fastslå att det är en om- och tillbyggnad befintlig ishall på Idrotten 1 som vårt inriktningsbeslut ska resultera i.

Med detta ställningstagande i ryggen yrkade Centerpartiets på följande beslutsformuleringar när kommunstyrelsen sammanträdde den 23 mars:

Centerpartiet yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 1. Att det efter upphandling ska genomföras en om- och tillbyggnad av ishall på Idrotten 1 till en investeringskostnad om högst 100 mkr.
 2. Kommunens årskostnad för (kapital/drift/hyra) får öka med högst 8 mkr till följd av om- och tillbyggnad av ishall på Idrotten 1, vilket motsvarar en total kommunal årskostnad om högst 13,5 mkr med uppräkning enligt konsumentprisindex.
 3. Kommunens årskostnad innefattar tillgång till en anläggning med två isytor för all barn- och ungdomsverksamhet, allmänhetens åkning, korpverksamhet, skolor, hockeygymnasium, och evenemang med tillhörande serviceytor samt övrig möjlig föreningsverksamhet, medan Tingsryds Hockey AB själva står för sin junior- och elitverksamhet.
 4. Utöver ovan nämnda kostnader är kommunen beredd att svara för kompletterande kringinvesteringar i infrastruktur i området kring Idrotten 1 som faller inom det kommunala ansvaret.
 5. Målet är att om- och tillbyggnad av anläggningen ska vara genomförd senast år 2023 med fokus på hållbarhet och miljöeffektiv drift.
 6. Finansieringen av kommunens kostnader för anläggningen ska arbetas in i kommunens ekonomiska flerårsplan för åren 2021-2023 genom utökning av ksau:s utvecklingspott med 1,5 mkr per år.
 7. Kommunfullmäktige godkänner budget, för fortsatt utredning av om- och tillbyggnad av ishall på Idrotten 1, om 300 tkr för perioden april till december 2020 med finansiering ur ksau:s utvecklingspott i budget 2020.
 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ärendet vidare i enlighet med detta inriktningsbeslut.
 9. Kommunstyrelsen ska, innan byggnation påbörjas, lämna ärendet till kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande i frågan.
 10. Projektet med om- och tillbyggnad av ishall vid Idrotten 1 skall fortlöpande återrapporteras till fullmäktige för avstämning.

För att ta del av yrkandet i pdf-format, klicka här >>

Dessvärre blev Centerpartiet nedröstade i detta ärende då majoriteten (S, M, KD) fortfarande vill hålla det öppet för att det ska byggas en storslagen arena vid Mårdslycke i Tingsryd. Från Centerpartiets sida reserverade vi oss till detta beslut då vi menar att det inte är långsiktigt ansvarsfullt att riskera den kommunala ekonomin för överskådlig tid på detta sätt, vilket en ny arena vid Mårdslycke skulle innebära.