web stats

Pressmeddelande
2020-10-19

Budgetframgång för Centerpartiet i Tingsryds kommun

Centerpartiet fick på dagens sammanträde i kommunstyrelsen gehör för Centerpartiets satsningar i budget 2021. Det är satsningar som nu kompletterar det budgetförslag som går vidare för beslut i Kommunfullmäktige den 9 november. Sammantaget innebär detta att Tingsryds kommun kommer att få en komplett och bra budget med en tydlig centerprägel som kan ta Tingsryds kommun framåt.

I budget för 2021 gör Centerpartiet stora prioriteringar på landsbygdsutveckling. Tingsryds kommun behöver nämligen ta fasta på att vi är en utpräglad landsbygdskommun där vi måste nyttja alla krafter som finns ute i våra orter. Vi behöver stärka Tingsryd som centralort likväl som vi behöver ge kommunens övriga orter bättre förutsättningar att i positiv anda utvecklas och lyftas i det som gör just dem unika och attraktiva. Vi ska se till att Tingsryds kommun blir en framgångsrik kommun i alla dess delar.

Vi måste lyfta vår stolthet i att vara just en landsbygdskommun, där vi jobbar hårt för att stärka de krafter som bidrar till lokal samhällsutveckling, infrastruktur, boende och företagande både inom och utanför tätorten, säger Anna Johansson (C), oppositionsråd i Tingsryds kommun.

Faktumet att Tingsryds kommun är en utpräglad landsbygdskommun där en stor del av kommunens medborgare bor utanför kommunens tätorter innebär att infrastrukturen i kommunens mindre vägnät är ytterst viktig för kommunens medborgare.

Inte minst är kommunens mindre vägnät viktigt för att samhällsnyttig trafik såsom skolskjutsar, hemtjänst, blåljustrafik m.m. ska komma fram. En bra infrastruktur ut i dess minsta beståndsdelar är viktiga för vår framtid som kommun som helhet, säger Mikael Andersson (C), 2:e vice ordf. bildningsnämnden.

  • Centerpartiet satsar 1000 tkr till utökat underhåll av de enskilda vägarna.
  • Sommarlovskort inom kollektivtrafiken till ungdomar som slutar åk 7-9 samt gymnasiets åk 1-2.
  • Satsning på arbete med landsbygdsutveckling med initialt fokus på att ta fram ett kommunalt landsbygdsutvecklingsprogram.
  • Satsning på att ge uppdrag och pengar till kommunledningsförvaltningen att påbörja projekt Framtid Tingsryd, ett projekt för att just initiera ett offensivt arbete med fokus på utveckling i kommunens alla delar.
  • Satsning på arbete med miljöarbete med initialt fokus på att ta fram ett kommunalt hållbarhetsprogram.
  • Ge bättre möjligheter till kulturupplevelser och andra aktiviteter för personer inom äldreomsorgen genom att inrätta en aktivitetspott.
  • Satsning på ytterligare resurser till marknadsföring av Wasaskolan för att stärka dess attraktivitet.
  • Utökad budgetram för bildningsnämnden från och med år 2022 för att säkerställa att vi med dagens skolorganisation intakt upprätthåller en hög kvalité i verksamheterna.

Centerpartiet har valt att hantera Centerpartiets satsningar i budget 2021 som tilläggsyrkande till det samlade budgetförslag som minoritetsstyret i Tingsryds kommun presenterar. Detta gör vi då Centerpartiets överenskommelse för att i våras släppa fram det nya minoritetsstyret i kommunen innebar att vi nu har haft möjlighet att på förhand ta del av minoritetsstyrets budgetförslag. Centerpartiet har således kunnat konstatera att vi i stora delar är positiva till minoritetsstyrets budget där vi välkomnar deras prioriterade satsningar och den inriktning som de nu pekar ut i sin budget. De är återhållsamma samtidigt som de vågar satsa på utveckling vilket är viktigt för Centerpartiet. Genom detta har Centerpartiet kunnat fokusera på att lyfta just Centerpartiets hjärtefrågor i vår egen budgetprocess för att snarast komplettera minoritetsstyrets budgetförslag i de delar vi menar behöver stärkas, för att det ska bli en så komplett och bra budget som möjligt.

Vi ser mycket positivt på det budgetförslag som nu går upp för beslut i kommunfullmäktige. Budget 2021 har fått en tydlig centerprägel och kommer att ge positiva förutsättningar för kommunens utvecklingsmöjligheter, säger Anna Johansson (C), oppositionsråd i Tingsryds kommun.


För ytterligare information:

Anna Johansson (C), oppositionsråd i Tingsryds kommun, 070-609 51 91

Mikael Andersson (C), 2:e vice ordf. bildningsnämnden, 073-153 53 98

Ni hittar Centerpartiets samlade budgetdokument här >>