web stats

Att det satsas stort på Ryd är viktigare än att vuxenutbildningen blir kvar i Ryd

Ett ärende gällande vuxenutbildningens placering i Tingsryds kommun behandlades på kommunstyrelsen den 1 mars. Detta ärende var en direkt följd av den olycksaliga brand som totalförstörde vuxenutbildningens lokaler i Ryd den 10 december 2020. Knäckfrågan var inte huruvida det ska byggas nya lokaler för vuxenutbildningen utan frågan stod mellan var de nya lokalerna ska uppföras. Det vill säga, om det ska byggas nya lokaler i Ryd för att ersätta den nedbrunna fastigheten på skolområdet i Ryd, eller om det ska byggas nya lokaler i anslutning till Wasaskolan i Tingsryd för att då kunna göra vuxenutbildningen mer tillgänglig och även kunna uppnå samordningsvinster med övriga delar av vuxenutbildningen och gymnasieskolan?

För Centerpartiet sida är detta en svår fråga och en fråga där vi internt inte är helt eniga. Detta då frågan om vad som ska hända med den nedbrunna fastigheten på skolområdet i Ryd handlar om så mycket mer än enbart lokaliseringen av vuxenutbildningen. Branden var ett hårt slag för Ryd och att inte återuppbygga dessa lokaler riskerar att späda på en många gånger helt berättigad känsla om att samhället alltför ofta får stå tillbaka gentemot Tingsryds tätort. Frågan handlar således även om att återupprätta känslan av samhörighet och gemenskap med Tingsryds kommun som helhet. Ärendet i kommunstyrelsen den 1 mars handlade dock strikt om lokaliseringen av vuxenutbildningens verksamhet.

Det är också viktigt att ha med sig historiken till varför en del av vuxenutbildning blev förflyttad till Ryd 2017. Den del av vuxenutbildningen som flyttades till Ryd var tidigare förlagd till lokaler i Tingsryds tätort men det var i lokaler som inte höll en arbetsmiljömässig god funktion. Därför var det nödvändigt att hitta andra lokaler eller helt enkelt lägga ned den delen av vuxenutbildningen. De ekonomiska förutsättningarna för att bygga nya lokaler var vid denna tidpunkt ytterst små. Tingsryds kommun hade vid denna tid nämligen precis gått igenom ”stålbadet” Hållbar ekonomi med krav på att nyttja befintliga lokaler i egen regi. Samtidigt fanns det då kommunala lokaler som sedan länge stått i ”malpåse” vid Trojaskolan i Ryd. Av den anledningen blev det att en del av vuxenutbildningen flyttades till Ryd och lämnade Tingsryds tätort hösten 2017. Det var en nödlösning men en lösning som blev lyckad för Ryds del.

Strikt sett till förutsättningarna för vuxenutbildningens verksamhet som ska inrymmas i dessa lokaler och sett till att kommunmedborgare som kommer från andra delar av kommunen än just Ryd också ska kunna ta del av vuxenutbildningens hela studieutbud är frågan om placering tämligen enkel. Det var också dessa aspekter som vägde över när kommunstyrelsen fattade beslutet den 1 mars om att återuppbyggnaden av vuxenutbildnings lokaler kommer att ske i Tingsryd i anslutning till Wasaskolan. Från Centerpartiets sida avstod våra ledamöter dock att rösta vid denna votering. Anledningen till detta var att Centerpartiet vill kompensera Ryd med en ordentlig satsning som på riktigt kan lyfta samhället. Men då ärendet strikt handlade om vuxenutbildningens placering kunde vi inte ställa detta som ett skarpt motförslag på detta möte. Centerpartiet initierade därför ett nytt ärende med en rejäl satsning på Ryd, genom en medborgarbudget i Ryd.

Medborgarbudget är:
  • Ett sätt att demokratisera demokratin med dialog och möten mellan medborgare där de får möjlighet att prioritera hur kommunens resurser ska användas.
  • En process som alltid innefattar dialog om resurser, oftast investeringar men kan också innebära dialog om prioriteringar i tider av åtstramning när resurser behöver minskas.
  • En process där förtroendevalda är delaktiga i att forma förutsättningarna och att ta det slutgiltiga beslutet om genomförande.
  • En process som skapar kunskap om kostnader, behov av prioriteringar, skapar transparens och ökar medborgarnas förtroende för kommunen.
  • Medborgarbudget innebär också att medborgarna inte bara ges inflytande utan också möjlighet att ta ansvar för den lokala utvecklingen.
Läs mer om medborgarbudget på SKRs hemsida och i deras skrift Medborgarbudget - En världsomspännande modell för demokratisk inflytande


Vi i Centerpartiet är för decentralisering och när det gäller de allra yngsta barnens skolgång är det mycket viktigt att skolan finns i närområdet. Gällande vuxenutbildningen är det dock andra förutsättningar då en utbildning inom vuxenutbildning endast finns lokaliserad till en plats inom kommunen. Då behöver också detta vara på en plats som är tillgänglig för alla kommuninvånare oavsett var de bor i vår kommun. Centerpartiet har också lyssnat till de kunniga tjänstepersoner som ansvarar för verksamheten och får till oss att samordningsvinster finns med att ha lokalisering förlagd till Tingsryd i anslutning till Wasaskolan:

  • Det ger möjligheter för framtida samarbete med gymnasieskolan.
  • Vuxenskolan är till för vuxnas yrkesutbildning i hela kommunen och då bör det vara enkelt att ta sig till skolan via kollektivtrafiken.
  • Verksamheten blir mer samlad med samordningsmöjligheter inom vuxenutbildningens olika utbildningar.

Centerpartiet har dock inte varit helt enig i denna fråga om vad som ska ske med den nedbrunna fastigheten i Ryd. Centerpartiet låter ändå varje förtroendevald få göra sin röst hörd. Centerpartiet har ingen partipiska där alla måste följas åt vid ett beslut. Här i detta ärende har flera synpunkter kommit upp för diskussion och vid gruppmöten har varje medlem fått säga sitt. Centerpartiet var trots detta helt enigt i att det är viktigt att lyssna på de som bedriver verksamheten likväl på de som nyttjar verksamheten. Centerpartiet var också enigt i att initiera att en medborgarbudget upprättas och genomförs i Ryd. I en sådan medborgarbudget i Ryd ska invånare få vara med och tycka till i samhällsutvecklingen samt vara med och arbeta fram vad som ska uppföras vid den nedbrunna fastigheten. Det handlar om att komma fram om vad som kan ge det bästa mervärdet för Ryd och dess invånare.

Genom det förslag med en medborgarbudget i Ryd, som Centerpartiet initierade på kommunstyrelsen, blir det en stor satsning på Ryd. En satsning som kan ge betydligt större nytta för Ryd som helhet än vad det skulle ha inneburit att mot verksamhetens vilja ha behållit vuxenutbildningen i Ryd. Detta är en lösning som kommer att ge mycket större värde för Ryd som helhet. En lösning som vi är övertygade om att kommer att bli riktigt bra för invånarna i Ryd och kommunen som helhet!