Varför vill majoriteten i Älvsbyn inte se helheten?

Under våren 2016 gjorde SKL en analys av kostnadsbilden för Älvsbyns kommun.

Något överraskande för vissa, visade den att Älvsbyn har en mycket högre kostnadsmassa ställt mot de sju av SKL utvalda kommuner inom respektive område som har jämförbara förutsättningar som Älvsbyn. Detta var annat än den kostnadseffektiva verksamhet som den politiska majoriteten ofta påstår att de bedriver. Analysen visade att Älvsbyns kostnader var nästa 14 % högre än hos de jämförbara. Inom sex huvudområden var Älvsbyn hela 68,678 miljoner kronor dyrare än de jämförbara kommunerna.

Utan överdrift en stor utmaning där kraftfulla aktiviteter behöver startas upp omgående.

I budgetarbete under hösten 2016 föreslog Centerpartiet att ett försiktigt besparingsarbete skulle påbörjas inom de sex områdena för att börja minska på skillnaden på drygt 68 mkr. Vårt förslag förklarades som oseriöst och avslog av den politiska majoriteten.

Den största skillnaden i SKL-analysen var inom äldreomsorgen. Under försommaren 2016 påbörjades ett arbete inom enheten där även personalen var delaktig. Under våren 2017 fick KS en rapport över äldreomsorgens kostnader. Där beskriver utredarna att i vissa områden inom äldreomsorgen finns besparingsmöjligheter men att sett till hela skillnaden i kostnaden säger man att citat ”Vi har inte kunnat förklara och härleda omfattningen av en del av dessa kostnadsfördyringar …..”.

Tidsmässigt i samband med SKL-analysen presenterades en rapport av en översyn på förskolans kostnader. Deras kostnadsbild hade diskuterats i utskott under en längre tid. Den rapporten som inte politiskt diskuterats ännu, påvisar också att: ”Älvsbyns redovisade kostnader i årsredovisningar skiljer sig märkbart från de redovisade totalkostnader som uppges i SIRIS-databas. Dessa är hämtade från SCB och grundat på de räkenskapssammandrag (RS) som kommunen lämnar in”.

Skillnaden mellan en verksamhets direkta kostnader som redovisas i driftredovisningen och totalkostnader som rapporteras in till SCB är den fördelning av kommunens andra kostnader än de enskilda enheternas direkta kostnader. Dessa påslag sker via de räkenskapssammandrag (RS) som ovan påtalas.

För 2015 som SKL-analysen avsåg var dessa ”andra kostnader” påtagliga. För förskolan var påslaget av andra kostnader 48,93 % och för äldreomsorgen var det 43,45 % sett mot kostnaden i driftredovisningen.

Vår uppfattning är att om inte även kostnaderna via RS tas med i en analys kommer aldrig den totala bilden att framstå var Älvsbyn har sina högre kostnader än hos de jämförbara kommunerna.

Centern har väntat sedan SKL-analysen presenterades att det nödvändiga analysarbetet för denna totalbild skulle påbörjas, men inget hände mer än avslaget på vårt budgetförslag.

Därför var Centern tvungen att lämna in en motion om att arbetet ska påbörjas.

Döm om vår förvåning när den politiska majoriteten i Kommunstyrelsen inte anser att det är nödvändigt.

De anser att det arbete som påbörjats med ovan nämnda utredningar och enligt utsago en förbättrad upphandling av tjänster från kommunbolagen ska göra att motionen anses vara besvarad.

Det finns två felaktigheter i det ställningstagandet från majoriteten enligt Centern.

  1. De nästa 50 % av kostnadsmassan som tillkomer via RS analyserar man inte alls
  2. De åtgärder de pekar på berör främst 3 områden, inte alla 6

Den stora frågan för oss är varför majoriteten visar denna ovilja att ta reda var skillnaderna uppstår?

Vill de inte visa hur dålig kostnadseffektivitet man skapat under sitt långa maktinnehav?

Om inte denna kostnadseffektivitet kan förbättras kommer mycket stora skattehöjningar att bli nödvändiga inom en 10-års period enligt prognoser från SKL och andra kunniga framtidsrapportörer.

Centerpartiet anser att först måste man veta var de extra 68 mkr uppstår, innan ett seriöst förändringsarbete kan påbörjas över hela linjen.

För att gör nödvändigt förbättringsarbete är därför bifall till centerns motion ett viktigt första steg. Men en enig majoritet i KF av S och V vill inte se detta arbete.

De vill inte ta reda på varför det ser ut som det gör utan fortsätta i sina invanda föreställningar om att verksamheten är effektiv, trots en 68 mkr fördyrning utan kvalitetsfördelar.

Berit Hardselius och Göran Lundström

Centerpariet Älvsbyn