Interpellation Angående Antipsykotiska läkemedel för äldre

Interpellation, Kommunfullmäktigemöte 2018-04-23.
Angående Antipsykotiska läkemedel för äldre

 

I Socialstyrelsen och SKL´s senaste Öppna Jämförelser (ÖJ) har de redovisat ett antal läkemedelsindikatorer. Indikatorerna 27 och 28 bygger på personer 75 år och äldre som har hemtjänstinsats i ordinärt boende respektive de som bor på särskilt boende. Syftet är bl.a att påvisa behovet av sammanhållen vård och omsorg för äldre, där huvudmän och yrkesgrupper måste samverka för god vård och omsorg.

För dessa läkemedel finns indikation vid psykotiska symptom och vissa allvarliga beteendesymptom vid demens, t.ex. aggressivitet. I vården om äldre används de emellertid ofta för att dämpa beteendesymtom såsom motorisk oro, rop och vandring, oftast med blygsam eller ingen effekt. Preparaten är starkt förknippade med biverkningar av olika slag, såsom passivitet, kognitiva störningar och Parkinsonliknande symtom. De har också negativa effekter på känslolivet och sociala funktioner, och medför en ökad risk för stroke och förtida död hos äldre med demenssjukdom. Om användning bedöms vara indicerad bör låga doser tillämpas och en kort behandlingstid planeras, med snar (inom två veckor) utvärdering av effekt och eventuella bieffekter. Omprövning av behandlingen med ställningstagande till utsättning/dos minskning bör göras med täta intervall.

Indikatorn påvisar att resultatet från landets kommuner för användning av läkemedlet varierar.

Inom hemtjänst från längst 0,0 % av de äldre för Lekeberg till högst 10,9 %. Älvsbyns värde är 10,0 vilket ger den tredje sämsta platsen, 283 av 285 redovisande.

För Särskilt boende är vår placering ännu sämre, där vi har sista platsen av de 278 redovisande kommunerna med 32,7 %. Här har den bästa kommunen (Borgholm) 2,0 %.

Centerpartiet har tidigare år också frågat efter åtgärder för att inte placera sig bland de sämsta i landet för detta område.

Med hänvisning till ovanstående beskrivning från Öppna Jämförelser frågar Centerpartiet därför;

  • Varför använder de äldre i Älvsbyns kommun så mycket antipsykotiska läkemedel?
  • Kommer denna användning att föranleda någon åtgärd?
  • Om ja, i så fall vilken?

Älvsbyn 2018-04-23

För fullmäktigegruppen

Agneta Nilsson och Göran Lundström,
Ledamot i AOU och vice gruppledare för Centerpartiet i Älvsbyns kommun.