Motion lagd 2016: Förbättrad kostnadseffektivitet

Redan 2016 motionerade Centerpartiet i Älvsbyn för jämförelse med jämförbara kommuner. Nedan ser du motionen i sin helhet.

Motion KF 2016-11-28 - Åtgärder kring förbättrad kostnadseffektivitet.

Ledande personer för Konkurrensverket, Svensk Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Almega skriver i Dagens samhälle att: ”Konkurrensen pressar priserna, höjer kvaliteten och breddar utbudet av varor och tjänster”.

Vår uppfattning är att konkurrens kan ske på olika sätt.

Ett sätt är att jämföra sig med andra som gör samma saker som en själv. Frågan blir då hur den egna verksamheten står sig i denna jämförelse?

Älvsbyn kommun har i början av 2016 haft SKL att göra en analys av den verksamhet som kommunen bedriver. I analysen ingår även en jämförelse med andra likvärdiga kommuner. Kommuner som har samma verksamhet som Älvsbyn men som har andra resultat på både ekonomi och kvalitet. Vi anser att vi konkurrerar med dessa jämförbara kommuner om att bedriva en bra och kostnadseffektiv verksamhet.

Den analys som SKL gjorde påvisade (bild 27) inom 6 huvudområden stor skillnad på kostnadseffektiviteten. De 6 områdena är Infrastruktur, Fritid, Förskola, Utbildning, Äldreomsorg samt Affärsverksamhet.

För dessa områden med jämförbar verksamhet var Älvsbyn hela 68 674 tkr dyrare.

Ändå har vi inte bättre verksamhet än hos dessa jämförbara kommuner utan inom vissa områden t.o.m klart sämre än hos några av dem.

Behovet av en bättre kostnadseffektivitet för vår kommun är stor främst av två orsaker:

  • för att kommunen ska nå sitt resultatmål om minst 2 % av skatter och statsbidrag
  • för att kommunen står inför stora utökade ekonomiska åtaganden de närmaste åren

Därför föreslår Centerpartiet följande;

  • Älvsby kommun gör en djupanalys över var dessa fördyringar uppstår inom dessa 6 områden.
  • I denna analys redovisas även hur ”tillkommande kostnader” via räkenskapssammanställningen påverkar fördyrningen.
  • Ett förändringsprogram tas fram för att Älvsby kommun ska kunna bedriva sin verksamhet med samma kostnadseffektivitet som hos de jämförbara kommunerna.
  • kan en parlamentarisk ”styrgrupp” utses för detta förändringsarbete.

 

Älvsbyn 2016-11-25
För fullmäktigegruppen

Berit Hardselius och Göran Lundström
Gruppledare och vice gruppledare för Centerpartiet i Älvsbyns kommun.