Budget 2019

I centerns budget för Älvsbyns kommun 2019 har vi speciellt satsat på dessa fyra områden:

- Utsatta barn och familjer
- Byaskolor
- Läsförmåga
- Gymnasiet

Fortsätt läsa så hittar du också information om vilka besparingar vi vill göra och varför. Vi berättar också vart de pengarna ska satsas istället.

sol-has-bg

 

I Centerns budget har vi speciellt satsat på dessa fyra områden:

Utsatta barn och familjer

Familjecentral begärda 330 tkr
Familjeteam minst 2 åa 1 250 tkr (enhet enligt BoF utredning)
Socialsekreterare: vi vill vänta med fler resurser tills nya organisationen visar på behov
totalt 1 580 tkr

Byaskolor

Underskottstäckning Vidsel RO 1 000 tkr
Korsträsk 300 tkr gäller grundskolan
Skolskjuts till Korsträsk gympasal 150 tkr C stöder verksamhet som flyttar ute till byaskolor
Skolskjutsar begärda 1 200 tkr underfinansierad idag, blivit dyrare
Personalrum Vidsel förskola 70 tkr investering för bättre trevnad
Totalt 2 720 tkr

Läsförmåga

Läsgaranti 2 åk + godkänt svenska 3 åk 650 tkr en extraresurs för åk 2-3.

Gymnasiet

Sprint/introduktionsprogram 550 tkr extraresurs för våra invandrare
IKK nästan hela det begärda 4 900 tkr bättre marknadsföring bör klara resten
Elevresor begärt 850 800 tkr bättre marknadsföring bör klara resten
Totalt 6 250 tkr

 

Förutom dessa satsningar gör Centern i Älvsbyn följande inriktningsbeslut:

- Utredningsteam i Hemtjänsten 2 000 tkr

- Regnbågen omsorg om funktionshindrade 2 124 tkr

- C ger även full kostnadstäckning (750 tkr) för nya Samhällsstrategen

- C låter även kostnadskompensationen vara kvar i sin beräknade storlek

Vad har Centern då sparat på?

2016 visade SKL att Älvsbyn var mycket dyrare än jämförbara kommuner. Av kostnaderna kommer ca 40 % från andra områden än den egentliga verksamhetsramen. Det är lokaler, Overhead, mm.

Därför vill Centerpartiet i Älvsbyn göra besparingar över hela linjen för att även påverka dessa påslag:

- Generell besparing på alla verksamhetsramar med 1,6 %

- 8 062 tkr

Utöver detta följande extra besparingar:

- Elevhälsan BoF chef blir ansvarig elevhälsa - 200 tkr enlig skolchefen

- Kommunövergripande - 250 tkr

- Näringsliv - 150 tkr

- Personlig assistans - 150 tkr

- ÄFAB - 250 tkr

- Hemtjänst - 306 tkr

- Säbo - 487 tkr

- Städverksamheten - 200 tkr

Äldreomsorgen är enligt SKL sett till standardkostnaderna fjärde dyrast i Sverige, 26,5 % dyrare än standardkostnaden. Bästa kommunen har 22,6 % lägre kostnader än den standardkostnad som SKL räknat fram.

Våra besparingar totalt blir 10 055 tkr

Med våra satsningar och besparingar och den skatteprognos som senast (15 maj) presenterades blir resultatet 4 298 tkr.

Kom ihåg att enligt SKL är det enbart Grundskolan, Politik, IFO samt riktade insatser som inte är klart dyrare än jämförbara kommuner.

Här nedan kommer varje område lite mera beskrivet och orsaken till satsningen.

I Centerns budget har vi speciellt satsat på 4 områden. Ett av dessa är

- Utsatta barn och familjer

Familjecentral begärda 330 tkr

Familjeteam minst 2 åa 1 250 tkr (enhet enligt BoF utredning)

Socialsekreterare, vi vill vänta med fler resurser tills nya organisationen visar på behov

totalt 1 580 tkr

Under 2017 gjordes sammanlagt 430 orosanmälningar kring våra barn,

När någon ser något som inte ser bra ut för ett visst barn kan-ska man göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Av dessa 430 anmälningar var det 223 unika barn. Händelser kring barn blir därmed anmälda flera gånger för vissa barn. 223 barn som far illa, barn som ska vara vår framtid.

I en verksamhetsrapport över Barn och familjeenheten för 2017 framgår fördelar med nuvarande Familjeteam. I analysen står det att: ”när Familjeteamet kopplas in och ger tidiga insatser till barn, unga och familjer ser vi att eventuella framtida placeringar troligast förhindras till viss del”.

Familjeteamet jobbar i nära samarbete med och på uppdrag av socialsekreterare.

Center vill till Familjeteamet öka resurserna för dessa tidiga insatser och ger pengar för två ytterligare medarbetare.

För att stärka vissa familjer ytterligare ger vi begärda 330 tkr till förskolan för en Familjecentral.
Vi har tron på att tidiga insatser ger mindre problem framgent, så detta vill centern satsa på.
Vi vill avvakta den nya organisationen för socialsekreterarna innan vi tar ställning till deras antal.

I Centerns budget har vi speciellt satsat på 4 områden. Ett annat av dessa är

- Byaskolor

Underskottstäckning Vidsel RO 1 000 tkr
Korsträsk 300 tkr gäller grundskolan
Skolskjuts till Korsträsk gympasal 150 tkr C stöder verksamhet som flyttar ute till byaskolor
Skolskjutsar begärda 1 200 tkr underfinansierad idag, blivit dyrare
Personalrum Vidsel förskola 70 tkr investering för bättre trevnad

Totalt 2 720 tkr

Centern vill inte tillåta Älvsbyns kommun att klyvas ännu mer! Tätort kontra byar. Vi vill ta vara på kraften i byarna, uppmuntra och stödja den. Därför satsar vi på och stöder byaskolor. Centern vet att Blomstrande byar bidrar till en stark tätort.

Vi ger full underskottstäckning för Vidsels Rektorsområde som även innefattar Vistträsk grundskola. Vi stöder även grundskolan i Korsträsk.

Förslaget på att använda sporthallen i Korsträsk för idrott för elever från tätorten tycker vi är bra, så vi ger pengar till transporten för det. C stöder all verksamhet som flyttar ut till byar. Det underskott som dagens skolskjutsar har efter nya avtal täcker vi också full ut så att detta inte behöver tas från undervisning.

Dessutom ger vi i investeringen pengar till att piffa upp personalrummet för förskolan i Vidsel.

Som vi ser det, är det fel inriktning att som S satsa så mycket energi på besparingar i grundskolan (byaskolor och högstadiet i Vidsel) när de stor ekonomiska "tjuvarna" (69 mkr) finns inom de övriga huvudområden som är Infrastruktur, fritid, kultur, förskola, gymnasiet, äldreomsorgen och affärsverksamheten.

I Centerns budget har vi speciellt satsat på 4 områden. Ett annat av dessa är

- Läsförmåga

Läsgaranti 2 åk + godkänt svenska 3 åk 650 tkr en extraresurs för åk 2-3.
Centern vill ytterligare stödja elevers förmåga till att hitta läskoden, kunna läsa. Detta är grundläggande för om en elev ska ha en ständig uppförbacke i skolan eller inte. Allt skolarbete bygger på att man kan läsa. Därför vill vi ge ytterligare en resurs till detta viktiga arbete i lågstadiet.

I Centerns budget har vi speciellt satsat på 4 områden. Ett av dessa är

- Gymnasiet

Sprint/introduktionsprogram 550 tkr extraresurs för våra invandrare
IKK nästan hela det begärda 4 900 tkr bättre marknadsföring bör klara resten
Elevresor begärt 850 800 tkr bättre marknadsföring bör klara resten

Totalt 6 250 tkr

Under flera år har Interkommunala kostnader alltid visat stort underskott. Vi kan inte hindra Älvsbyns elever att gå gymnasieutbildning i andra kommuner, därför ger vi nästan full kostnadstäckning till de redovisade kostnaderna för 2019.

Vi hade även en stor ökning av IKK med i förra årets budget, men det blev inte antaget av KF. Vi gör nytt försök detta år.

Elevresor för gymnasieelever har blivit dyrare, vi ger täckning för största delen av denna ökning. Varför vi inte ger full täckning, är för att centern vill att skolan ökar sin marknadsföring så att fler elever från kommunen går gymnasiet i Älvsbyn

För våra nyanlända som inte har god studievana från sitt hemland vill vi ge en extra resurs under 2019, för att ge dem en bättre förutsättning för att klara de krav för behövs för att kunna fortsätta in på gymnasieutbildning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.