Centerns kommentarer till SKA-rapporten 2021 för grundskolan

Man kan läsa SKA-rapporten för Grundskolan på flera sätt. Centern hade tidigare begärt att skolan skulle göra en handlingsplan kring de dåliga resultaten med mycket rött i senaste elevenkäten.

I SKA noterar vi för lärarna:

 • att lärarna har brister i hur de kopplar IKT till stöd i undervisningen
 • att lärare på Fritids bör få bättre kompetensutveckling för ökat stöd till elever
 • att lärarna på högstadiet har inte samsyn kring ordningsregler och gränsdragningar

vi noterar för stödåtgärder:

 • att Älvåkra har utarbetat stödåtgärder för elever som riskerar att inte nå målen
 • men att denna tydliga inriktning saknas i låg och mellanstadiet

Det borde väl vara tvärs om, ju tidigare insatser desto bättre resultat?

vi noterar för frånvaro:

 • att KNL vill utveckla rutiner som motverkar frånvaro
 • men att Park mest funderar vem som ska göra jobbet med kontakten med hemmet
 • och att i högstadiet har 20 elever för stor frånvara under förra läsåret

vi noterar för kränkningar:

 • att under förra läsåret rapporterades 226 kränkningar,
 • under 2021 har till BFU rapporterats 274 kränkningar varav 59,5 % är från Park
 • kan säkert vara del av att 75,3 % av eleverna känner sig otrygga på Park, 9:e sämst i Sverige i elevenkäten

Vi noterar slutsatsen:

 • I klasser med problematik kring trygghet och studiero påverkas betygen negativt i hela gruppen
 • det behövs skapa en kultur där elever drivs av utmaningar och att de vill lära sig så mycket som möjligt, populärt att vara duktig
 • att vikten av att som elev känna sig sedd, lyssnad till och bekräftad går inte att överskatta.

För att skapa ett bättre fokus på elevenkäten och de utvecklingsområden som rapporten beskriver föreslår Centerpartiet:

 • att BFU och skolan får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan med aktiviteter och ansvariga och tidpunkter. Handlingsplanen ska rapporteras tillbaka till KF under feb.

UTDRAG FRÅN SKA SOM ÄR UNDERLAGET TILL OVANSTÅENDE ARGUMENTATION:

Lärarna:

KNL: De flesta lärare och fritidspedagoger upplever att de har bristande kunskaper kring hur de kopplar IKT till stöd i undervisningen.

Park: Framgent behöver det säkerställas att skolans lärare i fritidshem ges möjlighet till att delta i högre grad vad gäller kompetensutveckling

Älvåkra:Här påtalar eleverna att de ser att lärarna inte har samsyn gällande ordningsreglerna, exempelvis insamlandet av mobiltelefoner. Lärarna anser att det är skillnad på var olika lärare drar gränsen för vad som är stökigt i klassrummet. Risken finns att normen för arbetsro förskjuts i stökiga grupper.

Stöd:

Älvåkra: Vi har utarbetade rutiner för stödåtgärder vid skolan. När en lärare ser en risk att en elev inte kommer att nå målen, ska en handlingsplan upprättas där extra anpassningar dokumenteras.

Lågstadiet: När det gäller eleven som saknar tillräckliga kunskaper i flera ämnen måste frågan om åtgärdsprogram och extra anpassningar varit rätt utformade och tillräckligt omfattande ställas.

Skolfrånvaro:

KNL: Ett identifierat utvecklingsområde inför kommande läsår är även att fördjupa arbetet med rutinen för tidiga insatser av skolproblematisk frånvaro.

Park: Utvecklingsbehov är: Ett mer kontinuerligt, strukturerat och tydligare arbete med frånvarorapportering behöver tas fram. En större medvetenhet hos pedagogerna bör etableras kring arbetet med problematisk skolfrånvaro. Hur ska kontakten mellan skola och hem se ut och vem ska ”ansvara” för den…klasslärare eller ”spec”? punkt

Älvåkra: Under läsåret 20/21 var det 20 elever (10 pojkar, 10 flickor) med problematisk frånvaro på skolan

Kränkningar och otrygghet:

Generellt: För läsåret 20/21 har 226 ärenden inrapporterats till huvudmannen. Efter genomförd utredning så konstateras att 95% av de inrapporterade ärendena är en faktisk kränkning och 5% inte kunnat konstateras som en kränkning. Via enkäter och elevintervjuer ser vi att eleverna överlag känner sig trygga och att det förebyggande och främjande arbetet ger ett gott resultat. Eleverna känner att de har vuxna på skolan som de känner sig trygga med och att de vuxna lyssnar, bryr sig om samt tar tag i händelser då de uppstår.

Park: Hög vuxennärvaro bland de yngre eleverna på skolan ute på raster har visat sig ge goda effekter och resulterat i att eleverna får ett bättre språkbruk. Skolan har överlag en hög andel kränkningsärenden kopplade till elever på mellanstadiet.

Generellt: Vårt mål är att ständigt arbeta för att ALLA elever ska känna sig trygga på skolan. I elevintervjuer och enkäter framkommer det att elever upplever att, syns inte minst i Skolinspektionens elevenkät där det framkommer att särskilt elever i årskurs 5 känner en otrygghet i skolan. I klasser med problematik kring trygghet och studiero påverkas betygen negativt i hela gruppen. Högstadiet har utmaningar med att etablera samsyn kring hur de gemensamt framtagna spelreglerna ska efterlevas i alla klassrum, bland alla lärare, på alla lektioner.

Lärande miljö:

I elevintervjuer framkommer det att skolan har elever som känner sig uttråkade och vill ha utmaningar. Lärare upplever i sin tur att de känner sig otillräckliga i sin undervisning kring dessa elever.

Generellt: Att skapa en kultur där elever drivs av utmaningar och att de vill lära sig så mycket som möjligt.

Generellt: Det framkommer att lärarna i hög grad anser att de bemöter alla elever lika, d.v.s. med tillit och respekt samt med värme och tålamod. Dock delas inte denna uppfattning av eleverna. Det är en utmaning i att mäta känslan av sammanhang hos eleverna i enkäter. Vikten av att som elev känna sig sedd, lyssnad till och bekräftad går inte att överskatta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.