Reflektioner kring SKL-analysen för Älvsby Kommun

Undermålig kontroll

”Det var saker jag inte vill höra” säger vårt kommunalråd enligt PT den 11 april apropå det resultat som SKL-genomlysningen av kommunens verksamhet ger.

Vi måste fråga oss, hur kan detta vara en överraskning?

Sedan 2009 har kommunens budgetdisciplin varit sådan att man i sin Driftredovisning gjort ett totalt överskridande mot budget på 53 363 tkr. Jag upprepar, Drygt Femtiotre miljoner kronor!

Prata om att blöda och ingen i ledningen som bryr sig.

Under hösten 2015 framförde även S–ledningen flera gånger budskapet att skolan blöder.

SKL-analysen visa att det är andra områden som kostnadsmässigt har större problem. Det visar att kommunledningen inte har den kontroll på ekonomin som vi borde ha rätt att kräva och det bör ses som anmärkningsvärt.

Öppna Jämförelser

Sedan minst 2010 har Öppna Jämförelser funnits bl.a. för äldreomsorgen. Där har man också lätt kunnat jämföra Älvsbyns kostnader mot andra kommuner, om man velat.

Det har inte varit så intressant för Älvsbyns ledning, de har under lång tid mest velat jämför sig med sig själv, inte konstigt då att man inte har koll på det verkliga kostnadsläget.

Förskolorna,

Trots att kommunen har fått samla alla avdelningar under några få tak, (skolchefen sa för flera år sedan att detta skulle göra det billigare) har vi här en merkostnad på 6 000 tkr sett mot standardkostnaden som SKL angett. Hela förra året har det pratats om att Förskolans kostnader är för höga, men inget har gjorts åt det. Närvaroredovisning kommer att ske under två veckor hösten 2015 och våren 2016. Under höstperioden hade barnen en närvaro på 68,5 % medan personalen var fullbemannad. Trots detta är personalen stressad.

Vad är det som är fel?

Grundskolan,

Fritidshem och Förskoleklass har något högre kostnader än jämförbara kommuner.

För grundskolan måste vi komma ihåg att sett mot standardkostnaden så ligger Älvsby där man ska, alltså det är andra kommuner som har för höga kostnader. Standardkostnaden räknar egentligen med att alla elever ska uppnå kundskapskravet i samtliga ämnen vilket inte gäller för Älvsbyn.

När det gäller högstadiet i Vidsel, har Oppositionen i vårt förlag i KF krävt ett antal åtgärder för att långsiktigt sänka kostnadsbilden, dessa åtgärder måste påbörjas och genomföras. Vi har i KF begär redovisning hur långt man kommit med detta, svar vid nästa KF. De ville inte svara förra gången trots någon dags framförhållning.

Vän av ordning kan också fråga sig,

när vi har en rektor, en skolchef, en kommunchef och ett kommunalråd som kraftigt har slagits för att lägga ner högstadiet i Vidsel, hur tror vi då att vardagens alla små beslut för skolan påverkas av detta.

Att sedan VD för Fastighetsbolaget vill samma sak gör det inte lättare för Vidsels överlevnad.

När alla dessa är emot Vidsel, då gäller det att hela bygden är för.

Gymnasiet

Älvsbyn har sett mot standardkostnaden en merkostnad på 9 000 tkr.

Kommunen har dessutom tappat 27 % (521 har blivit 379) av sina ungdomar jämfört med 2009.

Skulle inte idrottslinjen på Folkhögskolan vara så framgångsrik, skulle det troligen se mycket sämre ut på kostnadssidan.

Äldreomsorgen

Sett mot standardkostnaden är Älvsbyn 26 000 tkr för dyra, jämför vi med jämförbara kommuner är hemtjänsten 2 300 tkr dyrare och särskilt boende 16 400 tkr dyrare.

Delar av oppositionen har sedan 2010 påtalat att det behövs ett annat arbetssätt – organisation.

Att se till att vi fick minst ett Intraprenad (alternativt LOV) inom respektive område skulle skaka om och öka kreativitet för hur verksamheten kan bedrivas på ett mera kostnadseffektivt sätt. Detta bromsas av den röda ledningen. Svart på vitt är det deras ansvar att vi har 26 000 tkr för höga kostnader enligt SKL.

Nytt och effektivt: Den förväntade effektiviseringen genom att bygga ett helt nytt äldreboende visar sig i den utredning som kommunen har gjort bli enbart 1,53 årsarbetare. Det är så man tippar av stolen för denna effektivisering! Låna 250 000 tkr för att tjäna ca 750 tkr per år i effektivare drift.

LSS

Även här har Älvsbyn en sämre kostandsutveckling än standardkostnaden, jämfört med 2010 skiljer det 10 % till Älvsbyns nackdel. Just för LSS sker en utjämning mellan landets kommuner så det är inte enbart Älvsbyn som bär dessa kostnader.

Personlig Assistans

Kommunen hade räknat fram inför höstens (2015) budgetdiskussioner att Personlig Assistans, där utförandet sköttes av upphandlad leverantör (alltså inte egen personal) skulle kosta kommunen 9 590 tkr, detta inklusive den administration/uppföljning som kommunen bör göra.

Utfallet för 2015 visar att det för detta år blir 3 390 tkr dyrare än ovan beräkning.

Ökar kostnaderna på samma sätt som mellan 2014 och 2015 kommer den extra kostnaden för 2016 att bli ca 4 300 tkr dyrare. Detta är mer än vad högstadiet i Vidsel kommer upp till, även med de värst förvrängda siffrorna. Här förhindrade samarbetet mellan S och V beslutet om den föreslagna upphandlingen enligt ovan.

Infrastruktur och Fritid

Även här visar det att vi har för höga kostnader jämfört med jämförbara kommuner.

Totalt kostar infrastrukturen 4 453 kr/innevånare i Älvsbyn medan det i jämförbara kommuner kostar 3 349 kr (ännu lägre i länet och riket).

Räknat på 8 183 innevånare blir Infrastruktur-området drygt 9 034 tkr dyrare.

För Fritid gäller siffrorna 2 334 kr/inv i Älvsbyn medan det i jämförbara kommuner kostar 1 029 kr. Räknat på 8 183 innevånare blir Fritid 10 678 tkr dyrare.

Vi har mycket dyrare Näriglivsfrämjande åtgärder än de jämförbara kommunerna, hela 5 143 tkr, alltså halva Näringslivsenhetens budget på 10 399 tkr.

Utöver detta så visar Fritid- och infrastrukturområdet på kostnadsproblemen med våra kommunbolag. Fritid är 10 678 tkr och resterande infrastruktur är 3 854 tkr dyrare än jämförbara kommuner.

När det gäller Fastighetsbolaget tycker vi att vi får ut lite produktion för de 20 237 tkr vi betalar via uppdragsersättningen (el, fjärrvärme, va och avskrivningar är då borträknade)

Från årsredovisningen: Kommunens kostnader för fastigheter har under året ökat i förhållande med budget med 4 243 tkr, alltså underskott (20 237 blir 24 480 tkr)

Detta underskott innehåller bl.a. - 1 000 tkr i förlusttäckning till ÄFAB avseende drift av kommunens fastigheter

- kostnader för verksamhetsanpassning av lokaler?

- iordningställande av lokaler på Nyberga för extern uthyrning

Noterar att det finns ingen tydliga krav-beskrivningar på vad vi kan förvänta oss av uppdrags-ersättningen. En berättigad fråga blir då: Hur förtydligar vi vad vi förväntar oss att de ska hinna med för ovan angivna 20 237 tkr? Utan förlusttäckning!

Sjukfrånvaro

Enligt Dagens Samhälle ligger Älvsbyns kommun på delad 10:e plats när det gäller att ha störst sjukfrånvaro för 2015 bland landets kommuner.

Älvsbyn delar platsen med 3 andra kommuner och alla har 8,6 % sjukfrånvaro. De som delar först plats (är sämst) har 9,2 % och friskaste kommun är Torsby med 4,3 %

För Älvsbyn har det skett en försämring sedan 2014 med 23 %.

Snittet i riket är 7 % och med en försämring på 11% jämfört med 2014.

Slutord

Om jag skulle vara kommunalråd, skulle jag inte fokusera på att lägga ner högstadiet, när det är så mycket annat som har för höga kostnader eller där vi får för lite uträttat för de pengar vi betalar.

Göran Lundström
Centerpartiet i Älvsbyn


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.