Livet på landsbygden måste underlättas i vardagspolitiken.

Projektet Kreativa Byar i Älvsbys kommun, är posititivt och kan ge gott resultat. Att stötta landsbygden är något som Centerpartiet i Älvsbyn alltid har haft som hjärtefråga. 2011 lyfte C konceptet "Blomstrande byar ger en stark tätort”. Grunden är en helhetssyn, där det gäller att se alla möjligheter, att allt hänger ihop. Att uppmuntra livet i byarna medföra att ta varje chans att stödja – hjälpa – utveckla. Det finns ingen motsättning mellan tätort och byar, bägge behövs. Utifrån Centerpartiets ideologi och vårt mål med blomstrande byar som en utvecklande kraft i kommunen, driver vi en mängd lokala frågor som underlättar vardagen på landsbygden.

Exempelvis är det viktigt att utveckla de skolor som finns idag med friska idéer, gärna lokala profileringar, i samarbete med andra aktörer tex. byaföreningar, idrottsföreningar mm. Barnomsorgspengen kan nyttjas för att skapa mindre enheter för tex familjedaghem och skolbarnomsorg sk. fritids. Tack vare C har kommunen beslutat att utveckla fjärrundervisning i alla ämnen i grundskolan. C vill vidare att mat ska kunna lagas lokalt på den mindre förskole/grundskole enheten. Om vi kan säkra framtiden för landsbygdens mindre förskolor/grundskolor ger det förutsättningar för barnfamiljer att kunna bo kvar/flytta dit. Många goda exempel finns på kommuner och byar som velat / kunnat satsa och på så sätt ökat sin befolkning. Vi ser också att landsbygdens skolor inte alltid behöver vara kommunala utan kan mycket väl förespråka alternativ så som föräldrakooperativ eller dylikt. Det går tex i Sikfors nära oss, så varför inte i Älvsbyn?

C vill att äldre ska kunna bo kvar och ha valfrihet i vilken service de vill ha, genom att införa LOV ( lagen om valfrihet) inom hemtjänst service. Det finns flera lokala företag inom servicesektorn i Älvsbyn som vill och kan erbjuda detta, enligt en undersökning som Älvsby kommun har genomfört. Det innebär inte att stora riskkapitalföretag etablerar sig utan lokala företag, inte sällan kvinnligt företagande, skulle växa istället. LOV medför en konkurrens genom kvalité inte genom att det blir billigare. Detta kan gynna både de äldre i byarna, som kan få de tjänster de önskar, och de små företagen som finns på orten. Företagande på landsbygden är speciellt i många hänseenden. Ofta bedriver samma lilla företag en mängd olika verksamheter tex inom jord-och skogsbruk, turism, RUT och ROT -service mm. C menar att det måste också vara möjligt att utveckla servicesektorn med tjänster kring hemtjänst service. Självklart med fortsatt hög kvalié. Det finns även här en mängd goda exempel runt om i Sverige där detta lyckats.

Jord-och skogsbruket är viktiga resurser i grön energiproduktion, är förutsättningar för närproducerade livsmedel och ett öppet landskap. Det ger arbetstillfällen inom livsmedelssektorn, energisektorn och inte minst inom turism och rekreation. I kostpolicyn som kommunen har antagit antogs C förslag att vid upphandling ska lokala producenter prioriteras, samt att kött som köps in bör vara producerat och slaktat enligt svenska lagar och regler. I övrigt menar C att kommunen ska stötta företagandet genom mer aktiv gemensam marknadsföring, och hjälp till samordning, inte minst gäller det för turistföretagen.

Centerpartiet har nu en motion som behandlas, om att kommunen ska landsbygdssäkra kommunala beslut. Dvs att innan beslut tas ska svar finnas på frågor som tex ” Underlättar/försvårar detta att bo på landet, skapas det färre/fler jobb på landsbygden, eller leder det till inflyttning/utflyttning”?

Vi måste skapa en helhetssyn innan beslut. C vill tydligt påpeka att för de som bor och verkar i byarna och för oss som politiskt parti, är detta en ständigt närvarande fråga. Vi fortsätter driva frågor som gynnar både tätort och byarna, många delar behöver förbättras ännu mer.

Levande och blomstrande landsbygd kräver en politisk vilja, som måste genomsyra vardagspolitiken i Älvsbyns kommun, inom alla områden. Den politiska viljan, det helhetstänket, anser C saknas i Älvsbyn inom ett flertal områden. Landsbygdens framtid är trots allt större än alla projekt!

Matilda Wiklund Gruppledare Centerpartiet i Älvsbyns Kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.