Seniorpolitiskt manifest

Bild

Centerpartiets seniorpolitiskt manifest 2022

Inledning

En stor och växande andel av befolkningen är seniorer. I Sverige finns idag över två miljoner människor som är 65 eller äldre, vilket är en ökning med cirka 300 000 jämfört med 2010. År 2050 beräknas antalet 85-åringar och äldre fördubblas jämfört med idag.

På flera sätt har seniorer det bättre jämfört med tidigare generationer.

Samtidigt finns det mycket som behöver bli bättre.

Många äldre – inte minst ensamstående kvinnor – lever i ekonomisk utsatthet till följd av låga pensioner. Psykisk ohälsa är ett problem för många äldre och många upplever en ensamhet som har förvärrats genom den isolering som pandemin medfört.

Det behövs en nära och mer tillgänglig vård och äldreomsorg, fler förebyggande hälsoinsatser för äldre, en tryggare vardag, bättre stöd för den som vårdar en anhörig, möjligheter att arbeta även efter 65 år och fler bostäder för äldre.

I detta manifest presenterar vi centerpolitik som kan förbättra villkoren för seniorer. Centerpartiet har en politik för mer trygghet, en starkare välfärd och ökad valfrihet. Grunden i vår politik är individens frihet och alla människors lika värde.

Nedan finner du vad Centerpartiet har gjort under mandatperioden och vad vi vill göra under nästa inom områdena: Äldre i arbetslivet, Ekonomisk trygghet, Ett tryggt och tillgängligt samhälle, Seniorers inflytande, Bostäder, Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg, Förebyggande hälsovård och tandvård, Digitalisering och välfärdsteknik och Kultur.

Äldre i arbetslivet

Centerpartiet har under mandatperioden:

 • Drivit på för den historiska nya överenskommelse på arbetsmarknaden som bland annat ska ge anställda bättre möjligheter att kompetensutvecklas på arbetsplatsen och öka möjligheten att vidareutbilda sig längre fram i livet.
 • Medverkat till att åldersgränsen för att studera inom CSN höjts.

Centerpartiet vill framåt:

 • Verka för att samhället i högre grad ser äldre arbetskraft som en tillgång och tar tillvara på all den kunskap och kompetens äldre innehar.
 • Arbeta för att attityderna till äldre på arbetsmarknaden blir mer respektfulla och inkluderande. Åldersdiskriminering måste motverkas kraftfullt.
 • Se stimulanser för att fler seniorer ska kunna arbeta längre, bland annat genom lägre arbetsgivaravgifter för äldre och ett flexibelt arbetsliv.

Ekonomisk trygghet

Centerpartiet har under mandatperioden medverkat till:

 • År 2020 höjdes garantipensionerna och taket i bostadstillägget, vilket innebär en inkomstförstärkning med upp till ca 1000 kronor per månad för de mest utsatta pensionärerna.
 • Budgeten 2020 innebar sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Detta berörde en miljon pensionärer.
 • I budgeten för 2021 ökade skattesänkningen för personer som under året fyller 66 år. En skattereduktion för förvärvsinkomster införs också år 2021. Det innebär att personer med lön och socialförsäkringar, inklusive pension, får en skattereduktion. Skattereduktionen är lägre för låga inkomster och trappas upp med högre inkomster tills den maximala nivån om 1 500 kronor är nådd.
 • Det inkomstpensionstillägg som finansieras via statsbudgeten var ett steg för att på kort sikt öka det så kallade respektavståndet mellan dem som helt och hållet arbetat ihop sin pension och dem som behöver ett litet eller stort tillskott av garantipension.
 • Likvärdig beskattning vid generationsväxling i familjeföretag.

Centerpartiet vill framåt:

 • Aktivt verka för långsiktigt höjda och trygga pensioner
 • Så snart som möjligt ersätta inkomstpensionstillägget med en långsiktigt hållbar höjning av pensionerna som ligger inom ramen för pensionssystemet.
 • Se över hur grupper med låga pensioner kan ges bättre villkor, antingen i befintligt system eller genom tillfälliga åtgärder beroende på skälet till den låga pensionen. Det kan t ex ske genom att höja grundavdraget för att minska skatten för dem med låg pension.
 • Verka för mer jämställda pensioner

Ett tryggt och tillgängligt samhälle

Centerpartiet har under mandatperioden:

 • Fått fram ökade resurser till Polisen och andra rättsvårdande myndigheter. Rättsstaten och den polisiära närvaron ska stärkas i hela landet bland annat genom 10 000 ytterligare polisanställda till 2024. Polisen ska säkerställa att det finns regelbundet närvarande polis i alla Sveriges kommuner
 • Drivit på för inrättandet av en nationell trygghetsberedning. Trygghetsberedningen ska genom breda överenskommelser underlätta arbetet för Polisen och övriga rättsvårdande myndigheter.

Centerpartiet vill framåt:

 • Lägga mer kraft på levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor. På så sätt skapas färre tillfällen som lockar till brott
 • Skärpa arbetet mot olika former av vardagsbrottslighet. Systematiska stölder ska straffas hårt och straffrabatten ses över.
 • Arbeta för att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet samt förhindra rekryteringen till kriminella miljöer.
 • Säkerställa tillgången till mötesplatser och allmänna samlingslokaler som kan fungera som en demokratisk infrastruktur.
 • Att kommunerna tar ett stort ansvar för att garantera tillgängligheten för äldre i den fysiska miljön.
 • Göra det lättare att få tillstånd för kameraövervakning i kollektivtrafiken
 • Verka för en färdtjänst som gör det möjligt för alla seniorer att delta i samhällslivet
 • Slå fast en grundnivå i alla delar av Sverige för kontanthantering
 • Se över postservicen i hela landet för att garantera en acceptabel nivå

Seniorers inflytande

Centerpartiet har under mandatperioden:

 • Utvecklat verksamheten i det nationella seniornätverket, samtidigt som nya regionala seniornätverk har byggts upp.
 • Fått fram att patientens rätt till information och rätt att välja värnas och utvecklas.

Centerpartiet vill framåt:

 • Öka representationen av seniorer i folkvalda församlingar. För att detta mål ska uppnås krävs ett målmedvetet arbete såväl av nomineringskommittéer som av de stämmor som beslutar om valsedlarnas sammansättning.
 • Öka dialogen med olika pensionärsorganisationer på nationell, regional och kommunal nivå
 • Se till att Centerpartiets politiska grupperingar på nationell, regional och lokal nivå har en aktiv dialog med centerpartiets nationella och regionala seniornätverk

Bostäder

Centerpartiet har under mandatperioden:

 • Drivit på för privat initiativrätt och arbetat för modernare byggregler, i syfte att göra bostadsbyggandet snabbare och billigare.
 • Varit med och drivit igenom en ny boendeform för äldre – biståndsbedömt trygghetsboende.
 • Fått fram beslut om att reformera strandskyddslagstiftningen i grunden. Strandskyddet ska upphävas för små sjöar och vattendrag, anlagda dammar och våtmarker liksom särskilt utpekade områden. Det kommer att göra det enklare att bygga, bo och utveckla även gles- och landsbygd.

Centerpartiet vill framåt:

 • Genomföra omfattande regelförenklingar för att förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare.
 • Verka för att kommunerna säkerställer sitt ansvar för att erbjuda särskilda boendeformer för äldre och att planera för de behov som kommer att uppstå i ordinarie bostadsbestånd.
 • Göra det enklare för äldre att flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad. En grundläggande standard för vad ett trygghetsboende ska innehålla bör slås fast, och leda till ett typgodkännande i hela landet.
 • Se till att det bli enklare för äldre att flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad, bland annat genom att se över reavinstskatten
 • Att bostäder byggs och anpassas så att de passar äldre
 • Öka tryggheten i landets bostadsområden. En viktig trygghetsaspekt när det gäller byggandet av bostäder för äldre kan till exempel handla om att planera så att trygghets- och seniorbostäder inte ligger allt för långt bort från serviceinrättningar och vårdcentraler. Tillgången till kommunikationer är också viktigt.

Hälso- och sjukvård

Centerpartiet har under mandatperioden:

 • Sett till att en ny primärvårdsreform ska införas och rätten till en fast läkarkontakt säkras
 • Verkat för stärkta kvalitetskrav i sjukvård och äldreomsorg
 • Fått fram kraftigt ökade resurser till regioner och kommuner för att de ska kunna klara sina sjukvårdsåtaganden genom pandemin
 • Säkrat kraftfulla satsningar på ökade utbildningsmöjligheter för personal inom äldreomsorgen samt särskilda satsningar på karriärmöjligheter för sjuksköterskor.

Centerpartiet vill framåt:

 • Att hemsjukvård, också på särskilt boende, ska innebära samma höga kvalitet och individuella bedömning som all annan vård.
 • Att den primärvårdsreform som genomförs ska ha målet att 90 procent av befolkningen ska ha en fast vårdkontakt inom fem år. Göra det enklare för läkare att driva små mottagningar för att öka tillgängligheten av vård i hela Sverige. Alla som önskar det ska få en fast läkarkontakt
 • Att utbildningen av specialister i allmänmedicin prioriteras.
 • Att staten genom generella statsbidrag till kommuner och regioner skapar förutsättningar för en välfungerade hälso- och sjukvård i hela landet. Ett nationellt system för småskalig hälso- och sjukvård på gles- och landsbygd och socioekonomiskt utsatta områden ska skapas genom samfinansiering mellan staten och regionerna.
 • Öka den geriatriska kompetensen i primärvården.
 • Verka för att fler vårdcentraler har särskilda äldrevårdsmottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård.
 • Korta vårdköerna genom att stärka patientmakten och införa fritt sjukhusval.
 • Införa en rätt till fortbildning för personalen i vård och omsorg.
 • Säkerställa en mer jämlik tillgång till hjälpmedel och läkemedel genom att kommuner och regioner tar fram gemensamma riktlinjer för regler och avgifter.

Äldreomsorg

Centerpartiet har under mandatperioden:

 • Drivit på för bättre villkor för äldreomsorgen. Ett viktigt exempel är att kommuner under 2021 får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder.
 • Sett till att personer som jobbar inom äldreomsorgen får sin undersköterskeutbildning på betald arbetstid och erbjuds samtidigt tillsvidareanställning.
 • Fått fram förslag om ett särskilt RUT-avdrag för äldre, för att öka äldres möjligheter att själva fatta beslut om vilka tjänster som ska utföras i det egna boendet.
 • Drivit igenom att en ny äldreomsorgslag ska utredas

Centerpartiet vill framåt:

 • Öka kompetensen i äldreomsorgen. Utbildning för omsorg och omvårdnad ska krävas för anställning i äldreomsorgen. Innan 2030 bör alla som arbetar med omvårdnad i svensk äldreomsorg minst ha en undersköterskeutbildning.
 • Sätta ett långsiktigt mål om maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare, i syfte att öka kontinuiteten i hemtjänsten.
 • Att det ska finnas fasta sjuksköterskor knutna till särskilda boenden liksom tillgång till fasta läkare för de boende
 • Verka för en lagändring som säkerställer att alla kommuner har en förpliktande samverkansöverenskommelse med regionen om hur personer som bor i särskilt boende eller i hemsjukvård ska få tillgång till läkarvård och medicinsk behandling.
 • Verka för att alla kommuner genom samverkan med regionen får tillgång till en medicinskt ansvarig läkare (MAL)
 • Att all vård ska utgå från en enskild bedömning av patienten
 • Se en starkare nationell samordning av kvalitetsuppföljning, kvalitetsdata och kvalitetsinformation i den kommunala hälso- och sjukvården
 • Ta fram en nationell strategi för anhörigvård som beskriver konkreta insatser för ett förbättrat, jämställt och jämlikt anhörigstöd i hela landet.
 • Säkerställa att alla anhöriga till personer som får kommunal hälso- och sjukvård har tillgång till rådgivning och avlastning vid behov
 • Tillsätta en utredning av en ny lag om rätt till ledighet för vård av nära anhörig, motsvarande lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
 • Verka för högre, och mer generella, statsbidrag samt att särskilt stimulera ekonomisk utveckling i landsbygdskommuner. Detta i syfte att finansiera hög kvalitet i äldreomsorg och andra välfärdstjänster och samtidigt undvika höjd kommunalskatt.
 • Säkerställa valfrihet och patientinflytande inom sjukvård och äldreomsorg
 • Se till att det finns möjligheter att flytta till trygghetsboenden för den som vill och äldreboende för den som behöver det. Möjligheten att få bo kvar hemma kan dock för många äldre vara en viktig del av att känna att de har makten över sina egna liv, och i förlängning också hälsa och välmående.

Förebyggande hälsovård och tandvård

Centerpartiet har under mandatperioden:

 • Drivit på för den primärvårdsreform som nu påbörjats, där en viktig del handlar om att stärka primärvårdens grunduppdrag att inkludera förebyggande och rehabiliterande insatser. Det är inte minst viktigt inom äldreomsorgen

Centerpartiet vill framåt:

 • Att alla personer som är 70 år eller äldre ska erbjudas ett hälsosamtal. Mötet ska utmynna i en hälsoplan som är återkommande och uppföljande.
 • Att Sverige utvecklar ett nationellt program för äldres hälsa inriktat på kraftfulla förebyggande insatser. Äldrehälsovårdsprogrammet ska vara inriktat mot att förebygga sjukdom och kan innehålla samtal om bland annat kost, motion, fallskadeprevention, vaccinationer, psykisk ohälsa, ohälsa kopplat till ensamhet med mera.
 • Höja kompetensen i primärvård och socialtjänst kring äldres psykiska ohälsa.
 • Se över hur lagstiftning och nationella kunskapsstöd kan säkerställa ett bättre och jämlikt stöd för personer som inte behöver omfattande vårdinsatser men som upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem
 • Verka för att de olika screeningprogrammen för exempelvis de vanligaste cancerformerna utförs i linje med expertmyndigheternas rekommendationer och att de inte per automatik upphör vid en viss ålder.
 • Låta måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden.
 • Utveckla tandvårdsstödet så att resurserna i högre grad riktas mot dem med störst behov, som äldre och sjuka, samt personer med små ekonomiska marginaler. Vi vill också stärka den förebyggande tandvården och se mer uppsökande verksamhet för att alla äldre ska få nödvändig tandvård, t ex genom regelbunden bedömning av tandhygienist.

Digitalisering och välfärdsteknik

Centerpartiet har under mandatperioden fått fram:

 • Beslut om att bygga ut den digitala infrastrukturen i hela landet. Alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.
 • En utvidgning av RUT-avdraget till att omfatta även IT-tjänster i hemmet.

Centerpartiet vill framåt:

 • Se ett tydligare nationellt ansvar för att stödja upphandling, implementering och utvärdering av välfärdsteknik
 • Snabba på utbyggnaden av den digitala infrastrukturen så att vårdtjänster på bred front kan bli tillgängliga. Alla regioner ska få i uppdrag att erbjuda både fysiska och digitala besök.
 • Verka för ett likvärdigt och fungerande journalsystem i hela landet
 • Bygga ett system av e-hälsokonton för alla medborgare. Medborgare ska kunna föra in egengenererade hälsodata och annan information som är av värde i mötet med vården i sitt e-hälsokonto
 • Låta nätläkare ingå i samma ersättningsystem som resten av vården, nå alla invånare, och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.
 • Säkerställa att även äldre personer kan ta del av digitaliseringens möjligheter, exempelvis med hjälp av stöd via de kommunala biblioteken. Det är också angeläget att i möjligaste mån erbjuda alternativ till digitala tjänster för dem som har svårt att nyttja dessa fullt ut.
 • Att framtidens 5G-nät parallellt ska byggas ut på landsbygden och inte enbart i storstadsregioner. För att kunna ge likvärdiga förutsättningar för exempelvis digital hälsa ska PTS kräva att operatörer som får frekvenstillstånd för att bygga ut 5G-näten ska bygga både i stad och på landsbygd.

Kultur

Centerpartiet har under mandatperioden fått fram:

 • Ett antal omfattande kultursatsningar för att stödja kulturell verksamhet som har drabbats av restriktioner till följd av pandemin
 • Förstärkta satsningar för bibliotek i hela landet

Centerpartiet vill framåt:

 • Att alla, oavsett ålder, bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation ska ha möjligheter att delta i kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande.
 • Stötta föreningslivet och de mötesplatser som gör att det kan finnas ett rikt utbud av kulturaktiviteter nära där människor bor
 • Främja möjligheten att både ta del av kultur och själv skapa genom digital teknik
 • Stötta satsningar på kultur inom vård och omsorg, liksom metoder inom rehabilitering med natur- och kulturupplevelser.
 • Se ett kulturlyft för vård- och omsorgspersonal. Det finns redan idag goda exempel på bra kulturverksamhet, men förstärkning av kunskaper för vård- och omsorgspersonal skulle ge än mer utbyte över tid.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.