Ökad kvalitet i fokus i nytt valfrihetssystemet inom hemvården

Programnämnd social välfärd fattade på torsdagen beslut om ett nytt valfrihetssystem inom hemvården som börjar gälla den 2 november i år. Det nya förfrågningsunderlaget för privata utförare och överenskommelsen med kommunala utföraren innehåller förändringar som bland annat berör hur ersättningen till utförarna av hemvård ser ut, besvarandet av trygghetslarm samt hur fördelningen av utförare görs för dem som inte gör ett val av utförare.

Planen var att alla omvårdnadstjänster skulle upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen avbröts sommaren 2019 då ingen av de ankomna anbuden kvalificerade sig genom att uppfylla samtliga obligatoriska krav.

- När vi blev tvungna att avbryta upphandlingen bestämde vi oss snabbt för en ny väg men med samma mål. Nu tar vi ett nytag med Lagen om valfrihetssystem med tydliga förändringar som ska öka kvaliteten. Det nya ersättningssystemet kommer förhoppningsvis att leda till bättre arbetsvillkor för dem som jobbar inom hemvården, ökad kvalitet för omsorgstagarna eftersom kraven för att bedriva hemvård blir tydligare och systemet skapar också bättre förutsättningar för att arbeta mer rehabiliterande, säger John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

- Vi vill arbeta för en ökad helhet och en säkrad valfrihet för alla i behov av hemvård. Nu behåller vi Lagen om valfrihet. Att vi dessutom kan ta kliv framåt i arbetet med rehabiliterande arbetssätt och ge de privata företagen möjlighet att besvara larm hos sina kunder är självklart positivt, säger Anna Andersson (KD), vice ordförande i Programnämnd social välfärd.

Ny ersättningsmodell och nytt icke-val
Idag utgår ersättningen till utförarna genom prestation där varje minut genererar en intäkt. Det skapar stress och press för personalen. Den nya ersättningsmodellen kommer istället att utgå från olika ersättningsnivåer som baseras på vårdtagarens behov. Den nya ersättningsmodellen innehåller även en effektpremie som kommer att utgå till utföraren när vårdbehovet hos respektive omsorgstagare minskar. Detta kommer att öka incitamentet hos den kommunala såväl som den externa utföraren att arbeta utifrån ett rehabiliterande arbetssätt.
En förändring i det nya regelverket gäller det så kallade ickevalet. Idag tilldelas den som inte väljer utförare den utförare som står näst på tur på en lista. Det nya ickevalssystemet kommer istället att speglas av de aktiva valen. Om invånarna exempelvis väljer kommunen i 50 procent av fallen så kommer även kommunen tilldelas hälften av de personer som inte väljer utförare.

- Hemvården i Örebro ska präglas av hög kvalitet och utgå från individens behov. Den nya ersättningsmodellen med de olika behovsnivåerna kommer att möjliggöra en mer behovsanpassad omsorg för individen. Den kommer att skapa incitament för tätare uppföljningar av individbeslut och blir mer aktuella för den enskilda individen. Vi värnar också om att utbildningsnivån bland personalen ska vara fortsatt hög och det ska vara möjligt att nå en anställning inom hemvården genom olika ingångar som exempelvis sommarvikarie, timanställning, instegsjobb osv., säger Annika Tholster (C), presideledamot i Programnämnd social välfärd.

- Målet är att minutjakten inom hemvården ska bort helt och med den nya ersättningsmodellen tar vi ett första stort steg. Vi skärper också kraven på utförarna att heltid ska vara norm för anställda och slår fast att lön ska betalas ut för hela arbetspasset och inte bara när man är hos omsorgstagare, säger John Johansson (S).

Fler förändringar kan genomföras i framtiden
Det nya regelverket börjar gälla den 2 november i år. Företagen får under kommande vecka möjlighet att läsa förfrågningsunderlaget och sedan ställa frågor till kommunen. I höst påbörjas en process där örebroarna får göra sina val. Då Lagen om valfrihetssystem medför att förfrågningsunderlaget kan justeras kontinuerligt kan fler förändringar bli möjliga längre fram. Politiken önskar dessutom en fortsatt dialog mellan kommunen och de externa utförarna som bedriver hemvård inom Örebro kommun.

- Coronapandemin har gjort att hemvården just nu synas i sömmarna både lokalt och nationellt. De förändringar vi går fram med idag innebär inte att vi är i mål. Det finns mycket kvar att göra framförallt vad gäller personalkontinuitet, så att det blir färre antal personer man möts av i hemvården. Dialogen med företag, intresseorganisationer och fackförbund kommer fortsätta för en långsiktigt hållbar hemvård, säger Anna Andersson (KD).

- Nivån på ersättningarna kommer att vara olika beroende på tätort eller landsbygd. Ersättningen är högre för dem som bor på landsbygden och det ska stimulera företag till att vara verksamma även på landsbygden. Alla ska ha möjlighet att välja sin omsorgsgivare i Örebro kommun. Det nya förfrågningsunderlaget enligt LOV ska i möjligaste mån ge kommunen och de privata aktörerna likvärdiga möjligheter i hela Örebro, säger Annika Tholster (C).

För mer information:
John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd
Anna Andersson (KD), vice ordförande i Programnämnd social välfärd
Annika Tholster (C), presidieledamot i Programnämnd social välfärd