NYTT UTVECKLINGSFÖRSLAG FÖR STORA HYDDAN

På Programnämnd samhällsbyggnad kommer i veckan nämnden få presenterat för sig ett utvecklingsförslag för Stora Hyddan. Området ligger till söder om Gustavsviks camping och syftet är att beskriva planeringsförutsättningarna för områdets utveckling i vår växande stad, samt hur anpassningarna bör se ut till den lands- och stadsbygdskaraktär som finns idag. Utvecklingsförslaget är i sin struktur en produkt som förvaltningen tar fram för att i ett avgränsat område beskriva ställningstaganden som redan finns i Översiktsplanen, det är inte ett nytt politiskt dokument.

Över tid kommer det ske varsam och kompletterande bebyggelse och offentlige service, en tydlig inriktning mot fritid och motion. Förslag finns även på att det ska tillkomma bostäder, en förskola och gruppboende.

- Utvecklingsförslaget tar stor hänsyn till den grönstruktur som finns idag, exempelvis att förslag om en kvarterspark behöver skapas utifrån områdets förutsättningar. Detta är ett viktigt arbete där vi utgår från förutsättningar som finns för att vidare förstärka grönstrukturen, säger Linda Larsson, vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Föreslagets område är utpekat i översiktsplanen för fritid, rekreation och motion och som medger att mindre komplettering av bostäder kan göras. Det innebär mindre komplettering av bostäder i området bidrar till ökad tillgänglighet till grönområden och där utveckling av gång- och cykelstråk skapar säkrare färdvägar.