Handlingsprogram för mandatperioden 2023-2026

Centerpartiet i Åtvidaberg, Handlingsprogram för mandatperioden 2023-2026

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. Vi vill ha ett hållbart samhälle där man ska kunna bo, leva och verka i hela landet. Vi brinner för att människor skall få bestämma mer själva. Centerpartiet anser att politiska beslut skall ligga så nära medborgaren som möjligt. Det betyder att DU skall ha mer att säga till om för att din vardag skall fungera. Det är ”Närodlad” politik!

Våra ställningstaganden grundar sig i våra värderingar om allas lika värde och att vi skall skapa ett mervärde för alla oss kommuninvånare, nu som i framtiden. Vi tar ansvar för miljö, klimat, trygghet och allas vår upplevda vardag. Därför är hållbarhet ur alla tre perspektiven, social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet, en självklarhet som skall genomsyra alla beslut i kommunen.

Nedan ses ett axplock av vår politiska vilja och skall visa vår politiska riktning.


Jobb och Företagande

 • Kommunen skall samordna med det lokala näringslivet så att alla gymnasieungdomar bosatta i kommunen och på vår gymnasieskola Facetten, har möjlighet att få ett sommarjobb.

 • Göra kedjan “utbildning-arbete” tydligare och enklare genom att stärka studiernas koppling till arbetsmarknaden samt vara lyhörda för kompetensförsörjningsbehovet som kommunen och det lokala näringslivet har, samt behålla individens möjlighet att kunna välja sin framtida sysselsättning.

 • Kontinuerligt väga kommunens intäkter med kommunens kostnader i syfte att sänka skatten om förutsättningarna finns.

 • Fortsätta förbättra villkoren för det lokala näringslivet genom fortsatta satsningar på det strategiska näringslivsarbetet.

 • Öka arbetet med att utveckla besöksnäringen och marknadsföringen av kommunen.

 • Satsa på kompetensutvecklingen för kommunens alla medarbetare

Utbildning


 • Fortsätta utveckla gymnasieskolan Facettens koppling till det lokala näringslivet, samt gymnasieskolans utbud genom att se över program och profiler för att fortsätta ha en attraktiv gymnasieskola i kommunen.

 • Arbeta för att Åtvidabergs kommun ska ha ändamålsenliga skollokaler och vid behov utöka för att få en mindre trångboddhet i skolorna.

 • Fortsätta arbetet med att ge alla elever möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar för att kunna nå sina mål.


Vård och Omsorg

 • Fortsätta arbetet med att få fler trygghetsbostäder i kommunen och då även utanför tätorten.

 • Kommunen ska verka för att “Nära Vård” skall utvecklas och fördjupas.
 • Kommunen ska tillsammans med andra aktörer i samhället jobba för att motverka ofrivillig ensamhet.

 • Fortsätta arbetet med att införa heltid som norm och i möjligaste mån ta bort delade turer. Vård- och omsorgspersonal ska ges bättre arbetsvillkor för att kunna utföra en trygg och säker vård.

Miljö och Klimat

 • Gå vidare med fler satsningar på solenergi.

 • Arbeta för en etablering av laddningsstationer vid alla kommunens arbetsplatser samt att kommunen skall arbeta för etablering av tankstationer med miljöanpassade drivmedel som till exempel biogas och vätgas.

 • Kommunen skall fortsätta hållbarhetsarbetet och kontinuerligt se över vilka lösningar som gynnar miljö- och klimatarbetet.


Kultur och Fritid

 • Fortsätta främja ett levande förenings- och kulturliv, genom bland annat bättre informationsspridning kring bidrag och annat stöd som finns för de föreningar som jobbar för bevarande och nyskapande, samt främjar gemenskap, tolerans och personlig utveckling.

 • Gå vidare i vårt arbete för att tillhandahålla en meningsfull och aktiv fritid i kommunen.

 • Använda våra fritidsinrättningar för att öka lyhördhet och bättre ta tillvara på ungdomars tankar och idéer kring förbättringsarbete i kommunen.

Integration

 • Kommunen skall inventera kompetenser och yrkesgrupper bland asylsökande, samt tillhandahålla praktikplatser, för att människor på flykt undan förtryck och förföljelse och fått en fristad i Sverige, snabbare ska få möjlighet att försörja sig själv och sin familj.


Kommunikationer

 • Kommunen skall fortsätta Centerpartiets arbete för total tillgång till samhällsviktiga funktioner, såsom att alla boende i kommunen skall erbjudas möjlighet till fiberuppkoppling.

 • Arbetet för en ökad trafiksäkerhet måste inriktas på att speciellt skydda barn, äldre och handikappade. Vid varje kommunal planering måste deras skydd vara högt prioriterat.

 • Som ett led för ökad trafiksäkerhet måste kommunen vara pådrivande gentemot Trafikverket så att standarden förbättras på våra vägar i hela kommunen.


Byggnation och tillväxt

 • Jobba för att tomtmark ska göras tillgänglig till byggnation för att kommunen ska växa och utvecklas.

 • Bättre planera stadsbilden för att minimera våld och otrygghet.

 • Kommunen behöver utöka tillgången till industrimark, för att genom proaktiv detaljplanering, snabbare kunna erbjuda möjlighet för företag som vill etablera sig i Åtvidabergs kommun.

 • Kommunen ska uppmuntra byggnation av klimatsmarta bostäder.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.