Våra kandidater 2022

Kandidat 1

Joakim Magnusson

 • Jag vill fortsätta förbättra villkoren för det lokala näringslivet genom satsningar på det strategiska näringslivsarbetet och vår gymnasieskola.
 • Kommunens kompetensförsörjning måste tryggas för att säkerställa god service till oss medborgare över tid.
 • Fortsatt fokus att öka kommunens markinnehav, mer industrimark samt fler bostäder och fler boendemöjligheter för äldre
Kandidat 2

Ann Hemmingsson

 • Verka för en tillgänglig Vård av hög kvalite för oss i Åtvidaberg, skapa förutsättningar för Nära Vård även på landsbygden.
 • Öka jämställdheten i arbetslivet, genom bättre arbetsvillkor i omsorgen.
 • Göra det enklare att gå från bidrag till arbete. Samordnade insatser som utgår från individens behov.


Kandidat 3

Astrid-Marie Jonsson

 • Jag är för närvarande vice ordförande i Kommunfullmäktige och ordförande i Sociala myndighetsnämnden.
 • För mig är det viktigt att hela kommunen sätts på kartan och att vi tänker på vilka konsekvenser våra beslut får för oss som bor i kommunen. Något som också är viktigt är att följa upp besluten och att de redovisas.
Kandidat 4

Fredrik Mayer

 • Val av drivmedel. Hela Sverige behöver erbjuda alternativ till fossil- och batteridrift och vi som kommun bör göra vad vi kan för att bana väg.
 • Äldrevården. Etablera bättre kontrollerande instans som samarbetar över kommungränser för att följa upp, åtgärda och förbättra vården.
 • Integration - inte bara in i samhället, utan in i den sociala gemenskapen. Jobb och utbildning är viktigt, men så är också sammanhang och tillhörighet.
Kandidat 5

Linnéa Rocke

 • Jag vill verka för att Åtvidaberg ska vara en trygg och säker plats för alla samhällsgrupper där varje individ har möjlighet att leva och verka inom kommunen.
 • Jag vill verka för att förutsättningar finns för att upprätthålla och utveckla Åtvidabergs näringsliv samt verka för Åtvidabergs tillväxt.
 • Jag vill verka för att motverka all form av utanförskap samt ofrivillig ensamhet.
Kandidat 6

Dag Pettersson

 • Arbeta för en etablering av laddningsstationer vid alla kommunens arbetsplatser samt att kommunen skall arbeta för etablering av tankstationer med miljöanpassade drivmedel som till exempel biogas och vätgas.
 • Jobba för att tomtmark ska göras tillgänglig till byggnation för att kommunen ska växa och utvecklas.
 • Fortsätta utveckla gymnasieskolan Facettens koppling till det lokala näringslivet, samt gymnasieskolans utbud genom att se över program och profiler för att fortsätta ha en attraktiv gymnasieskola i kommunen.

7. Anders Blomqvist

8. Ellenor Everving

9. Knut-Magnus Simonsson

10. Johan Karlsson

11. Anna Turesson

12. Lars Karlsson

13. Ulf Axelsson

14. Agneta Tillmar

15. Jeanette Bolin

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.