Rapport från Region Östergötland

Februari månad har till stor del handlat om förberedelser inför ett eventuellt varselbeslut. Hur ska Centerpartiet agera om frågan kommer på bordet?

Det vi ska ha med oss är att regionen har ett underskott på hela 1,7 miljarder kronor. Anmärkningsvärt är den exceptionellt höga kostnadsutveckling som skett i Region Östergötland de senaste åren. Vi låg tidigare bland de mest kostnadseffektiva regionerna år 2016. Tyvärr har kostnad/invånare ökat och vi ligger bland de högsta i Sverige vad gäller kostnaden inom somatisk slutenvård. Trots högre kostnader får vi inte fler vårdplatser eller bättre tillgänglighet, köerna är fortsatt långa. Det hade varit annorlunda om vi hade högre kostnader och bättre tillgänglighet. Tyvärr är det inte så. Med alla åtgärder som beslutats politiskt (av styret M, KD, L med stöd av SD) och tjänstemannamässigt kvarstår ett gap på 650 miljoner kronor av underskottets 1,7 miljarder kronor. Höjd skatt är inte ett alternativ för något parti förutom V, givet hushållens ekonomi och för att en skattehöjning senast skedde 2020. Gapet skulle därmed mötas genom ett varsel. Beslutet berör 900 anställda.

Fyra grupper berörs av varslet:
- administrativ personal
- Medicinsk-teknisk personal
- Social-terapeutisk personal
- Övrig personal (undersköterskor bland annat)
Undantagna är sjuksköterskor och läkare, samt folktandvården och skolor

Centerpartiets ingångar har varit att vi skulle velat ha ett omvänt förfarande där vi tar politiskt beslut om att minska vårdutbud innan varsel. Nu brottas personalen istället med etiska dilemman om vilken patient som ska prioriteras först, givet läget med minskat antal personal. Centerpartiet kommer fortsätta trycka på för att styret ska jobba parallellt med Nära vård-omställningen eftersom det är ett av flera sätt att hantera underskottet. Kan vi stärka primärvården (vårdcentraler) så kan vi undvika onödiga besök på akutmottagningar. Sjukhusvård/sluten vård är betydligt dyrare än öppenvård som bland annat ges på vårdcentraler.

Just nu sker arbete för att fullfölja processen med varsel. Det kommer skapas en ny arbetsorganisation som kommer att vara i drift senast 1 september. Slutprocessen handlar om att anställningar upphör under perioden 27/5-5/6. En princip de har under processen är att de avser jobba för att behålla vårdplatser.

Lars Vikinge, Felix och jag har även hunnit med ett studiebesök på Capio vårdcentral i Berga, Linköping. De har legat på topp i flera år vad gäller patientnöjdhet, har samma verksamhetschef sedan 2008 och har låg personalomsättning. Det de skickade med till politiken var att jobba med ökad konkurrenskraft som inte enbart gynnar de offentliga vårdcentralerna. Kommer delge mer vid tillfälle. 

Mars månad har präglats av förberedelser inför Brysselresan som blev av den 6-9 mars. Vi inledde med besök på Europaparlamentet där vi fick träffa våra Europaparlamentariker Abir Al-sahlani och Emma Wiesner för att höra om deras dagliga arbete för ett frihetligare EU. Vi fick också möjligheten att lyssna på Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson om hennes utmaningar i vardagen och hur arbetet med Asyl- och migrationspakten gick i lås.

Vårt möte med LRF Sverige var både intressant och aktuellt i och med de senaste veckornas demonstrationer av lantbrukare från olika EU-länder. Ett besök på Region Östergötland Brysselkontor gav oss insyn i deras arbete för att påverka, samverka och utveckla frågor å regionens vägnar. Dialogen vi hade på ALDE Party var nyttigt för att förstå den politiska kartan på EU-nivå och vikten av liberala röster. 

Jag har också hunnit med mitt SKR-uppdrag, där vi i beredningen för kompetensförsörjning jobbar vidare med vår Action plan (avsiktligt engelsk stavning). Planen är ett samlat stöd till kommuner och regioner för att bättre ta vara på befintliga medarbetares kapacitet och kompetens. Beredningen ser att den lägst hängande frukten är att jobba för att behålla den personal man har. Åtgärder ska därför riktas mot:
- Arbete med friskfaktorer (suntarbetsliv.se) för att bidra till en hälsosam arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron.
- Få fler att vilja arbeta mer och längre, vilket handlar om att deltidsarbetarna ska gå upp några timmar, och att nyttja de äldre som annars kanske väljer att pensionera sig trots att de har mycket kvar att ge. En ökning av kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är nyckeln (nästan 80 % av medarbetarna i välfärden är kvinnor).
- Jobba med omställning vid arbetsbrist, vilket känns extra relevant i år med det tuffa ekonomiska läget. För att inte förlora värdefull kompetens behöver de yrkesgrupper som riskerar arbetsbrist ställa om till de yrken där behov finns.

Stannar där så länge och passar på att önska er en Glad påsk!

Med vänliga hälsningar,

Julie Tran,
gruppledare Centerpartiet i Region Östergötland