En värdegrund för Linköping

Vi befinner oss i en tid av förändringar. Vår omvärld har blivit mer sammanflätad, människor rör sig både över och bortom gränser och automatisering blir ett allt större inslag i vardagen. Samtidigt värms klimatet upp under inverkan av växthusgaser. När omvälvningar sker är det viktigt att ha fötterna på en bördig värdegrund: en grund som kännetecknas av tilltro till den enskilda människan, av humanism och hopp. Blicken måste vara riktad framåt. Framåt mot de möjligheter som förändringarna innebär, såsom att Linköping kan visa vägen till en rättvis och effektiv integration, och ge utrymme för en grön tillväxt. Men också framåt med blicken fäst på de utmaningar som omvandlingarna för med sig, för att skapa långsiktigt hållbara och trovärdiga lösningar förankrade i närsamhället.

I en tid av förändringar vill vissa blicka bakåt och inåt, och omfamna gamla osanningar och nya, alternativa fakta. Vi tror inte att detta är rätt väg att gå. Nationalismen och populismen ger enkla icke-svar på komplexa problem. Med över 100 år av erfarenhet i uppbyggnaden av Sverige och Linköping vet vi i Centerpartiet att det krävs mer än tomma löften och förenklingar för att lösa svåra samhällsutmaningar. Vi avvisar de dramatiska politiska ytterligheterna till förmån för pragmatiska och långsiktiga beslut med siktet på konstruktiva visioner.

I grunden tror vi att de flesta människor vill väl och själva kan fatta rationella beslut. Företagsamma individer kan själva, eller tillsammans med andra likasinnade, bygga upp sitt närsamhälle. Centerpartiet i Linköping ser de enskilda individerna, föreningarna och företagen som ovärderliga tillgångar, som driver vår kommun framåt och som därför skall ges goda villkor för att realisera sina idéer, visioner och ambitioner. Vi anser att beslut skall fattas nära de som påverkas av dem. De som av olika anledningar är oförmögna att fatta egna beslut skall behandlas med respekt och förståelse.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Människor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och att forma sina liv efter egna önskningar. Kommunens välfärdstjänster ska garantera en grundtrygghet för alla.
  • Hållbart nyttjande av naturens och jordens resurser, där människors behov av bekräftelse, hälsa, skapande och respekt för andra och från samhället, är vägledande.
  • En konsekvent och rättvis integration, där vi tar vara på kompetensen hos de individer som kommer hit för att tillsammans bygga ett bättre samhälle.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.